Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Akcie, ktoré sme uskutočnili pri príležitosti 90. výročia

Publikácia – pamätnica „Do stovky veľa nechýba“
( 90 rokov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene)

S finančnou podporou Rady rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra a Rotary-clubu vo Zvolene škola vytvorila netradičnú reprezentatívnu publikáciu pod názvom „Do stovky veľa nechýba“. Sviežou formou približuje nielen prácu a úspechy školy vo všetkých predmetoch a súťažiach, ale jej prílohu tvoria aj spomienky niektorých bývalých absolventov, vyjadrenia súčasných študentov, množstvo výrokov a perličiek z úst študentov a samozrejme množstvo fotografií. Neoddeliteľnou súčasťou publikácie je interaktívne CD s vyhľadávacím programom, kde sa nájdu všetci študenti a absolventi školy, pedagogickí i ostatní zamestnanci od roku 1919, nosič ponúka aj množstvo fotografií školy, absolventské tablá, úryvky z kroniky školy a bohatú fotogalériu. Publikáciu dostali všetci súčasní zamestnanci školy a všetci študenti. Ďalšie výtlačky sú pripravené na obdarovanie účastníkov slávnostného programu „Dobré stretnutia“ a určite sa o pamätnicu môžu zaujímať aj bývalí študenti a priatelia školy.

Náhľad na PDF tvar pamätnice

Akí sme boli, akí sme, akí budeme ... – Stena histórie školy

Nová trvalá inštalácia obrazovej a textovej prezentácie z histórie školy – veľkoplošné fotografie budov, v ktorých bola škola umiestnená počas svojej dlhej histórie, portréty prvého riaditeľa a prvých absolventov školy. Prezentácia je umiestnená na stenách v administratívnej časti školy.

Články v školskom časopise „Ústav Ľudovíta Štúra“

V 1. čísle ročníka 2009/2010 spracovala študentská „redaktorka“ Katka Marková rozsiahly príspevok o histórii našej školy.

Stĺp cti a desaťtisíci absolvent školy

V jubilejnom roku Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene opustí bránu školy podľa štatistických zistení desaťtisíci absolvent od jej vzniku v roku 1919. Túto príležitosť si vedenie školy nedalo ujsť. Počas slávnostnej rozlúčky so štvrtákmi vylosoval predseda Rady rodičovských združení Ing. Andrej Kyška spomedzi šestice osobností maturitných tried jubilejného desaťtisíceho absolventa.

Šťastie sa priklonilo k Stanislavovi Smutnému, ktorého úsmev prezrádzal, že smutný naozaj nie je! Stano pripevnil tabuľku so svojim menom na "Stĺp cti", vo vstupnej hale školy.

Vytvorenie tradície "Osobnosť roka"

Počas slávnostnej rozlúčky so štvrtákmi sa po prvý raz v histórii školy vyhlasovala "Osobnosť roka 2009". Každá maturitná trieda navrhla na titul svojho nominanta a spomedzi šestice kandidátov zvolil Osobnosť roka 2009 tajným hlasovaním profesorský zbor školy. Prestížny premiérový titul si vychutnala Ivana Chandogová. Na špeciálne vytvorenú tabuľku s jej menom sa najúspešnejšia študentka roka 2009 vlastnoručne podpísala a v sprievode vedenia školy a svojej triednej profesorky slávnostne pripevnila tabuľku na "Stĺp cti", ktorý od tohto roku bude zdobiť vestibul školy.

Budú na ňom pribúdať tabuľky Osobností roka aj v budúcnosti. Každý rok pribudne nová tabuľka s menom študenta alebo študentky, ktorí tu takto budú zapísaní "na večné veky" podobne ako na hollywoodskom chodníku slávy. Cieľom všetkých týchto aktivít je vzbudiť v žiakoch hrdosť na tradície školy, ktorá vychovala množstvo budúcich odborníkov v širokom spektre profesionálneho, umeleckého, verejného a spoločenského života.

Súťaž o zvučku a hymnu školy

Doposiaľ sme na škole nemali vlastnú zvučku a študentskú hymnu. Zadanie súťaže bolo pomerne náročné, no napriek tomu svoje nahrávky podali dva školské hudobné tímy, z ktorých úspešnejší bol výtvor D. Kyšku, M. Jaďuďa zo 4.B triedy a T. Gatiala zo 4.C. Pieseň naspievala A. Adamcová zo 4.B triedy.

Víťazná študentská hymna prvý raz oficiálne zaznela v priebehu školskej rozhlasovej relácie venovanej 90. výročiu školy a prvý raz bola verejne prezentovaná počas slávnostnej rozlúčky so štvrtákmi - maturantmi.

Súťaž o návrh nového loga na tričko školy

Tričko s logom školy sa tradične udeľuje na konci roka ako odmena študentom za vynikajúce výsledky a reprezentáciu školy. Študentský parlament v spolupráci s Radou rodičovských združení vyhlásili študentskú súťaž o návrh nového loga na tričko školy.

