Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Zaradenie učiteľov do predmetových komisií

Predmetová komisia Slovenského jazyka a literatúry
Funkcia v PK Priezvisko meno Aprobácia Iná funkcia v PK
Vedúca PK PaedDr. Slováková Maria SJL, DEJ garant SJL
Člen PK Mgr. Gajdošíková Ingrid SJL, LAT
Mgr. Šuchmová Viera SJL, HUV
PhDr. Veselá Ivana SJL, DEJ
Mgr. Zvarková Viera SJL, ANJ, RUJ
Predmetová komisia spoločenských predmetov - DEJ, OBN, NAS, NAV, UMK, EST, DEU, PXV
Funkcia v PK Priezvisko meno Aprobácia Iná funkcia v PK
Vedúca PK RNDr. Hobzová Anna MAT, GEG garant GEG
Člen PK Mgr. Plankenbüchlerová Veronika SJL, VYV garant UKL, DEU
PhDr. Chylová Eva DEJ, NAS, ETV
Mgr. Hranec Richard TSV, GEG
Mgr. Huliaková Kristína DEJ, UKL
Mgr. Knollová Ľubica OBN, PED
Mgr. Kvasnicová Alena TSV, GEG
Mgr. Lizoň Dušan TSV, GEG
Mgr. Mikšík Branislav NEJ, FIL garant OBN
Mgr. Puškárová Mária NBV
Mgr. Samolejová Anna SJL, VYV
PhDr. Veselá Ivana SJL, DEJ garant DEJ
Mgr. Vozárová Katarína MAT, ZT
Predmetová komisia cudzích jazykov - ANJ, NEJ, FRJ, RUJ
Funkcia v PK Priezvisko meno Aprobácia Iná funkcia v PK
Vedúca PK PhDr. Moťovská Iveta NEJ, SJL garant NEJ
Člen PK za ANJ Mgr. Hameršmídová Jana ANJ, SJL
PaedDr. Babiaková Martina ANJ
Mgr. Balková Denisa ANJ
Mgr. Čechová Ildika ANJ, SJL garant ANJ
Ing. Kružliaková Soňa ANJ
Mgr. Mrižová Janette ANJ
Ing. Oravcová Ingrid ANJ
Mgr. Šimová Dominika ANJ, FRJ
Mgr. Vasilová Jana ANJ
Mgr. Zvarková Viera SJL, ANJ, RUJ
Člen PK za NEJ PhDr. Moťovská Iveta NEJ, BIO
Mgr. Cesnaková Eva NEJ, RUJ
Mgr. Mikšík Branislav NEJ, FIL
Člen PK za FRJ Mgr. Čútorová Soňa FRJ, DEJ garant FRJ
Člen PK za RUJ Mgr. Slančíková Iveta RUJ, PED, TSV garant RUJ
Mgr. Cesnaková Eva NEJ, RUJ
Predmetová komisia MAT, INF, DEG
Funkcia v PK Priezvisko meno Aprobácia Iná funkcia v PK
Vedúca PK RNDr. Gubániová Lýdia MAT, DEG, ETV garant MAT
Člen PK RNDr. Hobzová Anna MAT, GEG
RNDr. Janoušková Beata MAT, DEG, ESV
RNDr. Kozáková Jana INF, MAT
RNDr. Kvasnica Luboš INF, MAT, GEG garant INF
Mgr. Nôžková Oľga MAT, INF
Ing. Valuška Ján INF
RNDr. Vidová Ivetta MAT, FYZ
Mgr. Vozárová Katarína MAT, ZT
Ing. Výboh Jozef INF
Predmetová komisia FYZ, CHE, BIO
Funkcia v PK Priezvisko meno Aprobácia Iná funkcia v PK
Vedúca PK Mgr. Prokajová Beatrix FYZ, MAT garant FYZ
Člen PK PaedDr. Balážovič Marek, PhD. FYZ, GEG
Mgr. Bónová Viera BIO, TSV
Mgr. Kačíková Oľga CHE, FYZ garant CHE
RNDr. Lazáriková Soňa BIO, CHE garant BIO
Mgr. Krnáč Pavel BIO, CHE
Mgr. Škrinár Miroslav BIO, CHE
RNDr. Vidová Ivetta MAT, FYZ
Predmetová komisia TEV a TSV
Funkcia v PK Priezvisko meno Aprobácia Iná funkcia v PK
Vedúca PK Mgr. Bónová Viera BIO, TEV
Člen PK Mgr. Hranec Richard TSV, GEG
Mgr. Kvasnicová Alena TSV, GEG garant TSV
Mgr. Lizoň Dušan TSV, GEG
Mgr. Slančíková Iveta BIO, TSV
Komisia na ochranu človeka, zdravia a prírody
Funkcia Priezvisko meno Aprobácia Iná funkcia v PK
Vedúca komisie Mgr. Kvasnicová Alena TSV, GEG koordinátor environmentálnej výchovy
Člen komisie Mgr. Bónová Viera BIO, TEV zdravotná výchova, koordinátor prevencie
Mgr. Slančíková Iveta RUJ, PED, TSV výchova k manželstvu a rodičovstvu
RNDr. Lazáriková Soňa BIO, CHE výchovná poradkyňa

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028