Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Charakteristika predmetu TEV

Telesná a športová príprava (TSV) vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí.

TSV má za cieľ vytvárať u žiaka vlastnú pohybovú identitu a pohybovú gramotnosť. Žiak si má osvojiť pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb. TSV je potrebné chápať aj ako prostriedok na úpravu zdravotných porúch.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028