Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.03.2015

Medzinárodná matematická olympiáda Pangea

V dávnych dobách prvohôr a druhohôr, teda približne pred 300 miliónmi rokov, neboli jednotlivé kontinenty na našej planéte ešte rozdelené, ale existovali ako jeden celok nazývaný Pangea. Ten sa asi pred 250 miliónmi rokov začal postupne rozdeľovať a tvoriť kontinenty až do doby v akej ich poznáme dnes.

Matematická olympiáda Pangea sa týmto historickým vývojom našej planéty nechala inšpirovať a stanovila na jeho základe svoj cieľ - znovuzjednotenie kontinentov. Jedná sa o zjednotenie a prepojenie milovníkov matematiky, ktorí v nej našli nie len úžitok, ale predovšetkým potešenie zo skúmania a riešenia rôznych matematických problémov. Pangea si dáva za cieľ prepojiť a porovnať znalosti žiakov a študentov v rôznych krajinách celého sveta. Sídlo spoločnosti je v Nemecku, kde vznikla v roku 2007. Do roku 2013 došlo k “zjednoteniu” viac než 145 000 účastníkov. Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. Pangea je známa okrem Slovenska aj v ďalších 11 európskych krajinách: Nemecko, Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugálsko a Španielsko. A ďalej sa rozširuje.

Matematická olympiáda Pangea na Slovensku má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným autorom matematickej olympiády Pangea je nemecké neziskové vzdelávacie združenie Academy e.V. so sídlom vo Frankfurte. Na Slovensku je hlavným organizátorom súťaže spoločnosť Bystra Education, s.r.o. so sídlom na Obchodnej ul. v Bratislave.

Hlavným cieľom olympiády Pangea je preto zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Aj z tohto dôvodu je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Aby bola Pangea dostupná pre všetkých žiakov, je úplne zadarmo.

Prvé kolo – riešenie testov Pangea na základných a stredných školách bude prebiehať celý týždeň od 9. marca 2015 do 13. marca 2015 na všetkých registrovaných školách. Výsledky prvého kola organizátor zverejní na webstránke Pangea 30. apríla 2015.

Najúspešnejší riešitelia prvého kola budú pozvaní na celoslovenské finále do Bratislavy. Sprevádzať ich môžu rodičia aj učitelia. Termín druhého kola organizátor určí po prvom kole, predbežne je stanovený na 11. júna 2015. Po tomto kole sa v ten istý deň vyhodnotia testy a neskôr sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien konečným víťazom. Program bude spojený s recepciou, ktorej sa môžu zúčastniť aj rodičia a učitelia.

Pravidlá súťaže

Kto sa môže zapojiť?

 • žiaci stredných škôl 1., 2. a 3. ročníkov (kvinta, sexta, septima)
 • žiaci základných škôl 7., 8. a 9. ročníkov

POSTUP:

Učitelia na hodine matematiky rozdajú doručené testy Pangea, obsahom ktorých sú 3 druhy testov (pre každý ročník iná varianta) s 25 otázkami, na ktoré majú študenti vyhradený čas 45 minút. Následne učitelia vyzbierajú od študentov vyplnené súťažné testy a najneskôr do 20. marca 2015 ich škola pošle poštou organizátorovi súťaže na adresu uvedenú v kontakte. Organizátor po opravení testov, najneskôr do 30. apríla 2015 zverejní všetky výsledky na svojej webstránke: www.pangea-sutaz.sk. Výsledky si žiaci nájdu pod svojimi identifikačnými číslami, čím je zabezpečená anonymita súťažiacich. Rovnako nezverejňujeme ani umiestnenie škôl v rámci Slovenska!

PRAVIDLÁ:

Pravidlá pre súťažiacich:
 • Každá kategória pozostáva z dvadsiatich piatich otázok.
 • Na vyriešenie máte 45 minút.
 • Správna je vždy len jedna odpoveď.
 • Ak napriek tomu zvolíte viacero odpovedí, úloha bude hodnotená ako nevyriešená! Rovnako aj keď sa v hárku na odpovede pomýlite a budete chcieť opraviť možnosť na inú, úloha už nebude hodnotená!
 • Správnu odpoveď vyznačíte úplným vyfarbením krúžku.
 • Hárok s odpoveďami nesmie byť zložený alebo pokrčený! Poznámky mimo polí na odpovede nie sú povolené.
 • Kalkulačky, mobily, MP3-prehrávače a iné pomôcky nie sú povolené! Na test môžete používať len písacie potreby a pomocný papier.
 • Na začiatku zadaní je zoznam vzorcov a vzťahov, ktoré Vám môžu pri riešení úloh pomôcť.
 • Používajte len čierne alebo tmavomodré pero.
Informácie o súťaži
 • Súťaž si dáva za cieľ prispieť k rozvoju vzťahu žiakov k matematike motivovať ich, aby sa venovali tomuto výnimočnému predmetu.
 • Súťaž je určená žiakom základných škôl (7. – 9. ročník), stredných škôl (1. – 3. ročník), osemročných gymnázií (sekunda – septima) a štvorročných gymnázií (1. – 3. ročník).
 • Pangea bola založená v roku 2007 v Nemecku. V školskom roku 2013/2014 sa jej zúčastnili žiaci zo sedemnástich európskych štátov. Slovensko sa do tohto projektu zapojilo v roku 2012.
 • Ako nezisková organizácia nie je organizovaná štátom, ale jej fungovanie je zastrešené miestnymi partnerskými organizáciami, firmami a spomočnosťami.
 • Registrácia a účasť v súťaži nie sú spoplatnené.
 • Všetky informácie týkajúce sa súťaže nájdete na adrese www.pangea-sutaz.sk
 • Pangea si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pred súťažou.
 • V školskom roku 2014/15 je súťaž rozdelená do týchto kategórií:
  • 7. ročník a sekunda
  • 8. ročník a tercia
  • 9. ročník a kvarta
  • 1. ročník a kvinta
  • 2. ročník a sexta
  • 3. ročník a septima
 • Každý súťažiaci môže súťažiť len v jednej kategórii.
 • Počet súťažiacich v jednej kategórii nie je limitovaný a môže byť upravený na webe súťaže až do vytlačenia a zaslania odpoveďových hárkov na Vašu školu.
 • Pangea nie je zodpovedná za chyby pri registrácii. (napr. nesprávny počet registrovaných žiakov, zlé obsadenie jednotlivých kategórií, zle vyplnený formulár…)
 • Prvé kolo súťaže prebieha na škole.
 • V prípade záujmu možno pozrieť na ukážky otázok z minulých ročníkov na stránke súťaže (www.pangea-sutaz.sk)
 • V prípade, že žiaci Vašej školy postúpia do finálneho celoslovenského kola, informujeme Vás o tom e-mailom.
 • Každý žiak je zodpovedný za správne vyplnenie osobných informácií na odpoveďovom hárku.
 • Nesprávne vyplnený, alebo poškodený odpoveďový hárok nebude vyhodnotený.
 • Účasť v súťaži je považovaná za súhlas zákonného zástupcu súťažiaceho (v prípade plnoletých súťažiacich súťažiaceho samotného) s použitím fotografií a videa zo súťaže na účely prezentácie súťaže
 • Učiteľ na začiatku hodiny prečíta žiakom pravidlá súťaže Pangea. Budú uvedené na prvej strane súťažných otázok. Na vyriešenie budú mať 45 minút. Po uplynutí času odovzdajú žiaci učiteľovi odpoveďové hárky. Zadania si môžu ponechať. Prípadne si ich môže nechať škola pre ďalšie využitie na hodinách matematiky.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028