Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník (99 hodín)

Úvod do metód štúdia 3
Učenie ako cieľavedomý proces
Plánovanie činnosti – racionálne plánovanie učenia
Zefektívnenie učenia – efektívne čítanie
Práca s informáciami 4
Informácia - vyvodenie pojmu
Zdroje informácií
Spracovanie informácií
Práca s textom – čítanie s porozumením - citácia
Komunikácia 3
Komunikácia – komunikačný reťazec
Druhy komunikácií
Klasické útvary komunikácie
Jazyk a reč 5
Jazyk ako systém
Funkcia jazyka
Členenie slovenského jazyka
Slovenské nárečia
Práca s textom
Jazykoveda 1
Roviny jazyka a jazykovedné disciplíny
Všeobecné poznatky o slohu 6
Základné poznatky o slohu, štýlotvorné činitele
Funkčné jazykové štýly
Slohové postupy a ich základné sloh. útvary
Štýlotvorný proces
Analýza textov
Slohové postupy 2
Informačný slohový postup
Práca s textom
Funkčné jazykové štýly 1
Administratívny štýl
Vybrané slohové útvary 5
Útvary informačného sloh. postupu – úradné listy
Útvary informačného slohového postupu - životopis
Práca s textom
Písomné kontrolné slohové práce a kontrolné diktáty 4
Kontrolná písomná slohová práca
Oprava písomnej práce
Všeobecné poznatky o umení a literatúre 4
Literatúra ako druh umenia
Rozdelenie literatúry
Literárne dielo
Literárna veda a jej súčasti
Literárne druhy a formy 3
Literárne druhy
Literárne formy
Práca s textom
Zvuková rovina jazyka a pravopis 9
Systém slovenských hlások
Pravidlá spisovnej výslovnosti
Grafická stránka jazyka
Základné pravidlá slov. pravopisu
Prozodické vlastnosti reči
Kontrolné diktáty 1
Kontrolný diktát
Epika 8
Epika
Epická poézia
Sylabický veršový systém
Básnické výrazové prostriedky
Vonkajšia kompozícia
Interpretácia vybraných epických básní povinných autorov
Lexikálna rovina jazyka 11
Pojem slovo
Vzťahy medzi slovami
Slovná zásoba a jej druhy
Systém slovnej zásoby
Obohacovanie slovnej zásoby
Frazeológia
Lexikografia
Lexikálny rozbor textu
Kontrolné diktáty 1
Kontrolný diktát
Slohové postupy 2
Opisný slohový postup a jeho útvary
Práca s textom
Funkčné jazykové štýly 2
Hovorový jazykový štýl
Práca s textom
Vybrané slohové útvary 4
Vybrané útvary opisného sloh. postupu
Vybrané útvary opisného sloh. postupu
Práca s textom
Písomné kontrolné slohové práce a kontrolné diktáty 2
Oprava kontrolnej písomnej slohovej práce
Lyrická poézia 10
Lyrika
Lyrika
Horizontálne členenie lyriky
Rytmické usporiadanie verša - stopa
Sylabotonický veršový systém
Štylisticko-lexikálna analýza textov
Čítanie a interpretácia lyrických básní odporúčaných autorov
Epika 8
Krátka epická próza - charakteristika
Žánre krátkej epickej prózy
Interpretácia vybraných diel povinných autorov
Veľká epická próza - román
Interpretácia vybraných diel povinných autorov

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028