Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Francúzsky jazyk 1. ročník – začiatočníci (A2)

<
Učebný zdroj: Forum1
Tematický celok: Komunikácia
Téma Obsahový štandard
Pozdrav, odpoveď na pozdrav, rozlúčenie, poďakovanie výrazy, prostredníctvom ktorých vyjadríme:
          pozdrav: bonjour, bonsoir, salut, ça va?
          oslovenie: madame, monsieur, medemoiselle
          odpoveď na pozdrav: bonjour, salut, bonsoir, merci, ...
          rozlúčenie: au revoir, salut, bientôt, la prochaine, ...
          poďakovanie: merci (bien/beaucoup),...
použitie daných výrazov v konkrétnych situáciách:
          tykanie/vykanie
          muži/ženy
          dieťa/mládež/spoločnosť
          použitie výrazov bonjour, bonsoir, ...
Predstavenie sa, predstavenie iných, zistenie identity niekoho predstavenie sa: je m´appelle
predstavenie iných: il s´appelle, c´est, ce sont
zistiť identitu niekoho: comment tu t´appelles, výrazy: nom, prénom,.…
reakcia na predstavenie niekoho
použitie daných výrazov v konkrétnych situáciách
Sloveso s´appeler (volať sa) s´appeler = volať sa
časovanie – tvary, výslovnosť
použitie slovesa vo vete
Pravidlá výslovnosti a pravopisu systém francúzskych samohlások a polosamohlások (pravopis/výslovnosť)
systém francúzskych spoluhlások (pravopis/výslovnosť)
výslovnosť a pravopis jednotlivých kombinácií hlások
základné znaky fonetického prepisu
   grafické a slovné označenie veľkých a malých písmen, diakritika
Abeceda, hláskovanie grafická a zvuková podoba francúzskej abecedy
hláskovanie: grafické vyjadrenie vyhláskovanej podoby slova/výrazu, vyhláskovanie grafickej podoby slova
výrazy na získanie informácie o grafickej podobe slova
Činnosti na vyučovacej hodine pokyny a otázky zo strany učiteľa smerom k žiakom
zadania úloh v učebnici a v pracovnom zošite
otázky zo strany žiakov smerom k učiteľovi
učebné pomôcky
zariadenie triedy
Reakcia pri prvom stretnutí predstavenie sa (meno, priezvisko, národnosť, povolanie, bydlisko)
predstavenie iných
zistenie mena, priezviska, národnosti, povolania, bydliska niekoho
vedenie dialógu pri zoznamovaní sa (reakcia na otázky, kladenie otázok)
zostavenie dialógu podľa konkrétneho zadania
Tematický celok: Krajina, ktorej jazyk sa učím / Slovensko
Téma Obsahový štandard
Symboly Francúzska / Slovenska čo je typické pre Francúzsko (symboly, víno, syry, móda)
názov štátu, hlavné mesto, známe mestá, informácie o územnom rozložení, reliéf, obyvateľstvo, …
čo je typické pre Slovensko
Tematický celok: Rodina a spoločnosť- osobné údaje (profesie, národnosť, vek, bydlisko)
Téma Obsahový štandard
Počúvanie a čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte, slovná zásoba
Profesie podstatné mená označujúce bežné profesie
odlišnosť tvarov podstatných mien označujúcich profesie pre mužský a ženský rod
rovnaký tvar podstatného mena označujúceho profesiu pre obidva rody
rozlíšenie rodu prostredníctvom určitého člena alebo podstatného mena femme (la femme médecin)
použitie týchto podstatných mien vo vete s použitím slovesa (byť)
Krajiny, národnosti vlastné podstatné mená označujúce názvy krajín EÚ + názvy známych krajín mimo EÚ
prídavné mená označujúce príslušnosť k národnosti známych krajín v EÚ a mimo EÚ
odlišnosť tvarov týchto prídavných mien pre mužský a ženský rod
odvodzovanie národnosti od názvu krajiny
použitie názvov krajín a národností vo vete so slovesami (byť) a (bývať)
otázka: O? tu habites?(Kde bývaš?)
