Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Geografia 3. ročník (33 hodín)

Všeobecnogeografická charakteristika v historickom kontexte 2
Geopolitický vývoj územia
Geografická poloha
Fyzickogeografická charakteristika 10
Geologický vývoj a stavba (geomorfologické členenie)
Podnebie a počasie
Hydrografia
Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo
Ochrana a tvorba ŽP
Humánnogeografická charakteristika – obyvateľstvo a sídla 3
Rozmiestnenie a dynamika obyvateľstva
Štruktúra obyvateľstva
Sídla a ich štruktúra
Hospodárstvo 8
Prehľadná charakteristika hospodárstva a jej vývoj
Poľnohospodárska výroba a výrobné oblasti
Priemyselná výroba a oblasti
Dopravná štruktúra
Cestovný ruch a iné nevýrobné odvetvia
Medzinárodné postavenie a EÚ
Regióny Slovenska 8
Južné S- Bratislava a Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Stredné S -Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Východné S -Košický kraj
Prešovský kraj
Miestna oblasť 2
Zvolenská kotlina a Zvolen Poľana

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028