Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Anglický jazyk 2. cudzí jazyk – B1 pre 1. ročník (99 hodín)

Matrix-foundation
Výslovnosť AOK (audio-orálny kurz)
Téma Obsahový štandard
Úvodná hodina organizačné pokyny
Anglická abeceda písmená anglickej abecedy, výslovnosť jednotlivých znakov
Fonetická transkripcia fonetické symboly
Zásady správnej výslovnosti viazaná výslovnosť, výslovnosť aspirovaného p, t, k, dvojhlások, trojhlások, znelá a neznelá podoba th
Upevnenie učiva Precvičenie angl. abecedy, hláskovania a zásad správnej výslovnosti
Lexika AOK
Téma Obsahový štandard
Slovníky Práca s dvojjazyčným slovníkom, návody ako si viesť vlastný slovník
Jazykové funkcie AOK
Téma Obsahový štandard
Kontaktné rečové funkcie Pozdravy na začiatku stretnutia a pri rozlúčení
Regulačné rečové funkcie Poďakovanie, vyjadrenie jednoduchého súhlasu, nesúhlasu
Upevnenie učiva Rolové úlohy na zopakovanie prebraných jazykových funkcií
Morfológia AOK
Téma Obsahový štandard
Zámená Zámená osobné, ukazovacie, privlastňovacie
Sloveso „to be“ Tvary slovesa „to be“ – kladná veta, zápor, tvorenie otázky a krátkej odpovede
Sloveso „to have“ Tvary slovesa „to have“ – kladná veta, zápor, tvorenie otázky a krátkej odpovede
Upevnenie učiva Cvičenia na zopakovanie prebratých gramatických javov
Kontrolný test Testovanie prebratého učiva
Syntax AOK
Téma Obsahový štandard
Slovosled Pevný slovosled v oznamovacej vete- podmet, sloveso, predmet,
Vetná stavba stavba jednoduchej vety, existenčná väzba: there is/there are
Upevnennie učiva Cvičenia na zopakovanie prebratých gramatických javov
Morfológia AOK
Téma Obsahový štandard
Podstatné mená Kategória čísla podstatných mien: singulár, plurál, základné informácie o forme a použití určitého a neurčitého člena
Číslovky Základné číslovky 1 - 20, radové číslovky 1. – 20., vyjadrenie dátumu, mesiace v roku, dni v týždni
Predložky Základné predložky miesta, času a udania smeru
Vyjadrenie času Celá hodina, polhodina, štvrť a trištvrte hodina, zistenie času
Upevnennie učiva Cvičenia na zopakovanie prebratých gramatických javov
Kontrolný test Testovanie prebratého učiva
Každodenný život U1
Téma Obsahový štandard
Činnosti bežného dňa Pomenovanie základných činností počas dňa
Činnosti bežného dňa Čítanie s porozumením – pravdivé / nepravdivé výroky
Činnosti bežného dňa Ustálené výrazy so slovesami do, have, make
Jednoduchý prítomný čas Forma a použitie, tvorenie kladnej, zápornej vety, otázky a krátkej odpovede
Príslovky frekvencie Význam prísloviek, ich použitie a miesto vo vete
Bývanie Slovná zásoba – typy bývania, nábytok, prídavné mená
Počúvanie s porozumením, priradenie informácie
Ústny prejav – opis zariadenia bytu/domu podľa obrázka
Indiánske obydlia Čítanie s porozumením, hľadanie odpovedí na otázky v texte
Modálne slovesá can, can’t Charakteristika pojmu, vyjadrenie schopnosti, forma a použitie
Písanie - neformálny list Používanie veľkých písmen v angličtine a v slovenčine, štruktúra a obsah neformálneho listu, ustálené výrazy v liste
Upevnenie učiva Cvičenia na zopakovanie prebratých gramatických javov, slovnej zásoby a rečových zručností
1. školská písomná práca Testovanie prebratého učiva
Oprava 1. školskej písomnej práce
Cestovanie U2
Téma Obsahový štandard
Prázdniny Slovná zásoba – typy ubytovania, priraďovanie k obrázkom, výber obľúbeného typu ubytovania