Quelle est ta nationalité? (Aká je tvoja národnosť?)
Číslovky 0-69 jednoduché číslovky 0 – 16, tvary, výslovnosť
zložené číslovky 17- 69, tvary, výslovnosť
použitie čísloviek (so slovesom avoir)
otázka: Quel âge as-tu?(Koľko máš rokov?),
Sloveso (byť) nepravidelné časovanie – tvary, výslovnosť
použitie slovesa vo vete (povolanie, národnosť, výrazy miesta, vlastnosti, …)
Sloveso avoir (mať) nepravidelné časovanie – tvary, výslovnosť
použitie slovesa avoir vo vete (vek, vlastníctvo, …)
Rod podstatných mien, tvorenie ženského rodu
existencia len mužského a ženského rodu vo Fj (odlišnosť v porovnaní so Sj)
častá rodová odlišnosť slovenských a francúzskych podstatných mien
zistenie rodu pod. mena pomocou slovníka, zakončenia pod. mena, určitého člena
odlišnosť tvarov podstatných mien (toho istého podstatného mena) pre mužský a ženský rod
iné tvary podstatných mien pre ženský rod: homme/femme: muž/žena
Rod prídavných mien mužský a ženský
tvorenie ženského rodu prídavných mien príponami –e, -ienne,-elle,-euse, …
zvláštne tvary niektorých prídavných mien v mužskom a ženskom rode
zistenie tvaru ženského rodu prídavného mena pomocou slovníka
Sloveso habiter (bývať), predložky pred názvami krajín, miest habiter = bývať
časovanie slovesa – pravidelné (sloveso 1. slovesnej triedy)
predložky pred názvami krajín, miest, tvary: en, au, aux, ? (vo význame predložky v/vo)
použitie konkrétnej predložky v závislosti od rodu (čísla) názvu krajiny
          en: ženský rod krajiny (en France-vo Francúzsku)
          au: mužský rod krajiny (au Portugal-v Portugalsku)
          aux: množné číslo krajiny (aux Pays-Bas-v Holandsku)
predložka ? pred názvami miest: ? Paris-v Paríži
použitie slovesa habiter vo vete spolu s názvom krajiny/mesta a príslušnou predložkou
Počúvanie a čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte, slovná zásoba
Podmetové zámená (osobné zámená nesamostatné) tvary osobných zámen nesamostatných v závislosti od osoby a čísla
nevyhnutnosť ich použitia so slovesom pri časovaní (rozdiel v porovnaní so Sj)
vyjadrenie podmetu
použitie s konkrétnymi slovesnými tvarmi
Časovanie slovies 1. slovesnej triedy zakončenie slovies 1. slovesnej triedy: prípona –er (parler, écouter)
príponou –er je zakončené aj nepravidelné sloveso aller
koncovky –e, -es, -e, -ons, -ez, -ent
výslovnosť koncoviek
konštrukcia slovesného tvaru
tvorenie konkrétnych slovesných tvarov pravidelných slovies
Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu (častice oui/non, tvorenie slovesného záporu ) častice oui/non (áno/nie)
záporové častice ne/n´…pas
funkcia záporových častíc – tvorenie slovesného záporu
umiestnenie záporových častíc vo vzťahu k slovesu
konštrukcia slovesného tvaru v zápore
tvorenie kladnej a zápornej výpovede
vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu s danou výpoveďou
kladná a záporná odpoveď na otázku
Určitý člen (l´article défini) francúzske členy (rozdelenie): určitý, neurčitý, delivý
funkcia členov: sprevádzajú podstatné mená
tvary určitého člena: le, la, l´, les
použitie konkrétneho tvaru určitého člena
rodová charakteristika francúzskych podstatných mien
funkcie určitého člena: sprevádza podstatné meno bližšie určené
použitie určitého člena
zistenie rodu a čísla podstatného mena prostredníctvom slovníka
Bližšie určenie podstatného mena prostredníctvom predložky de = vyjadrenie vlastníctva funkcia predložky de – slúži na vyjadrenie vlastníka niečoho, spájacia funkcia funkcia
ak je podstatné meno bližšie určené, je sprevádzané určitým členom
