Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

RUSKÝ JAZYK - 1.ročník

2.cudzí jazyk B1 - začiatočníci
učebnica RADUGA
Tématický celok: Na návšteve
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Neprízvučné o,a Písanie : správne dopĺňanie prízvučných hlások
Pohyblivý prízvuk Výslovnosť: pohyblivý prízvuk slovies j.č.
Intonácia zvolacej vety Čítanie: upevňovanie plynulosti a správnosti čítania
1. pád č. 30-90 Lexika: číslovky 30-90
1. pád č. 100-900 Lexika: číslovky 100-900
Podstatné mená po čísl. Ústny prejav: otázky a odpovede pri telefonovaní
Podst mená v 1. a 3. p Gramatika: Brat, Mama 1. a 3. pád singuláru
Časovanie slovies Gramatika: pohyblivý prízvuk pri časovaní
Osobné zámená v 1.3. p Lexika: zámená a ich skloňovanie
Súhrné opak. azbuky Výslovnosť: správne poradie ruských písmen
Test Upevňvanie učiva
Tématický celok: Azbuka, Zoznámmte sa prosím
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Pozdravenie sa Lexika: pozdravy
Azbuka Písmená Г, Д, И, Й, Л, П, Ч, Ш, Ы, Р, С, Ь, výslovnosť
1. pád podst. mena Písanie:nové písmená a ich spojenia
Oficiálne oslovenie Ústny prejav: predstaviť inú osobu
Neoficiálne oslovenie Čítanie a posluch: správna výslovnosť a intonácia
Telefonovanie Ústny prejav: dohovoriť si telefonicky stretnutie
Číslovky v 1. páde Lexika: číslovky 1 - 10
Zoznámenie sa Ústny prejav: Formálne a neformálne oslovenie
Ruské mená Reálie: ruské meno a meno po otcovi
Opakovanie Zhrnutie a kontrola učiva.
Tématický celok: Hovoríte po rusky
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Azbuka Písmená: Výslovnosť, čítanie
Mäkké písmená Písmená: Písanie
Prízvuk Čítanie prízvuk, intonácia
Pozvanie Ústny prejav: vedieť pozvať priateľa na oslavu
Národnosti Lexika: národností. Vedieť sa opýtať odkiaľ pochádza
Koľko máš rokov Gramatika: spojenie číslovky s podst. menom
Dni v týždni Lexika: názvy dní
Slovesá Gramatika: časovanie slovies
Slovesá 2 Gramatika: časovanie slovies
Slovesá 3 Gramatika: časovanie slovies
1. pád čísloviek Lexika: číslovky 11 - 20
Koľko je hodín Lexika: Koľko je hodín?
Zápor slovies Ústny prejav: samostatne porozprávať o sebe
Ako sa ospravedlníme Upevňovanie učiva - azbuka, výslovnosť, lexika, gramatika
Upeňovanie učiva Test
Tematický celok: Naša rodina
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Neprízvučné o,a Písanie : správne dopĺňanie prízvučných hlások
Pohyblivý prízvuk Výslovnosť: pohyblivý prízvuk slovies j.č.
Intonácia zvolacej vety Čítanie: upevňovanie plynulosti a správnosti čítania
1. pád č. 30-90 Lexika: číslovky 30-90
1. pád č. 100-900 Lexika: číslovky 100-900
Podstatné mená po čísl. Ústny prejav: otázky a odpovede pri telefonovaní
Podst mená v 1. a 3. p Gramatika: Brat, Mama 1. a 3. pád singuláru
Časovanie slovies Gramatika: pohyblivý prízvuk pri časovaní
Osobné zámená v 1.3. p Lexika: zámená a ich skloňovanie
Súhrné opak. azbuky Výslovnosť: správne poradie ruských písmen
Test Upevňvanie učiva
Tematický celok: Zamestnanie
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Povolania Lexika: povolania
Miesto práce Ústny prejav: vedieť sa opýtať na profesiu, miesto práce
Časovanie slovies Gramatika: pracovať, chcieť
Osobné zámená v 4. p Gramatika: 4 pád osobných zámen
Výslovnosť de, te, ne, Čítanie mäkkých splluhlások
Podstatné meno 7. pád Gramatika: 7. pád podstatného mena v povolaní
Povolania mužov, žien Lexika: názvy profesií mužov a žien
Slovesné tvary Gramatika: v jednotnom aj množnom čísle u niektorých slovies
Upevňovanie učiva Lexika: povolania
Test Upevňovanie učiva
Tematický celok: Voľný čas
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Kto má čo rád Lexika: voľný čas
Môj voľný čas Ústny prejav: rozprávanie podľa obrázkov
Časovanie slovies Gramatika: I. a II. Časovanie slovies
Kedy sa stretneme Ústny prejav: pozvať nieko do divadla-prijatie,odmietnutie
Tvrdé a mäkke L Výslovnosť: tvrdé a mäkké
Časovanie slovies Gramatika: časovanie slovies so zmenou kmeňovej spol.
Čo robíš vo voľnom čas Ústny prejav: otázky a odpovede o tom čo kto rád a nerád robí
Zvratné slovesá Gramatika: výslovnosť, časovanie zvratných slovesies, výsl.
Slovesné väzby Gramatika: Hrať na čom, hrať na čo
Upevňovanie učiva Lexika: voľného času
Test Upevňvanie učiva
Tematický celok: Zoznámenie
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Kto sa chce zoznámiť Gramatika: slovesá so zmenou v kmeňovej spoluhláske
Kto si chce s kým písať Gramatika: zvratné slovesá
Čo ma zaujíma Slovesné väzby, zaujímať sa
Ako napísať inzerát Lexika: zoznámenie sa na inzerát
Upevňovanie učiva Lexika: zoznámenie sa
Test Upevňvanie učiva

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028