Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Občianska náuka 4. ročník (25 hodín)

Klasická grécka filozofia v zrkadle helenizmu 4
Grécka filozofia klasického obdobia
Základné koncepty klasickej gréckej filozofie
Helenistická filozofia / stoicizmus a epikureizmus /
Helenistická filozofia /skepticizmus a novoplatonizmus
Stredoveká filozofia a arabská filozofia 4
Filozofia cirkevných otcov – patristika
Scholastická filozofia a univerzálie
Arabská filozofia – Avicenna a Averroes Stredoveká mystika
Renesančná filozofia 4
Talianska renesancia a Platónska akadémia
Renesančná prírodovedná filozofia
Renesančné teórie štátu
Renesanční reformátori
Novoveká filozofia a osvietenstvo 6
F. Bacon a Angličania – empirická filozofická tradícia
J. Locke, G. Berkeley a D. Hume
Liberalizmus a teórie štátu – Hobbes, Locke, Smith
Descartes a európsky racionalizmus
Spinoza, Leibniz a Pascal
Francúzska osvietenská filozofia
Voltaire, Rousseau, Montesqieu, Sade
Filozofia 18. a 19. storočia 5
Scientistická filozofia 19. Storočia
Hegelova filozofická koncepcia dejín
Kantova filozofia ako prekonanie gnozeologických otázok
Filozofia a náboženstvo
Vybrané okruhy filozofie 18. a 19. storočia
Filozofické trendy 20. storočia 2
Prehľad súčasných fil. smerov
Existencializmus

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028