Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Nemecký jazyk – 2. CJ pre II. Ročník

Mierne pokročilí
Učebné zdroje – Tangram aktuell 2/ 1
Dovolenka a cestovanie
Téma Obsahový štandard
Dovolenka snov Práca s obrázkami,
Diskusia o dovolenkovej ponuke
Aký typ dovolenkára ste?
Cesta okolo sveta Práca s textom – priradiť krátke texty k obrázkom a sebakontrola na základe posluchu
Pozdravy z dovolenky Perfektum – tvorenie, použitie
Perfektum slabých a silných slovies Systematizácia rôznych foriem tvorenia perfekta
Modálne príslovky Posluch s porozumením (dojem z dovolenky)
Nemecko Práca s mapou a textom
Opytovacie zámená, svetové strany Posluchový text
Nemecky hovoriace krajiny Čítanie s porozumením
Cesta po Nemecku Práca s textom, tvorenie otázok a dialógov
Výslovnosť s, ss, ß Práca s posluchovými textami
Upevňovanie učiva Práca s cvičeniami v AB
Kontrolný test Testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Projekt- Cesta po Slovensku (prezentácia) Vyhľadať, vytriediť a spracovať obrázkový a textový materiál (CK, internet)
Aktuelles in Spitze Práca s textom
Zdravie a choroby
Téma Obsahový štandard
Ľudské telo a choroby Práca so slovnou zásobou, popis obrázkov
,,Čo Vás bolí?“ – návšteva u lekára Posluch s porozumením + tvorba dialógu
,,Čo mám robiť?“ Používanie slovesa sollen pri udeľovaní rád
Zdravé stravovanie Práca so slovnou zásobou
Čítanie s porozumením, rozhovor o životnom štýle,
Vedľajšie vety s dass
Čo je naj...? Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
?-ročná písomná práca Testovanie slovnej zásoby, gramatických javov
Analýza a oprava písomnej práce
Vedľajšie vety s ,,wenn“- syntax Slovosled vo vete, práca s textom, práca s doplnkovými cvičeniami
Medzi riadkami Práca s textom- doplňovanie textu
Tvorenie slov pomocou prípon Spôsoby tvorenia podstat. mien v nemčine ( prípony –heit, -keit, -ung )
E- ,,Tón robí hudbu“ Práca s piesňou, nácvik výslovnosti
Jedlo v Hessensku Práca s jedálnym lístkom
Medzinárodná a slovenská kuchyňa Posluch s porozumením + tvorba krátkych dialógov
Moje naj... jedlo /mini – projekt/ Rozhovor o mojich stravovacích návykoch
Sviatky a zvyky Rozhovor o Vianociach, práca s časopisom
Aktuelles in Spitze Čítanie s porozumením
Farby a typy
Téma Obsahový štandard
Moja najobľúbenejšia farba Rozhovor o farbách, asociogram – práca s novou slovnou zásobou
Genitív podstatných mien Tvorenie genitívu všeobecných a vlastných pod. mien
„Modrá ti pristane“ Opis a charakteristika osoby- lexika,
Čítanie s porozumením
Skloňovanie prídavných mien v prívlastku Systematizácia koncoviek po
určitom člene
neurčitom člene
bez člena
Kontrolný test Testovanie gramatického javu v kombinácii s novou lexikou
Nákup šiat Práca s obrázkami – slovná zásoba
„Čo si radi obliekate?“ Rozhovor o obliekaní, nové trendy, štýly
Otázka „ Was für ein.., Welcher..“ Posluch s porozumením – doplňovanie základných informácií
Rôzne typy ľudí Práca s obrázkami,
posluch s porozumením –lexika
Prídavné meno v datíve
„Čo si myslíte o..?“ Práca s doplnkovým textom – nájdenie odpovedí na otázky
„Človek, ktorého dobre poznám... –záverečná písomná práca Opis a charakteristika osoby
Oprava a analýza písomnej práce
Medzi riadkami Práca s rôznymi posluchovými textami
Tón robí hudbu Rozprávanie o spoločenských tabu, normách, fonetické cvičenia
„Aktuelles“ in SPITZE Práca s doplnkovým textom

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028