Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Fyzika pre 1. ročník - všeobecná (64 hodín)

Obsah a metódy fyziky. Rozdelenie fyziky podľa obsahu a metód skúmania 4
Fyzikálne veličiny a ich jednotky
Sústavy jednotiek. Sústava jednotiek SI
Násobky a diely jednotiek sústava SI
Meranie fyz. veličín. Chyby merania Meranie dĺžky posuvným meradlom a mikrometrom) 2
Spracovanie výsledkov merania
Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny
Sila 6
Sila ako miera vzájomného pôsobenia telies. Grafické znázornenie sily pomocou vektorovej úsečky. Tuhé teleso
Skladanie rôznobežných síl pôsobiacich v jednom a v rôznych bodoch
Skladanie rovnobežných síl pôsobiacich v rôznych bodoch
Rozklad sily na zložky v daných smeroch
Rozklad tiažovej sily na naklonenej rovine
Riešenie úloh
Kinematika hmotného bodu 11
Mechanický pohyb
Pohyb rovnomerný priamočiary
Pohyb rovnomerne zrýchlený
Pohyb rovnomerne spomalený
Voľný pád
Skladanie pohybov a rýchlosti
Vrh zvislý nahor /nadol/
Vrh vodorovný
Vrh šikmý
Nerovnomerný pohyb. Zhrnutie učiva
Riešenie úloh
Dynamika priamoč. a krivoč. Pohybov 7
Sila. I a II .Newtonov zákon
Inerciálne a neinerciálne vzťažne sústavy.
Šmykové trenie a valivý odpor
Riešenie úloh na dynamiku pohybov
III. Newtonov zákon
Hybnosť a impulz sily. Zákon zachovania hmoty
Reaktívny pohyb. Reaktívne motory
Rovnomerný pohyb po kružnici 2
Perióda, uhlová a obvodová rýchlosť
Dostredivé zrýchlenie. Dostredivá sila
Mechanika tuhého telesa 3
Tuhé teleso. Moment sily. Momentová veta
Ťažisko .Rovnovážna poloha telies
Energia rotačného pohybu
Mechanická práca, energia, výkon 6
Mechanická práca. Výkon, účinnosť.
Práca pri deformácii pružiny
Potenciálna energia pružného telesa
Premeny mechanickej energie
Zákon zachovania mechanickej energie
Gravitačné pole 5
Všeobecný gravitačný zákon Gravitačné pole Zeme
Gravitačná sila, tiažová sila, tiaž telesa
Pohyby telies v gravitačnom poli Zeme
Keplerove zákony
Mechanika kvapalín a plynov 8
Základy statiky tekutín. Pascalov zákon
Archimedov zákon, plávanie telies
Rovnica kontinuity
Bernoulliho rovnica a jej použitie
Obtekanie telies. Základy fyziky letu
Riešenie úloh
Elektrický náboj 2
Elektrický náboj a jeho vlastnosti
Coulombov zákon
Elektrické pole 4
Elektrické pole
Intenzita elektrického poľa
Práca v homog. EP. Elektrický potenciál
Elektrické napätie
Kondenzátory 2
Rozmiestnenie el. Q. Kapacita vodiča
Kondenzátor, spájanie kondenzátorov
Opakovanie učiva a riešenie úloh 2

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028