konštrukcia výrazu: podsatné meno bližšie určované + predložka de + podstatné meno bližšie určujúce
spájanie predložky de s členom bližšie určujúceho podstatného mena
predložka de v spojení s vlastníkom vyjadreným vlastným podstatným menom (tvary de/d´)
použitie predložky de v danej funkcii
Počúvanie a čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte, slovná zásoba
Ústny prejav – predstavovanie (dialógy) predstavenie sa, predstavenie iných, získanie informácií o osobe
Vyplnenie jednoduchého formulára osobnými údajmi la fiche – formulár, remplissez la fiche – vyplňte formulár
osobné údaje (les données personnelles): nom, prénom, profession, nationalité
písanie adresy (štruktúra):
          číslo domu (n?), + ulica (rue) + názov ulice – 14, rue de Maux
          code postal (PSČ)
          ville (mesto)
adresse privée/adresse professionnelle – adresa bydliska/adresa do zamestnania
adresse électornique (e-mail), numéro de téléphone (telefónne číslo)
Počúvanie a čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte, slovná zásoba
zachytenie logickej štruktúry textu
Ústny prejav - príchod na pracovné stretnutie la réunion de travail – pracovné stretnutie
príchod na pracovné stretnutie do firmy, ohlásenie sa na recepcii:
          predstaviť sa (identita)
          dôvod, termín/čas stretnutia
          kontaktná osoba
          prezentovať sa prostredníctvom vizitky
          opýtať sa na prítomnosť osoby, s ktorou sa máme stretnúť
          poďakovať
          reagovať na otázky/pokyny pracovníka recepcie
Čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
zachytenie logickej štruktúry textu
slovná zásoba
Písomný prejav - zostavenie elektronickej správy le message électronique le courriel/le mél = e-mail
pohľad na stránku mailového portálu
štruktúra elektronickej správy – základné údaje, ktoré je potrebné vyplniť
štruktúra samotnej správy – oslovenie, text, pozdrav, podpis
zostavenie konkrétnej elektronickej správy podľa zadania
Písomný prejav - zostavenie vizitky la carte de visite – vizitka
la carte de visite privée/professionnelle – súkromná/pracovná vizitka
údaje na vizitke, štruktúra
zostavenie vizitky
Počúvanie s porozumením, písomný prejav (odpoveď na e-mail) zachytenie špecifických informácií z textu
reakcia na písomný podnet
Tematický celok: Komunikácia
Téma Obsahový štandard
Formálne a neformálne stretnutia formálne a neformálne pozdravy (stretnutie, rozlúčka)
výber výrazových prostriedkov v závislosti od komunikačnej situácie
gestá a ich výber v závislosti od komunikačnej situácie
interkultúrne porovnanie (Framcúzsko/Slovensko, prípadne zvyky iných krajín)
praktický nácvik jednotlivých situácií
Tematický celok: Krajina, ktorej jazyk sa učím / Slovensko
Téma Obsahový štandard
Kultúrne, rodinné, národné, svetové dedičstvo definícia pojmov rodinné, národné, svetové dedičstvo
skutočnosti, ktoré dané pojmy reprezentujú pre Slovensko a Francúzsko
Tematický celok: Cestovanie
Téma Obsahový štandard
Počúvanie a čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte, slovná zásoba
Ústny prejav – nadviazanie kontaktu, oslovenie osoby výrazy pre nadviazanie kontaktu, oslovenie osoby
Čítanie s porozumením – opis pracovného postupu (obsluha bankomatu) zachytenie logickej štruktúry textu
zachytenie špecifických informácií z textu
slovná zásoba (obsluha bankomatu)
Prítomný čas slovies tvorenie prítomného času slovies (pravidelné/nepravidelné slovesá)
použitie prítomného času
Nepravidelné slovesá tvorenie tvarov známych nepravidelných slovies (avoir, aller,..)
