Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Geografia 2. ročník (66 hodín)

Zmeny na politickej mape Zeme 4
Vývoj politickej mapy sveta
Politické a hospodárske systémy štátov sveta
Integračné zoskupenia štátov sveta
Európska únia
Geografia obyvateľstva a sídiel 6
Vývoj počtu obyvateľstva a jeho rozmiestnenie
Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva
Štruktúra obyvateľstva
Sídla a urbanizácia
Európa 20
Prírodné pomery
Obyvateľstvo a urbanizácia v Európe
Ekonomika a obchod
Hospodárstvo - základné pojmy
Charakteristika – priemyslu, poľnohospodárstva, nevýrobná sféra
Regióny Európy - západná Európa, severná Európa, juhozápadná Európa
Juhovýchodná Európa, stredná Európa, východná Európa
Pamiatky UNESCO
Európska únia a Európa
Prezentácia študentských projektov – Európa
Amerika 10
Základná geograf. charakteristika Amerického kontinentu
Fyzicko-geografická charakteristika Severnej Ameriky
Fyzicko-geografická charakteristika Latinskej Ameriky.
Obyvateľstvo a osídlenie Ameriky
Kanada, USA, Stredná Amerika a Karibská oblasť
Andsko- guayanská, Andská oblasť, Brazílska a Laplatská oblasť
Prírodné a kultúrne osobitosti Ameriky
Afrika 6
Základná geografická charakteristika
Poloha, rozloha, horizontálna členitosť, historický vývoj územia, význam
Fyzicko- geografická charakteristika kontinentu.
Politicko-ekonomické postavenie regiónov,  špecifické problémy :
Severná, Západná, Stredná Afrika, Východná a Južná Afrika
Prírodné a kultúrne osobitosti Afriky
Ázia 9
Základná geografická charakteristika
Fyzicko-geografická charakteristika a problémy životného prostredia
Politicko-ekonomické postavenie regiónov v rámci kontinentu, špecifické problémy
Juhozápadná Ázia a zakaukazké štáty, Stredná Ázia, Juhovýchodná Ázia a južná Ázia
Východná Ázia – Čína, Japonsko
Prírodné a kultúrne osobitosti Ázie
Austrália a Oceánia 3
Austrália
Oceánia
Postoj krajín k environmentálnym problémom sveta
Ochrana prírody a krajiny 2
Ochrana prírody a krajiny
Postoj krajín k environmentálnym problémom sveta
Ohrozené oblasti
Geografia cestovného ruchu a zahraničný obchod 6
Cestovný ruch – základné pojmy. Oblasti cestovné ruchu vo svete (mimoeurópske)
Kultúrne regióny sveta
Zahraničný obchod sveta

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028