Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Etická výchova 2. ročník (33 hodín)

Dobré vzťahy v rodine 10
Rodinné spoločenstvo a ja
Generačné vzťahy ako etický problém
Kompatibilita medzigeneračných očakávaní
Fungujúca rodina ako prevencia voči kriminalite a závislostiam
Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad 12
Súvislosť medzi hodnotami a mravnými normami, medzi právnymi a mravnými normami
Svedomie, rozvíjanie morálneho úsudku
Česť, pravda, poznanie a kultúra ako etická hodnota
Mravné aspekty národného uvedomenia a demokratického občianstva
Humanizmus a ľudské práva, detské práva
Význam prosociálnych vzorov pre výchovu v jednotlivých kultúrach
Etika a svetové náboženstvá, náboženská etika
Život, fyzické a psychické zdravie ako etická hodnota
Spoločnosť a kultúra ako etická hodnota
Etika práce, etika a ekonomika 11
Zamestnanie a povolanie, práca a odpočinok
Práca a zmysluplné využívanie voľného času
Profesijná etika
Etický kódex zamestnanca, étos povolania
Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce/kooperácie
Pravidlá fair-play v ekonomicko-pracovných vzťahoch
Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku
Etika a ekonomika
Enviromentálna etika

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028