praktická aplikácia tvarov nepravidelných slovies v kontexte vety
Počúvanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte, slovná zásoba
Vyjadrenie miestnych vzťahov – predložky a príslovky miesta, predložkové väzby predložky a príslovky na vyjadrenie jednoduchých miestnych vzťahov.)
predložkové väzby na vyjadrenie miesta
konverzia príslovky na predložku
Mesto – obchody, inštitúcie, verejné priestranstvá názvy bežných obchodov a inštitúcií (budov) a verejných priestranstiev v meste
praktická aplikácia v kontexte vety (vyjadrenie miestnych vzťahov)
Zariadenie triedy, učebné pomôcky základné materiálne vybavenie učební
učebné pomôcky pre cudzí jazyk
praktická aplikácia slovnej zásoby (vyjadrenie miestnych vzťahov)
Opytovacie zámeno quel význam (ktorý?, aký?), tvary, použitie
tvorenie zisťovacej otázky pomocou zámena quel
praktická aplikácia v kontexte vety
Neurčitý člen tvary neurčitého člena, použitie
rozdiely v použití určitého a neurčitého člena
1. školská písomná práca, oprava písomné overenie zvládnutia učiva za 1. polrok formou testu, zloženého z častí
oprava a rozbor písomnej práce
Číslovky 70 - nekonečno zložené číslovky – tvorenie tvarov, výslovnosť, pravopisné zvláštnosti
praktická aplikácia: slovné vyjadrenie čísla zapísaného číslicou
Množné číslo podstatných mien tvorenie množného čísla koncovkou – s
tvorenie množného čísla koncovkou – x
výnimky v tvorení množného čísla
Množné číslo prídavných mien tvorenie množného čísla koncovkou – s
tvorenie množného čísla koncovkou – x
výnimky v tvorení množného čísla
Piktogramy význam a francúzske pomenovania bežných piktogramov na verejných priestranstvách
získanie informácie o polohe miesta označeného piktogramom
Čítanie s porozumením – lístok na vlak zachytenie logickej štruktúry textu
slovná zásoba – údaje na cestovnom lístku
Tvorenie otázky tvorenie otázky intonáciou, inverziou, pomocou výrazu est-ce que
slovosled otázky
Počúvanie s porozumením – rozhovor na stanici (kúpa cestovného lístka) zachytenie špecifických informácií v texte
slovná zásoba – kúpa, rezervácia cestovného lístka
Dopravné prostriedky, cestovanie názvy bežných dopravných prostriedkov
slovná zásoba- cestovanie (stanica, zastávka, letisko, lístok, odchod, príchod, ...)
