Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Matematika – 1. ročník (119 hodín)

Logika, dôvodenie, dôkazy 25
Výrok
Negácia jednoduchých výrokov
Operácie s výrokmi
Konjunkcia
Disjunkcia
Implikácia
Ekvivalencia
Negácie zložených výrokov
Kvantifikované výroky
Negácie kvantifikovaných výrokov
Definícia, hypotéza, tvrdenie, úsudok
Množina
Vzťahy medzi množinami
Operácie s množinami
Doplnok
Prienik
Zjednotenie
Diferencia
Čísla a operácie, vzťahy, závislosti, zmena 37
História čísla
Číselné množiny
Číselné obory
Intervaly
Desiatková číselná sústava
Zápis čísel pomocou mocniny čísla 10
Odhad a rádový odhad výsledku
Iné číselné sústavy
Rímska
Dvojková
Hexadecimálna
Formuláre s číselnými údajmi
Práca s jednotkami
Mierky máp a plánov
Kurzy a meny
Práca s kalkulačkou
Kvantitatívne vzťahy
Metódy reprezentácie vzťahov
Algebrizácia a modelovanie
Riešenie lineárnych rovníc
Riešenie sústav lineárnych rovníc
Riešenie lineárnych nerovníc
Funkcia 18
Súradnicová sústava v rovine
Definícia funkcie
Definičný obor, obor hodnôt a graf funkcie
Lineárna funkcia
Lineárna funkcia s absolútnou hodnotou
Vlastnosti funkcií
Grafické riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
Planimetria 15
Základné rovinné útvary
Kružnica, kruh, dotyčnica kružnice
Uhly v kružnici
Obvod a obsah kruhu
Trojuholník
Štvoruholníky
Pravidelné n-uholníky
Konštrukčné úlohy
Stereometria 13
Voľné rovnobežné premietanie
Polohové vzťahy medzi základnými útvarmi
Dve priamky
Priamka a rovina
Dve roviny
Znázornenie hranatých telies
Povrch a objem hranatých telies
Kombinatorika 11
Organizácia súboru
Pravidlo súčtu a súčinu
Variácie
Permutácie
kombinácie

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028