Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.03.2015

Projekt EDUCATE SLOVAKIA

V týždni od 23. do 27. februára 2015 sme sa v zapojili do jedného z projektov, ktoré zastrešuje medzinárodná študentská organizácia AIESEC. Projekt EDUCATE SLOVAKIA je zameraný na spestrenie hodín anglického jazyka, zdokonalenie jazykových zručností študentov, odbúravanie strachu z komunikácie a predovšetkým spoznávanie iných kultúr a vybudovanie kultúrneho cítenia.

Našu školu navštívili dve stážistky (vysokoškoláčky) Enyta Mayanti z Indonézie a Sonia Dumnych z Ukrajiny. Stážistky boli počas celého týždňa ubytované v rodinách žiačok, čo bola zaujímavá skúsenosť pre dve študentky našej školy.

Do projektu bolo zapojených približne 100 žiakov z rôznych tried gymnázia, ktorí boli rozdelení do skupín. Každá skupina počas dňa strávila so stážistkami jednu vyučovaciu hodinu, teda počas týždňa to bolo 5 hodín pre každú skupinu žiakov. Vyučovanie prebiehalo v klubovni, ktorá bola počas celého týždňa vyčlenená pre stážistky. K dispozícii mali notebook, dataprojektor, taktiež im bolo poskytnuté občerstvenie a obedy.

Stážistky si pripravili prezentácie, počas ktorých oboznámili žiakov s rôznymi zaujímavosťami svojej krajiny, históriou, kultúrou, tradíciami, sviatkami a národnými jedlami. V diskusiách so žiakmi získavali informácie o našej krajine i o žiakoch samotných.

So žiakmi sa vyučovania zúčastňovali aj vyučujúci, ktorí však do práce na hodine nijakým spôsobom nezasahovali, boli skôr v pozícii pozorovateľov a v prípade potreby pomohli vyriešiť prípadné problémy.

Žiaci získali možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti v praxi – a to nielen z anglického jazyka, ale aj geografie, dejepisu či občianskej náuky. Učiteľom angličtiny sa naskytla výnimočná príležitosť vidieť svojich žiakov v reálnych komunikačných situáciách – odkryli tak silné ale aj slabé stránky z hľadiska jednotlivých jazykových zručností.

Niekoľko názorov žiakov:

Kristína (Septima A) : Projekt Educate Slovakia pre mňa znamenal hlavne veľkú skúsenosť. Prihlásila som sa ako hosťovská rodina, pretože som chcela zažiť niečo nové, spoznať nových ľudí a hlavne spoznať inú kultúru a krajinu. Bola u mňa ubytovaná Enyta z Indonézie. Vďaka tomu som sa dozvedela o tejto krajine neskutočne veľa nových faktov a hlavne ako prebieha u nich obyčajný deň. Za ten týždeň, čo som bola nútená hovoriť len po anglicky, som prestala mať strach rozprávať, aj keď gramatika niekedy nie je úplne správna. Veľmi mi to pomohla a určite by som tento projekt odporúčala vyskúšať aj ostatným, pretože je to neskutočný zážitok a poznanie do budúcnosti.

Lucia a Matúš (III. A): Vďaka tomuto projektu sme si zdokonalili svoje znalosti anglického jazyka a našu slovnú zásobu. Tiež sme si zlepšili svoje vedomosti z geografie, dozvedeli sme sa veľa nových informácií o kultúre, zvykoch, tradíciách, gastronómii, školstve, ale aj o bežnom živote v Indonézii a na Ukrajine. Zistili sme napríklad, že indonéžština nemá žiadnu gramatiku, alebo, že na rôznych ostrovoch majú rôzne jazyky, preto sa na univerzite dorozumievajú anglicky. Našou úlohou bolo aj odprezentovať ako si predstavujeme našu budúcnosť a aký je náš názor napríklad na sociálne siete.

Septima A: Počas posledného februárového týždňa sme mali možnosť zúčastniť sa projektu Educate Slovakia s lektormi zo zahraničia. Oboznámili sme sa s rôznymi zaujímavosťami, jedlami, tradíciami, sviatkami ich rodných krajín a precvičili a otestovali sme si svoju angličtinu. Lektorky boli veľmi sympatické a snažili sa nie len predstaviť svoju krajinu, ale dozvedieť sa niečo aj o nás a našej krajine. Pripravili s pre nás otázky, z ktorých sme sa dozvedeli nové informácie aj samy medzi sebou. Nevýhodou bolo, že sme s nimi mali len jednu vyučovaciu hodinu denne.

Martina (IV.B): V rámci projektu Educate Slovakia, sa v našej škole uskutočnil týždeň inej angličtiny ako sme zvyknutí. Od 23.2. do 27.2. sme hodiny anglického jazyka trávili s dvomi zahraničnými stážistkami - Enyta Mayanti z Indonézie a Sonia Dumnych z Ukrajiny. Počas celého týždňa sme sa naučili veľa informácií o ich štáte, škole, kultúre či rôznych zvykoch, ktoré sú typické v ich krajine. Takisto aj ony sa dozvedeli niečo o nás a našej budúcnosti. Pozitívne hodnotíme, že sme mohli anglický jazyk použiť v praxi a otvorene sa rozprávať s lektorkami, ktoré vždy pohotovo a s úsmevom odpovedali. Ďakujeme všetkým, ktorí boli zainteresovaní do tohto projektu, že sme sa ho mohli zúčastniť a zlepšiť si tak svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku.

Dominika (III.B): V rámci projektu som sa zúčastnila každý deň jednej hodiny so zahraničnými lektorkami. Myslím, že tieto hodiny obohatili obe strany . Boli sme zo začiatku tichí a hanbliví. Na zadanú domácu prípravu sme však reagovali pohotovo. Myslím, že by bolo lepšie, keby mali lektori s jednou triedou viac hodín počas dňa, študenti by sa skôr osmelili.

Anna (III.B): Dozvedela som sa mnoho informácií o iných krajinách. Zvlášť ma zaujalo rozprávanie lektorky z Indonézie. Celá komunikácia prebiehala len v angličtine, čo bolo pre mňa prínosom. Škola len, že som mala narušený rozvrh hodín.

Projekt naplnil naše očakávania, lebo osobné stretnutia so stážistami boli veľkým prínosom aj z hľadiska výchovy k ľudským právam a multikultúrnej výchovy. Študenti získali množstvo nových informácií, vyskúšali si komunikáciu v cudzom jazyku, naučili sa rešpektovať zvyky a kultúru iných národov.

Projekty tohto druhu sú veľmi užitočné a mohli by sa realizovať aj dvakrát počas školského roku, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac študentov. Ohlasy študentov aj vyučujúcich sú pozitívne a preto sa radi zapojíme do takéhoto projektu aj v budúcnosti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028