slovná zásoba pre konverzáciu pri kúpe cestovného lístka, pre získanie informácií o spojoch
Ústny prejav – kúpa cestovného lístka dialógy- praktická aplikácia slovnej zásoby na tému cestovanie
Tematický celok: Komunikácia
Téma Obsahový štandard
Počúvanie s porozumením – telefonický rozhovor zachytenie špecifických informácií z textu
zachytenie logickej štruktúry textu
slovná zásoba – telefonický rozhovor
Telefonovanie - výrazy začať, viesť a ukončiť telefonický rozhovor
zanechať odkaz
vypýtať si niekoho k telefónu
Ústny prejav –telefonovanie dialógy- praktická aplikácia slovnej zásoby na tému telefonovanie
Ústny prejav – zhrnutie (oslovenie, získanie a sprostredkovanie informácie) dialógy – situačné úlohy zamerané na oslovenie, získanie a sprostredkovanie informácie
Písomný prejav - pohľadnica štruktúra pohľadnice (údaje a ich rozmiestnenie)
písanie adresy, dátumu
štruktúra textu pohľadnice
praktická aplikácia
Čítanie s porozumením – telefonická komunikácia vo Francúzsku zachytenie špecifických informácií v texte
čísla na tiesňové linky vo Francúzsku
mobilní operátori vo Francúzsku
telefonovanie kedysi a dnes
Počúvanie a čítanie s porozumením zachytenie špecifických informácií z textu
odpoveď na elektronickú správu
Tematický celok: Stravovanie
Téma Obsahový štandard
Počúvanie a čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
Stravovanie – jedlá, potraviny základná slovná zásoba k téme potraviny – mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie
jedlá počas dňa – raňajky, obed, večera
porovnanie stravovania vo Francúzsku a na Slovensku
Vyjadrenie množstva delivý člen (du, de la, de ľ, des) , použitie s nepočítateľnými podstatnými menami
predložka de – vyjadrenie nulového množstva
neurčitý člen a číslovka pri počítateľných podstatných menách
určitý člen po slovesách aimer, adorer, préférer, détester
Výrazy množstva základné výrazy množstva beaucoup d / d´, ..
povinné použitie predložky de/d´ po výrazoch množstva
Tematický celok: Vzdelávanie a práca
Téma Obsahový štandard
Počúvanie s porozumením – Na recepcii v hoteli zachytenie špecifických informácií z textu
slovná zásoba
Počúvanie a čítanie s porozumením zachytenie špecifických informácií z textu
slovná zásoba
Vyjadrenie času – hodiny hodiny: celá hodina, minúty, štvrťhodina, polhodina, trištvrtehodina, poludnie, polnoc
otázka: Quelle heure est-il?, odpoveď: Il est...
Vyjadrenie časových vzťahov – príslovky času príslovky času: aujord´hui, demain, hier, ce matin...
použitie určitého člena s príslovkami času na vyjadrenie opakovaného deja
Počúvanie s porozumením zachytenie špecifických informácií z textu
slovná zásoba
Privlastňovacie zámená tvary a použitie privlastňovacích zámen – mon, ton, son,...
Slovesá zakončené na -ir tvary a časovanie slovies zakončených na –ir (finir, choisir,...)
Ústny prejav – dialógy dialógy – pozvanie na schôdzku, určenie termínu, prijatie a odmietnutie pozvania
Čítanie sa porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
Zvratné slovesá časovanie zvratných slovies, tvary a použitie (se lever, se coucher, s´habiller, ...)
zvratné zámená
zápor
Ústny prejav – režim dňa režim dňa, harmonogram
Písomný prejav – opis opísanie režimu dňa podľa obrázkov
Čítanie s porozumením – zásady slušnosti vo Francúzsku zásady slušnosti vo Francúzsku (dochvíľnosť a nedochvíľnosť pri príchode na stretnutie)
porovnanie so slovenskou realitou
Tematický celok: Voľný čas, záľuby
Téma Obsahový štandard
Počúvanie a čítanie s porozumením – Prázdniny na Martiniku vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
Sloveso faire - robiť tvary slovesa faire , použitie,
slovné spojenia – faire du sport, du tenis...
Čítanie s porozumením – športové a kultúrne aktivity vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
Neurčité zámeno on tvar slovesa v použití so zámenom on
preklad zámena on do slovenčiny v rôznych kontextoch
Používanie neurčitého zámena on (On va au cinéma. ..).
Čítanie s porozumením – voľný čas Francúzov vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
Počúvanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte, slovná zásoba
Písomný prejav – odpoveď na priateľský list čítanie s porozumením – vyhľadanie špecifických informácií v texte
štruktúra osobného listu
písanie odpovede na list
2. školská písomná práca, oprava písomné overenie zvládnutia učiva za 2. polrok formou testu
oprava a rozbor písomnej práce

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028