Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Manuál uchádzača o VŠ

 1. Výber VŠ podľa záujmov žiaka
  a. Orientácia na trhu práce:
  Veľtrh pomaturitného vzdalávania
  Akadémia Vapac v Bratislave
  Gaudeamus v Brne
  b. Psychológ
  c. Výchovný poradca
  d. Učitelia profilujúcich predmetov
 2. Vyhľadanie stránky príslušnej VŠ
 3. Kúpa tlačiva prihlášok v ŠEVTE
 4. Vyplnenie prihlášky podľa vzoru na stránke www. gymzv.sk
 5. Uchádzačom, ktorí maturujú v danom školskom roku potvrdí výsledky štúdia stredná škola, vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overené fotokópie) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške
 6. Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis
 7. Súčasťou prihlášky je potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium
 8. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 9. Termíny podávania prihlášok sú v sledovaní žiaka
 10. Prihlášky doručené po termíne nie sú akceptované

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028