Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Nemecký jazyk – 1. CJ pre 1. ročník – pokročilí (B2)

Učebný zdroj: Themen aktuell 1
Prvé kontakty
Téma Obsahový štandard
Základné pravidlá výslovnosti, pravopisu, abeceda princípy pravopisu a výslovnosti
Pozdravy, spôsoby predstavovania sa jednoduché formy oslovení a predstavovania sa
Ako sa máte? Vykanie a tykanie otázka, odpoveď
Časovanie pravidelných slovies plnovýznamové slovesá - slabé v prítomnom čase
Slovosled v nemeckej vete postavenie vetných členov, osobné zámená
Tvorenie otázok doplňovacie a zisťovacie opytovacie vety
Časovanie slovies haben a sein pomocné slovesá
Číslovky od 1-100 posluch s porozumením
Odkiaľ pochádzate? - zemepisné názvy slovná zásoba
""Ľudia, ľudia…"" čítanie s porozumením
""Kto som? Kto ste?"" základná charakteristika
Názvy povolaní slovná zásoba
Posluchový text ""Ste tu nový?"" tvorba dialógov
Posluchový text ""Na diaľnici"" posluch s porozumením
Prvé kontakty - Zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Predmety v dome
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Člen a podstatné meno v nemčine podstatné mená s členom určitým
Skloňovanie podstatných mien skloňovanie podstatných mien
Množné číslo podstatných mien množné číslo podstatných mien
Číslovky od 1000, použitie čísel číslovky od 1000
Zápor kein a nicht zápor kein a nicht
Privlastňovacie zámená (1.pád) 1. pád privlastňovacích zámen
Privlastňovacie zámená (ostatné pády) privlastňovacie zámená (ostatné pády)
Použitie zámen vo vetách precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Prídavné meno v prísudku prídavné meno v prísudku
Spojky aber a sondern spojky aber a sondern
Posluchové texty 8, 10 privlastňovacie a osobné zámená
Predmety v dome - Zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Jedenie a pitie
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba, zložené podstatné mená
Stravovacie návyky ""Čo radi jete?"" slovná zásoba a slovosled vo vetách
Neurčitý člen v Nemčine určitý a neurčitý člen - porovnanie
V reštaurácii - Práca s jedálnym lístkom práca s jedálnym lístkom
V obchode - Výrazy množstva výrazy množstva, slovná zásoba
Nepravidelné slovesá časovanie nepravidelných slovies
Modálne slovesá časovanie, postavenie vo vete
Slovosled v oznamovacích vetách základné vetné modely oznamovacích viet
Posluchové texty posluch s porozumením
Rozkazovací spôsob tvorba a použitie rozkazovacieho spôsobu
""Bierlexikon"" - Slovná zásoba čítanie s porozumením, práca so slovníkom
O Vianociach, vianočné zvyky a piesne vianočné zvyky a piesne
Posluchové texty 22, 23 posluch s porozumením
Jedenie a pitie - Zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Prvá školská písomná práca
Oprava písomnej práce
Voľný čas
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy
""Vitaj na palube"" slovná zásoba
Modálne a nepravidelné slovesá časovanie a použitie ďalších slovies vo vetách
Slovesá s odlúčiteľnou predponou tvary slovies s odlúčiteľnou predponou
Čas a hodiny určovanie času a hodiny
Neurčitý podmet es a man neurčitý podmet es a man
Denný program ""Čo sa dnes deje?"" čítanie s porozumením
Posluchové texty 18, 19, 20 posluch s porozumením
Plánovanie, rozvrh hodín, rozdelenie dňa práca v skupinách s použitím slovníkov
List ""Liebe Ulla!"" štruktúra, obsah, slovná zásoba
Voľný čas - Zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Bývanie
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba, práca so slovníkom, pochopiť plánik bytu
Kde bývate? Ako vyzerá váš byt? základná charakteristika
Zámená einer, keiner, welcher zámená einer, keiner, welcher a ich skloňovanie
Použitie zámen vo vete precvičovanie zámen a práca s pracovným zošitom, posluchy
Ukazovacie zámená der, die, das ukazovacie zámená der, die, das a ich skloňovanie
Trh s bytmi slovná zásoba, vysvetlenie skratiek
Predložky s 3. a 4. pádom predložky s 3. a 4. pádom
Zložené podstatné mená pravidlá tvorenia zložených podstatných mien
Väzba es gibt väzba es gibt
Práca s textami str. 63 čítanie s porozumením, slovná zásoba
""Hádka v dome"" precvičenie časových údajov, modálnych slovies
""Plážový hotel - Hiddensee"" čítanie s porozumením
Bývanie - Zhrnutie a opakovanie precvičovanie prebratých gramatických javov
Zdravie a choroby
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Časti tela - pomenovanie slovná zásoba
Čo vás bolí? precvičovanie slovnej zásoby formou dialógov
Privlastňovacie zámená doplnenie zámen
Perfektum slabých a pomocných slovies slabé a pomocné slovesá v perfekte
Perfektum silných slovies tvorenie perfekta silných slovies
Návšteva u lekára rozhovor k danej téme
""Čo ste si zabalili?"" posluch s porozumením, slovná zásoba
""Na lyžiarskom kurze"" práca s obrázkami, slovná zásoba
Zdravie a choroby - Zhrnutie a opakovanie precvičovanie prebratého učiva
Všedný deň
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Čo tieto osoby robili? - Slovná zásoba slovná zásoba a práca s pracovným zošitom
Prefektum ďalších silných slovies ďalšie silné slovesá v perfekte
Préteritum slovies haben a sein pomocné slovesá v jednoduchom minulom čase
Príslovkové určenie času príslovkové určenie času
Pracovný deň denný program
Príslovkové určenie miesta postavenie príslovkového určenia miesta vo vete
Príbeh o Dirkovi čítanie a posluch s porozumením, slovná zásoba
List ""Liebe Anita!"" slovná zásoba
Všedný deň - Zhrnutie a opakovanie precvičovanie učiva
Druhá školská písomná práca
Oprava písomnej práce
Predložky s 3. a 4. pádom práca s pracovným zošitom
Opakovanie a záverečná klasifikácia zhrnutie učiva
O prázdninách
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Predložky s 3. a 4. pádom opakovanie a doplnenie predložiek
Slovesá stellen, stehen, legen, liegen a lassen práca s pracovným zošitom
Precvičovanie gramatických javov posluchové texty 6, 7, 9
Berlín – hlavné mesto SRN základné krajino- vedné informácie
Orientácia v meste – zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
„Želania, želania“ práca s textom
Skloňovanie podstatných mien – D, A skloňovanie podstatných mien
Posluchové cvičenia posluch s porozumením
Pozvanie na oslavu štruktúra, obsah, slovná zásoba
Osobné zámená skloňovanie osobných zámen
Stupňovanie prídavných mien a prísloviek pravidelné a nepravidelné stupňovanie
„Teraz som šťastnejší“ čítanie s porozumením
Kúpiť a darovať – zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Nemecky hovoriace krajiny základné informácie – forma cvičení
Známe osobnosti Nemecka a Rakúska kvíz – posluch s porozumením
Radové číslovky dátum a roky - precvičovanie
Genitív podstatných mien práca s textom
Symboly miest nemecky hovoriacich krajín priraďovanie obrázkov ku krátkym textom
„Srdce Európy“ čítanie s porozumením
Zhrnutie témy a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028