Do súťaže sa zapojilo 6 vydarených návrhov našich žiakov a tajným hlasovaním študentov školy zvíťazil návrh M. Zimovej a Z. Gajdošovej z 2.C triedy, ktorý bol okamžite graficky spracovaný a vytlačený na tričká, ktorými boli odmenení najúspešnejší študenti z radov štvrtákov počas ich slávnostnej rozlúčky so školou. Odovzdávanie cien pre víťazov z rúk pani riaditeľky.

Logo na tričko školy

Stredoškolská odborná činnosť

90. výročie založenia gymnázia vo Zvolene bolo námetom piatich prác školského kola SOČ. Tému "História našej školy" úspešne spracovali a do krajského kola postúlipi študentky: Katarína Markova 3.B, Eva Farbiaková 3.B, Viktória Pupáková 3.B.

Lenka Lukáčová zo 4.B triedy sa prezentovala prácami "Ľudovít Štúr - poslanec kráľovského mesta Zvolen na Uhorskom sneme"a "Rodina Macková". Prácu "Vývoj stredného školstva po 2. svetovej vojne v okrese Zvolen" obhajoval Matej Škriniar zo 4.B. Poslednou prácou bola "Moja rodina" Jakuba Almášiho z 3.B.

Študentská vedecká konferencia

Študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa sa ochotne a vo veľkom počte zapájajú do rôznych vedomostných súťaží, olympiád i SOČ. Tak ako po iné roky, boli mimoriadne úspešní nielen na okresných, ale aj na krajských a celoštátnych kolách. Víťazom krajských a celoštátnych kôl sme dali priestor k vystúpeniu na Študentskej vedeckej konferencii venovanej 90. výročiu založenia gymnázia vo Zvolene.

Konferencia prebiehala v dvoch častiach.
V prvej sekcii, gestorovanej PhDr. Oľgou Orfánusovou, vystúpili študenti Historického krúžku. Práce boli venované histórii gymnaziálneho štúdia, osobnosti Ľ. Štúra a histórii stredného školstva vo Zvolene. Bonusom bolo vystúpenie s príspevkom o rodinách, v ktorých na gymnáziu vo Zvolene študovalo niekoľko generácií.
Druhu časť viedla RNDr. Zdenka Keblovská. Práce víťazov krajských a celoštátnych kôl SOČ boli venované oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia človeka.

Úvodné slovo k tejto problematike predniesol hosť konferencie Doc. Ing. Milan Kodrík, CSc. z Katedry ochrany lesa a poľovníctva Technickej univerzity vo Zvolene.

Víťazi krajského kola SOČ S. Smutný , T. Švoňavová, E. Vitovská a V. Zubajová so svojou prácou "Znečistenie povodia Hrona" obsadili aj 2. miesto na celoštátnom kole SOČ a veľmi úspešne sa zapojili aj do projektu Brána vedy otvorená v spolupráci s Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici.

E. Vitovská a V. Zubajová obsadili so svojou ďalšou prácou "Fajčenie - nebezpečný zabiják" 2. miesto v krajskom kole SOČ. Prieskum uskutočnili na 600 respondentoch zo základných a stredných škôl. Ďalej odznel zaujímavý príspevok "Liečivá", ktorý upozorňoval na riziká spojené so svojvoľným užívaním liekov.

K úspechu konferencie prispela nielen zaujímavá prezentácia, ale najmä vysoká úroveň príspevkov, o ktorých sa Doc. Ing. M. Kodrík, CSc. vyjadril, že boli hodnotnejšie, ako mnohé záverečné práce bakalárov. Veľkú spokojnosť vyjadrili aj poslucháči, ktorých tvorili nielen študenti Gymnázia Ľ. Štúra, ale aj zástupcovia žiakov takmer zo všetkých základných a stredných škôl vo Zvolene.

90. výročie založenia gymnázia vo Zvolene ako téma práce Stredoškolskej odbornej činnosti

V rámci Stredoškolskej odbornej činnosti spracovali študentky Katarína Marková (3.B) a Eva Farbiaková (3.E) prácu s témou Vznik gymnázia vo Zvolene , s ktorou postúpili až do krajského kola SOČ. Vzápätí svoju prácu v máji 2009 verejne prezentovali v rámci Študentskej konferencie a opätovne ju postupne predstavili všetkým žiakom na prezentácii v jedálni školy koncom júna 2009.

Relácie v školskom rozhlase

Začiatkom mesiaca máj, v ktorom pred 90. rokmi vzniklo prvé zvolenské gymnázium, pripravili študenti a študentky z 3.C. triedy pod vedením prof. Gajdošíkovej dve študentské rozhlasové relácie venované tomuto významnému výročiu.

V relácii odznelo mnoho výrokov významných ľudí o ich rokoch štúdia na našej škole, a najmä celá zbierka vtipných výrokov a prerieknutí študentov i učiteľov na rozličných vyučovacích hodinách. Prvý raz odznela aj novučičká študentská hymna školy.

Výstava fotografií a súťaž študentských prác

Už druhý rok prebieha na škole študentská fotografická súťaž "Photo Challenge", nad ktorou prevzala patronát Ing. Soňa Kružliaková. Posledná tohtoročná téma súťaže bola venovaná snímkam z vydarenej školskej exkurzie do Bruselu a Londýna.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028