Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník (99 hodín)

Zvuková rovina jazyka a pravopis 10
Systém slovenských hlások
Pravidlá spisovnej výslovnosti
Grafická stránka jazyka
Prozodické vlastnosti reči
Funkčné jazykové štýly 6
Náučný štýl, útvary
Publicistický štýl, útvary
Slohové postupy a vybrané slohové útvary 9
Výkladový slohový postup
Výklad
Práca s textom
Rozprávací slohový postup
Rozprávanie
Práca s textom
Písomné kontrolné slohové práce a kontrolné diktáty 8
Kontrolný diktát č. 1
Kontrolný diktát č.2
Kontrolné slohové práce č. 1 a č.2
Lyrická poézia – čistá lyrika 11
Čistá lyrika
Zvukomaľba, zvukové figúry
Čítanie a interpretácia lyrických textov
Lyrická poézia - voľný verš 6
Voľný verš
Pásmo, asociatívna metóda
Reflexívna lyrika, duchovná lyrika
Predvojnová avantgarda
Čítanie a interpretácia lyrických textov
Lyrická poézia – automatický text 12
Automatický text
Medzivojnové avantgardy
Čítanie a interpretácia lyrických textov
Netradičná epická próza – prúd autorovho vedomia 6
Avantgardná próza
Expresionizmus
Prúd autorovho vedomia
Čítanie a interpretácia epických prozaických textov
Veľká epická próza – druhy románu 6
Sociálny a psychologický román
Sociálny typ postavy
Autorská štylizácia reality
Čítanie a interpretácia epických prozaických textov
Krátka epická próza – nespoľahlivý rozprávač 6
Nespoľahlivý rozprávač
Novela
Čítanie a interpretácia epických prozaických textov
Stredná epická próza – reťazový kompozičný postup 11
Reťazový kompozičný postup
Idealizácia postáv
Monumentalizácia osôb,prírodných javov, animizácia zvierat a vecí
Personifikácia v próze, jazyk s prvkami lyrizmu (poetizácia)
Čítanie a interpretácia epických prozaických textov
Dramatická literatúra - tragická dráma 8
Antické divadlo a antická tragédia
Klasicistická tragédia
Slovenská medzivojnová tragická dráma
Čítanie a interpretácia dramatických textov

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028