Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

ANGLICKÝ JAZYK - 1. ročník

1. cudzí jazyk B2 - pokročilí
Učebnica Matrix Pre-Intermediate
Komunikácia 1
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Úvodná hodina diagnostický test
Vyhodnotenie testu a zaradenie do skupín
Upevňovanie učiva opakovanie učiva ZŠ – gramatické javy, slovná zásoba, rečové zručnosti
„Posledné slovo“ čítanie s porozumením
Slovesá:“say,talk,speak,tell“ slovesá:“say,talk,speak,tell“- precvičovanie
Prítomný čas jedn.a priebehový tvorba , použitie a precvičovanie časov, práca s pracovným zošitom
„Získavanie informácií“ posluch s porozumením, telefonická konverzácia
„Čo hovoríš?“ rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou, slovná zásoba
„Časté otázky“ čítanie s porozumením, dedukcia neznámych slov, diskusia
Modálne slovesá:“can,can not,be able to“ použitie modálnych slovies:“can, can not,be able to“
Neformálny e-mail čítanie s porozumením, štruktúra a obsah e-mailu, samostatná tvorba písomného prejavu
„Príbeh lásky“ čítanie s porozumením, zisťovanie informácií, opozitá
Upevňovanie učiva opakovanie prebratých gramatických javov, slovnej zásoby, rečových zručností
Kontrolný test U1
Najúspešnejšie obdobie
Téma/Názov celku Obsahový štandard
„Úspech“ čítanie s porozumením, výber odpovede z možností, tvorenie slov, diskusia
Minulý čas jednoduchý a priebehový tvorba minulých časov, použitie a precvičovanie, nepravidelné slovesá
„Prestávka na reklamu“ posluch s porozumením
„Filmy“ diskusia, slovná zásoba- druhy filmov, vyjadrenie preferncie a návrhu
„Britská kinematografia“ čítanie s porozumením, dedukcia neznámych slov, diskusia
Členy použitie členov:“the,an a nulového člena“, precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Životopis čítanie s porozumením, použitie spojok:“when,before,after“, štruktúra a obsah životopisu, samostatná tvorba písomného prejavu
„Muž mora“ čítanie s porozumením, zisťovanie informácií, diskusia
Upevňovanie učiva opakovanie prebratých gramatických javov, slovnej zásoby, rečových zručností
Kontrolný test U2
Domov a rodina
Téma/Názov celku Obsahový štandard
„Divoké dieťa“ čítanie s porozumením, dopĺňanie chýbajúcich informácií
Frázové slovesá slovná zásoba-frázové slovesá spojené s rodinou
Slovesá get a make ustálené slovné spojenia so slovesami get a make
Problémy mladých ľudí opis obrázkov a rozprávanie o problémoch mladých ľudí
Stupňovanie prídavných mien : 2.stupeň-komparatív a 3.stupeň-superlatív posluch a dopĺňanie chýbajúcich informácií formou komparatívu a superlatívu
Stupňovanie prídavných mien opis a porovnávanie obrázkov – úlohová hra,
Upevňovanie učiva
1. školská písomná práca
Oprava
Rodinné vzťahy rôzne typy a modely rodín, krátka diskusia, odpovede na otázky
Rodinné vzťahy posluch s porozumením, 2 rozhovory
Bývanie slovná zásoba-formy bývania, zariadenie v byte /dome/
Miesto na bývanie čítanie s porozumením-inzeráty
Hľadanie bývania posluch s dopĺňaním chýbajúcich informácií
Hľadanie bývania úlohová hra-dialóg, argumentácia, dohodnutia schôdzky
Upevňovanie učiva
Vyhodnotenie 1.polroku
„ Sviatky v USA“ čítanie s porozumením, špecifické informácie
„ Sviatky v USA“ krátke rozprávanie a diskusia o sviatkoch v USA a na Slovensku
Vzťažné zámená who, which, that – špecifické použitie
Písanie článku do časopisu štruktúra, obsah, rozsah
Písanie článku do časopisu slovosled: sloveso a predmet, príslovky frekvencie
„Tajný denník Adriana Mola“ čítanie s porozumením
Upevňovanie učiva
Kontrolný test U3
Starostlivosť o telo a zdravie
Téma/Názov celku Obsahový štandard
„Ľudské strachy“ Čítanie s porozumením/ priradiť k jednotlivým častiam textu správny titulok/
Synonymá Vyhľadať k daným slovám synonymické ekvivalenty
Prídavné zakončené na ´-ed´a ´-ing´ Rozlišovanie a charakteristika prídavných mien s koncovkami ´-ed´a ´-ing´
Neutrálne a citovo zafarbené prídavné mená Charakteristika a použitie neutrálnych a citovo zafarbených prídavných mien
Predprítomný čas Vypĺňanie dotazníka týkajúceho sa môjho zdravotného stavu
Predprítomný čas Opis deja s aktuálnou platnosťou
Predložky ´for´a ´since´ Opis ako dlho a odkedy trvá dej
Vyjadrenie časovo neurčitého deja Opis dejov bez presného časového určenia
Upevňovanie učiva Gramatické cvičenia na predprítomný čas
Choroby a úrazy Slovná zásoba
„U lekára“ Počúvanie s porozumením
Upevňovanie učiva Role - play ´U lekára´
Zdravá a nezdravá výživa Slovná zásoba - jedlo a jeho atribúty, slovesá k vyjadreniu preferencie
Presviedčanie iných Navrhnúť vlastný bufet a jeho sortiment
Život v extrémnych podmienkach čítanie s porozumením, odpovedať na otázky o vlastnej krajine
Predprítomný čas v porovnaní s jednoduchým minulým časom porovnanie oboch gramatických časov a ich významov vo vetách
Ústny prejav skúsenosti a doterajšie zážitky s chorobami
Upevňovanie učiva gramatické cvičenia zamerané na jednoduchý minulý a predprítomný čas
Neformálny list štúdium vzorky listu z nemocnice, jazykové prostriedky, oprava vzorky listu
Upevňovanie učiva štúdium vzorky rôznych listov
Významy slovesa ´do ´ pospájať vety so slovesom ´do´ a jeho významy v jednotlivých vetách
Kontrolný test U4 Vypracovať test z celku 4
Človek a príroda
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Extrémne počasie slovná zásoba spojená s prírodnými katastrofami, diskusia o ŽP
Vyjadrenie budúcnosti s použitím prítomného priebehového času, väzby ,,going to“ a sloveso ,,will“ kladná, záporná veta, otázka - tvar, použitie
Predpoveď počasia počúvanie s porozumením
Recyklácia odpadu diskusia k téme
Ochrana zvierat pred uhynutím čítanie s porozumením, rozprávanie k téme
Vyjadrenie povinnosti, odporúčania, zákazu a rady tvary a použitie modálnych slovies ,,must, mustn´t, have to, to be not allowed to“
Písanie pohľadnice štrukturálne a obsahové náležitosti písania pohľadníc
Geografické znaky používanie špecifickej slovnej zásoby v texte
„Zaľúbený duch“ čítanie s porozumením
„Zaľúbený duch“ práca s textom, výber informácií
Upevňovanie prebratého učiva cvičenia zamerané na precvičenie a upevnenie prebratého učiva
2. školská písomná práca
Oprava 2. školskej písomnej práce
Upevňovanie učiva
Vyhodnotenie 2. polroku

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028