Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Matematika 3. ročník (132 hodín)

16
Úvodná hodina
Metrické vzťahy v priestore, uhol dvoch priamok
Vzdialenosti
Uhly
Riešenie úloh
Hranaté telesá
Rotačné (oblé) telesá
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 40
Funkcie, vlastnosti funkcií, mocninové funkcie
Exponenciálna funkcia
Exponenciálne rovnice, nerovnice
Inverzná funkcia
Logaritmická funkcia
Logaritmus
Logaritmické rovnice, nerovnice
Zložitejšie logaritmické a exponenciálne rovnice
Postupnosť
Vlastnosti postupnosti
Limita postupnosti
Vety o limitách postupností
Riešenie úloh
Aritmetická postupnosť
Geometrická postupnosť
Rovnomerný prírastok a pokles
Jednoduché úrokovanie
Zložené úrokovanie
Nekonečný rad
Súčet nekonečného geometrického radu
Slovné úlohy
. Geometria a meranie - Analytická geometria v rovine a priestore 50
Vektor
Sústava súradníc
Operácie s vektormi
Veľkosť vektora
Skalárny súčin
Vektorový súčin
Riešenie úloh
Analytická geometria lineárnych útvarov – parametrické vyjadrenie priamky
Všeobecná rovnica priamky
Smernicový tvar rovnice priamky
Parametrické vyjadrenie roviny
Všeobecná rovnica roviny
Analytické vyjadrenie polroviny, polpriestoru
Riešenie úloh
Polohové vzťahy – dve priamky v rovine
Vzájomná poloha dvoch priamok v priestore
Vzájomná poloha priamky a roviny
Vzájomná poloha dvoch rovín
Polohové úlohy v trojuholníku
Metrické vzťahy – uhol dvoch priamok
Uhol dvoch rovín
Uhol priamky s rovinou
Vzdialenosti
Metrické úlohy v trojuholníku
Riešenie úloh
Kružnica, kruh
Priamka a kružnica
Dotyčnica ku kružnici
Guľa, guľová plocha
Vyšetrovanie množín bodov metódou súradníc
Riešenie úloh
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 13
Štatistika – základné pojmy
Početnosť
Priemery
Modus, medián
Smerodajná odchýlka, rozptyl
Diagramy a grafy
Štatistika výberového súboru – základný, výberový súbor
Tvorba projektu
Výsledky projektu
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 5
Riešenie praktických úloh
Písomné práce a ich oprava 8

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028