Prázdniny Čítanie s porozumením, hľadanie odpovedí na otázky, slovná zásoba - opozitné prídavné mená, rozvíjanie rečových zručností
Zložené podstatné mená Charakteristika pojmu, vytvorenie zlož. podst. mien doplnením podľa obrázkov, použitie daných podst. mien vo vetách
Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená Pravidlá v používaní výrazov a/an, some, any, rozlíšenie počít. a nepočít. podst. mien, zistenie počtu pomocou výrazov how much, how many
Spôsoby dopravy Počúvanie s porozumením –spôsoby dopravy, rečový prejav – význam a použitie významových slovies v spojení so spôsobmi prepravy,
Vyjadrenie smeru Ústny prejav, dialóg – požiadanie o vyjadrenie smeru, spôsob ako smer vyjadriť, príslovky udania smeru
Cestovanie do Edinburgu Čítanie s porozumením, dopĺňanie názvov k odstavcom, hľadanie odpovedí na otázky ku textu
Minulý čas slovesa „to be“ Forma – kladná a záporná veta, otázka, krátka odpoveď, použitie existenčnej väzby there was / there were
Písanie – krátke odkazy Práca s obrázkami, slovná zásoba – rôzne dôvody na písanie odkazov, štruktúra odkazu
Upevnenie učiva Cvičenia na zopakovanie prebratých gramatických javov, slovnej zásoby a rečových zručností z 1. a 2. lekcie
Kontrolný test Testovanie prebratého učiva
Veda a technika U3
Téma Obsahový štandard
Hovoriace počítače Čítanie s porozumením – slovná zásoba v texte, pravdivé/nepravdivé výroky, spájanie slovies s podstatnými menami, dopĺňanie výrazov do viet, Čo vieme robiť s počítačom?
Prítomný priebehový čas Forma – kladná a záporná veta, otázka, krátka odpoveď, použitie
Televízia v mobile Počúvanie s porozumením, slovná zásoba – čo dokáže mobilný telefón, frázové slovesá – vypnúť, zapnúť, stíšiť, ...
Televízia Ústny prejav – čo rád pozerám v televízii, obľúbené programy, typy programov v televízii, požiadanie o informáciu, ponúknutie návrhu, vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s návrhom
Múzeum vedy Čítanie s porozumením, práca so slovníkom, odpovede na otázky, výber podstatných informácií
Prítomný jednoduchý a priebehový čas Porovnanie časov, vysvetlenie rozdielov v použití, precvičenie formy
Písanie – neformálny Štruktúra a slovná zásoba neformálneho e-mailu
e-mail
Upevnenie učiva Cvičenia na zopakovanie prebratých gramatických javov, slovnej zásoby a rečových zručností
Kontrolný test Testovanie prebratého učiva
Zem a vesmír U4
Téma Obsahový štandard
Náš svet Čítanie s porozumením, hľadanie informácií v texte, správne/nesprávne výroky, slovná zásoba – príroda (púšť, les, hory, more...)
Minulý jednoduchý čas Tvorenie pravidelných a nepravidelných slovies v min. čase, tvorenie otázky a zápornej vety, použitie príslovky ago
Voľný čas Počúvanie s porozumením - typy filmov, významové slovesá s predložkami
Voľný čas Ústny prejav - voľnočasové aktivity, pozdrav v telefonickom rozhovore, vyjadrenie plánov, návrhov, odpovede na návrh
Výlet do vesmíru Čítanie s porozumením, priradenie názvu k odstavcu, výber z možností
Písanie - pohľadnica Štruktúra, slovná zásoba, ustálené výrazy pri písaní pohľadnice
Upevnenie učiva Cvičenia na zopakovanie prebratých gramatických javov, slovnej zásoby a rečových zručností 3. a 4. lekcie
2. školská písomná práca Písanie odporúčaného sloh. útvaru
Oprava 2. školskej písomnej práce
Hodnotenie práce za 2. polrok

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028