Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Charakteristika predmetu

Predmet slovenský jazyk a literatúra má dve základné vzdelávacie zložky:
jazyková a literárna.

Jazyková zložka

Zaoberá sa problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Do popredia sa dostáva analýza a interpretácia textov/ prejavov a najmä tvorba vlastných textov/ prejavov.

Zložka sa člení podľa kľúčových kompetencií:
 • čítanie
 • písanie
 • počúvanie
 • komunikácia
Jazyková zložka sa člení podľa jazykových rovín:
 • fonetická a fonologická
 • lexikologická
 • morfologická
 • syntaktická
 • štylistika

Literárna zložka

Poskytuje žiakom základy pre poznanie slovenskej a svetovej literatúry. Samozrejmou a každodennou súčasťou vyučovania je autentický zážitok z vnímania umeleckých diel, analýza a interpretácia umeleckých diel. Súčasťou tejto zložky sú aj poznatky z literatúry.

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:

 1. Naučiť žiakov správne používať materinský jazyk ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi.
 2. Naučiť žiakov vnímať materinský jazyk ako zdroj osobného a kultúrneho obohacovania sa, ďalšieho vzdelávania a profesionálnej realizácie.
 3. Naučiť žiakov správne používať materinský jazyk na vyjadrovanie citov, pocitov s dôrazom na morálku a etiketu.
 4. Zvyšovať úroveň jazykovej kultúry ako dôkaz vyspelosti absolventa gymnázia.
 5. Naučiť žiakov efektívne čítať, čítať s porozumením ako základ sebavzdelávania, celoživotného učenia sa.
 6. Naučiť žiakov vnímať literárne diela ako prirodzenú súčasť svojho života.
 7. Naučiť žiakov zhodnocovať literárne diela v súlade s inými kultúrnymi a humanistickými hodnotami.

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028