Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Nemecký jazyk – 2. CJ pre 1. ročník mierne pokročilí

Učebné zdroje: Themen aktuell 1
Časopis Spitze
Organizácia
Téma Obsahový štandard
Orientácia Diagnostický test
Vyhodnotenie testu
Prehľad a upevňovanie učiva zo ZŠ
Sformulovanie pravidiel správania sa na vyučovacej hodine
Komunikácia
Prvé kontakty
Téma Obsahový štandard
Pozdravy, spôsoby predstavovania sa, vykanie, tykanie jednoduché formy oslovení a predstavovania sa, otázka, odpoveď
Časovanie pravidelných a pomocných slovies plnovýznamové slovesá - slabé v prítomnom čase a pomocné sloveso haben a sein
Slovosled v nemeckej vete oznamovacia veta, doplňovacia a zisťovacia otázka, rozkazovacia veta
Číslovky od 1-100 posluch s porozumením
Odkiaľ pochádzate? - zemepisné názvy slovná zásoba, práca s mapou
""Ľudia, ľudia…"" Práca s textom - čítanie s porozumením
""Kto som? Kto ste?"" základná charakteristika
Názvy povolaní slovná zásoba
""Ste tu nový?"" počúvanie s porozumením
""Na diaľnici"" Počúvanie s porozumením
Kontrolný test testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Aktuelles in Spitze práca s textom
Predmety v dome
Téma Obsahový štandard
Zariadenie domu práca s obrázkami a textom
slovná zásoba, krížovka
podstatné mená s členom určitým
Kuchyňa je jednoducho podstatné mená s členom určitým a neurčitým
kuchyňa náhrada podstatného mena osobným zámenom
Dve osoby – dve kuchyne množné číslo podstatných mien
zápor kein, keine,,kein, keine
Dražba číslovky do tisíc
počúvanie s porozumením
Charakteristika vecí, osôb a dejov zápor kein a nicht
prídavné meno v prísudku
„Prepáčte, čo je to“ práca s posluchovým  textom
privlastňovacie zámená – nominatív
náhrada privlastňovacieho zámena a podstatného mena osobným zámenom
popretie výpovede, argumentácia
„To i ono“ – obchod plný nápadov spojky sondern a aber
Kontrolný test testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Aktuelles in Spitze práca s textom
Jedenie a pitie
Téma Obsahový štandard
Jedlo a pitie collage –práca s lexikou
Čo jedia ľudia ? práca s obrázkovým materiálom
akuzatív – člen určitý, neurčitý
vyjadrenie času pomocou prísloviek
výrazy množstva
Stravovacie návyky rozhovory o tom, čo ľudia radi jedia, čo nejadia, čo radi pijú a čo vôbec nepijú – sloveso mögen
Jedálny lístok práca so slovnou zásobou- jedlá a nápoje
výber z jedálneho lístka
Vianočné zvyky a tradície Vianočné piesne, vianočné pozdravy, vianočné tradície u nás a v Nemecku
V reštaurácii nácvik štandardných situácii Počúvanie s porozumením – nácvik dialógov
Prvá školská písomná práca testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
analýza a oprava písomnej práce
Pozvanie na večeru komplimenty a reklamácie pri stole
nepravidelné slovesá
rozkazovací spôsob
Nakupovať potraviny - výrazy množstva – upevňovanie učiva
Mimoriadne ponuky v supermarkete rozhovory o cenách
modálne sloveso mögen – ich möchte a vetný rámec
štandardné situácie
Rozhovory pri stole práca s posluchovým textom a obrázkami , nácvik štandardných situácii
Aktuelles in Spitze práca s textom
Voľný čas
Téma Obsahový štandard
Collage – voľný čas práca s obrázkami – voľnočasové aktivity, rozprávanie
Vitajte na palube všeobecný podmet „man“ a neurčitý podmet „jemand
Prísne napomenutie Situačné obrázky – čo sa smie, čo sa nesmie, čo sa musí a čo sa môže robiť
časovanie,modálnych slovies a použitie vo vetnom rámci
počúvanie s porozumením
častice „aber, dann...eben, also,denn,doch“
Voľný čas a práca slovesá s odlučiteľnou predponou
hodinový čas - presný a približný
nácvik písania
Kalendár podujatí poprosiť o informáciu
dohodnúť sa – počúvanie a tvorenie dialógov, nácvik
kalendár termínov – diskusia, príslovky času
Pohľadnica z dovolenky čítanie s porozumením, práca s textom a obrázkami – porovnanie
nácvik písania
Aktuelles in Spitze práca s textom
Bývanie
Téma Obsahový štandard
Opísať byty práca s obrázkovým materiálom, plánom bytu -aktivovanie slovnej zásoby
zložené podstatné mená - tvorenie
Bytové zariadenie práca s obrázkovým materiálom
predložka für + akuzatív
spojka sondern
Zariaďovanie bytu rozhovor – počúvanie s porozumením
zámená einer, keiner , welcher
Komentovanie bytového zariadenia rozhovory v obchode s nábytkom
ukazovacie zámená – nominatív, akuzatív
tvorenie a nácvik dialógov
Trh s bytmi práca s inzerátmi
skratky
Hľadanie bytu, domu práca s čítacím a posluchovým textom
Informovať o zákazoch čítanie s porozumením
predložky „in, an, auf“ s datívom
Náš byt, náš dom nácvik písania
Plážový hotel Hiddensee upevňovanie učiva, rozšírenie slovnej zásoby
Kontrolný test testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Projekt „Predstav sa!“
Zdravie a choroby
Téma Obsahový štandard
Časti ľudského tela práca so slovnou zásobou
Zdravotné ťažkosti rozprávanie o zdravotných ťažkostiach
Čo ťa / ju / ho bolí privlastňovacie zámená
sloveso weh tun
rozšírenie slovnej zásoby
práca s obrázkami a posluchovým textom
Dať rady a podať ich ďalej ambulancia pre čitateľov – práca s krátkymi textami
modálne slovesá
rozhovory o stravovaní a obmedzeniach v ňom
U lekára počúvanie s porozumením
Poruchy spánku článok z časopisu
odálne slovesá, rozkazovací spôsob pri vykaní a pre2.os.singuláru
Nútiť niekoho k niečomu práca s posluchovým textom, tvorenie a nácvik dialógov
Tri príbehy práca s obrázkami, krátkymi textami a posluchovým textom
perfektum – zložený minulý čas
Perfektum slabých, pomocných a silných slovies systematizácia rôznych foriem tvorenia perfekta
Lyžiarsky výcvik čo je potrebné vziať so sebou na zimnú dovolenku – práca so slovnou zásobou
obrázkový príbeh
Kontrolný test testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Aktuelles in Spitze práca s textom
Všedný deň
Téma Obsahový štandard
Podať informáciu o udalostiach a činnostiach perfektum ďalších slabých a silných slovies
práca s obrázkami
počúvanie s porozumením
príslovkové určenie času
Niečo rozprávať ďalej tvorba dialógov podľa modelového dialógu - nácvik
Záverečná písomná práca testovanie písomného prejavu
Analýza
Uistiť sa a odmietnuť požiadavku tvorba minidialógov – „Už ste to urobili“
perfektum ďalších slovies
Pracovný deň práca s obrázkami
perfektum slovies – upevňovanie učiva
hodinový čas – upevňovanie učiva
Rozprávanie o tom, čo sa stalo čítanie s porozumením
počúvanie s porozumením
List priateľke rozšírenie slovnej zásoby – čítanie s porozumením
Čo sa stalo? obrázkový príbeh – upevňovanie učiva

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028