Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Chémia 1. ročník (99 hodín)

Sústavy látok 9
Látky, zmesi, sústavy
Roztoky – zloženie, klasifikácia, príklady
Štruktúra látok a periodický systém prvkov 19
Stavba atómu
Štruktúra elektrónového obalu, ióny
Periodický zákon a periodická sústava prvkov
Štruktúra PTP a vlastnosti prvkov podľa postavenia v PTP
Základy názvoslovia anorganických zlúčenín a výpočty v chémii 17
Názvoslovie binárnych zlúčenín, hydroxidov, kyselín, solí
Hmotnosti a látkové množstvo
Chemická väzba 10
Chemická väzba – príčiny a vznik, typy väzieb, vlastnosti, dôsledky
Chemické reakcie a chemické rovnice 4
Chemické reakcie – charakteristika a rozdelenie
Chemická rovnica
Termochémia 6
Reakčné teplo a entalpia
Termochemické zákony a ich využitie
Chemická kinetika 2
Rýchlosť chemickej reakcie
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť reakcie, význam, výpočet
Chemická rovnováha
Rovnovážna konštanta, výpočet, význam
Faktory ovplyvňujúce rovnováhu
Chemické deje 22
Protolytické reakcie
Autoprotolýza vody
Neutralizácia a hydrolýza
Redoxné reakcie, oxidovadlá a redukovadlá
Elektrochemický rad napätia kovov
Elektrolýza a galvanický článok
Zrážacie reakcie, rovnováha, význam
Komplexotvorné reakcie

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028