Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Občianska náuka 3. ročník (66 hodín)

Človek ako jedinec 12
Psychológia ako veda, základné psychologické disciplíny
Základné metódy psychológie
Psychologické smery
Ontogenéza psychiky a učenie
Prepojenie duševných a telesných prejavov - reč ľudského tela
Osobnosť, typológie osobnosti
Emócie
Psychické procesy a stavy
Duševné zdravie
Opakovanie celku
Človek a spoločnosť 14
Sociológia ako veda o spoločnosti
Sociologický výskum
Smery v minulej a súčasnej sociológii
Kultúra
Proces socializácie
Sociálny status a sociálna rola, sociálna stratifikácia
Deviácia, sociálna kontrola, konformizmus
Sociálna zmena
Sociálne skupiny, rozdelenie sociálnych skupín
Rodina
Štruktúra skupiny, sociálna výmena
Submisia- asertivita- agresia
Opakovanie celku
Občan a právo 16
Právo, právna norma a právny systém
Odvetvia práva
Občianske právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Trestné právo
Právna kultúra
Právny poriadok
Právne vedomie, právne vzťahy
Zákony a zákonnosť
Legislatívny proces, ústava a vývoj ústav
Právny štát
Ľudské práva a ochrana ľudských práv
Ochrana spotrebiteľa
Občan a štát 12
Štát
Formy vlády a územno-organizačné členenie štátu
Demokracia a formy demokracie
Voľby a volebné právo
Volebný systém
Horizontálna deľba štátnej moci
Politický systém štátu, politické strany
Formy politických zoskupení
Štátna správa a samospráva
Opakovanie celku
Úvod do filozofie 12
Predmet filozofie a osobitosť filozofických problémov
Vzťah filozofie k špeciálnym vedám a základné filozofické kategórie, disciplíny
Problematika bytia a základné gnozeologické koncepcie
Teória hodnôt, etika, logika, metodológia
Formy a stupne poznania, otázky pravdy
Dejiny filozofie, Periodizácia kultúrnych dejín
Vznik gréckej filozofie a jej vzťah k mýtu, ranoprírodný grécky a rímsky racionalizmus, gréc. human. racionalizmus
Sofisti, Sokratov etický intelektualizmus
Platónov objektívny idealizmus
Aristoteles a vznik logiky
Opakovanie celku

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028