Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Charakteristika predmetu MAT

.

Cieľom vyučovania matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote pri ďalšom štúdiu na vysokých školách a v bežnom praktickom živote. Matematika rozvíja žiakovo logické myslenie, jeho schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov.

Vedomosti v matematike žiaci získavajú špirálovite, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom. Žiaci sa učia používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), učia sa pracovať s návodmi a tvoriť ich, rozvíjajú si priestorovú predstavivosť a samozrejme aj algoritmické myslenie.

Žiaci sa učia správne používať matematickú symboliku a znázorňovanie, učia sa čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, s ktorými sa budú často stretávať v praxi. Žiaci sa učia matematizovať reálne situácie a tvoriť matematické modely. Pomocou vyučovania matematiky si žiaci rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, ich aktivita na vyučovaní a pri riešení problémových úloh napomáha k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.

Charakteristika predmetu INF

.

V súlade s ročným plánom školy sa vyučujúci informatiky snažia o naplnenie cieľov vyplývajúcich zo Školského vzdelávacieho programu a skvalitnenie vzťahu učiteľ – žiak. Budujeme u žiakov pocit vzájomnej dôvery, akceptovania, tolerancie a zodpovednosti za vlastné vzdelanie.

Informatika má okrem cieľov a úloh platných interne pre predmetovú komisiu aj úlohy dlhodobé, ktoré majú celoškolskú pôsobnosť. Vyučujúci INF prioritne dbajú na postupné, komplexné zavádzanie informačných technológií do vyučovania informatiky, vzdelávacieho procesu na škole, ale aj do oblasti riadenia a prevádzky školy.

S tým súvisí potreba výhľadového plánovania materiálneho, technického a aplikačného vybavenia školy, pomoc pri zaškoľovaní pracovníkov školy a vyučujúcich pri obsluhe výpočtovej techniky a potrebného programového vybavenia.

Vzhľadom na dynamický vývoj informačných technológií je potrebné dlhodobé výhľadové plánovanie aktivít. Keďže chceme neustále zabezpečovať stav, aby poznatky, ktoré na vyučovaní dnes odovzdávame, boli použiteľné v čase, keď sa študenti dostanú do praxe je nutné priebežne sledovať vývoj IKT a každoročne sa prispôsobovať situácii na svetovom poli hardvéru i softvéru. U vyučujúcich INF sa predpokladá neustále pravidelné dopĺňanie vlastných poznatkov.

Charakteristika predmetu DEG

.

Cieľom vyučovania deskriptívnej geometrie ako voliteľného predmetu je prehĺbiť a rozšíriť vedomosti žiakov o základných vlastnostiach geometrických útvarov so súčasným poznaním základov zobrazovacích metód, najmä pravouhlého premietania (kótované premietanie, pravouhlá axonometria, Mongeova projekcia). Deskriptívna geometria rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov, pomáha systematizovať ich poznatky z planimetrie a stereometrie, učí ich zobrazovať priestor na rovinu.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028