Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola má

 • 17 klasických tried, v každej je počítač, dataprojektor a premietacie plátno
 • 21 odborných učební, v každej je dataprojektor, premietacie plátno a PC s pripojením na internet
 • 4 učebne INF – v každej je 15 - 18 PC pripojených na internet optickým káblom, laserová sieťová tlačiareň, skener,
 • 2 učebne fyziky – vybavené stolmi napojenými na zdroj elektrického prúdu, dataprojektor, NTB s pripojením na internet
 • 3 jazykové učebne – výnimočné je Centrum na individuálne vyučovanie anglického jazyka (Studets Self-Acces Centre) vybavené množstvom pracovných hárkov pre samoštúdium žiakov, PC s prístupom na internet, videom, DVD, CD – prehrávačmi a magnetofónmi so slúchadlami
 • 1 učebňu chémie – po rekonštrukcii s laboratórnymi stolmi, pomôckami
 • 2 učebne biológie – s maketami a spracovanými biomateriálmi
 • 1 interaktívnu učebňu - s interaktívnou tabuľou, datavideoprojektorom a 18 ks počítačov
 • 1 učebňu matematiky s interaktívnou tabuľou, notebookom a datavideoprojektorom
 • 1 učebňu dejepisu a náuky o spoločnosti – vybavenú videom, DVD rekordérom a TV s plazmovou obrazovkou, PC, príslušnými mapami a názornými pomôckami
 • 1 učebňu SJL so školskou knižnicou, dataprojektorom a NTB s pripojením na internet

 • klubovňa, ktorá býva využívaná nielen na rôzne besedy a mimoškolské akcie, ale aj ako ďalšia odborná učebňa s video a DVD rekordérom, ako aj s dataprojektorom a PC.
 • v priestoroch vstupného vestibulu 3 PC s tlačiarňou pre potreby študentov, 2 kopírky a veľkoplošná obrazovka pre Študentskú televíziu.
 • Vyučujúcim slúži 16 kabinetov vybavených PC pripojenými na internet a zborovňa.

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028