Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Plán práce výchovného poradcu a komisie na ochranu človeka, zdravia a prírody na školský rok 2017/2018

Cieľom výchovného poradenstva je zabezpečiť vo vzájomnej spolupráci so psychológmi, metodickými pracovníkmi poradní, pedagogickými pracovníkmi školy a rodičmi, aby žiaci úspešne zvládali požiadavky stredoškolského štúdia a po ukončení školy sa dokázali plnohodnotne uplatniť.

Výchovný poradca: RNDr. Soňa Lazáriková

Ciele komisie:

Rozšíriť základne vedomosti o zdravotnej výchove a o poskytovaní prvej pomoci, rozšíriť základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva. Venovať zvýšenú pozornosť prevencii v oblasti drogových závislostí a upevňovať environmentálne myslenie študentov.

Členovia komisie
Mgr. Slančíková - výchova k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Bónová - koordinátor pre prevenciu drogových závislostí
Mgr. Bónová - zdravotná výchova
Mgr. Kvasnicová - ekologická a environmentálna výchova

1. Práca výchovného poradcu spočíva v týchto oblastiach

 • Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémov žiakov
 • Profesijná orientácia žiakov a prezentácia školy

2. Práca komisie spočíva v týchto oblastiach

 • Prevencia drogových závislostí
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Aktivizácia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
 • Poskytovanie informácií v oblasti zdravotnej výchovy

Špecifické ciele

Plán práce pre školský rok 2017/2018 rešpektuje predovšetkým záujmy a požiadavky žiakov a to najmä:

 • v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať priebežné sledovanie a aktívnu ochranu detí pred nežiaducimi vplyvmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické a psychické týranie
 • priebežne monitorovať zmeny v správaní detí, priebežne hodnotiť atmosféru v triedach a v škole, zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia v škole
 • zvýšiť právne vedomie žiakov realizáciou besied o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže za svoje činy
 • v zmysle Národného programu boja proti drogám zefektívniť preventívne programy a realizovať ich ako integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu
 • zabezpečiť primerané opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
 • v zmysle Národného programu podpory zdravia a Národného programu duševného zdravia viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, aktivitami k Svetovému dňu výživy
 • posilňovať zdravý životný štýl a realizovať programy podpory zdravia, boja proti obezite, zabezpečiť vzdelanie v oblasti zdravia a výživy
 • v zmysle Národného programu podpory zdravia spolupracovať s SČK, Ligou proti rakovine, Ligou za duševné zdravie
 • v zmysle Národného programu prevencie HIV/AIDS realizovať aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania dospievajúcej mládeže
 • v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi zorganizovať besedy s vyškolenými pracovníkmi o rizikách práce v zahraničí a prevencií pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou
 • o podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, účasťou na národných projektoch
 • pravidelne monitorovať výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a pri ich výchove a vzdelávaní spolupracovať so školskými poradenskými zariadeniami
 • poskytovať poradenskú činnosť triednym učiteľom aj ostatným vyučujúcim pri práci s individuálne začlenenými žiakmi
 • viesť dokumentáciu individuálne začlenených žiakov
 • sprístupňovať kariérne poradenstvo žiakom, podporovať rešpektovanie názorov žiakov pri profesionálnej orientácií a voľbe ich povolania
 • sprostredkovávať širokú informovanosť o možnostiach vysokoškolského štúdia všetkých zameraní
 • organizovať aktivity prezentujúce vysoké školy, exkurzie na podporu VŠ technického smeru
 • v spolupráci s vedením školy realizovať aktivity zabezpečujúce prezentáciu školy na verejnosti
 • pravidelne propagovať, informovať o globálnych ekologických problémoch a upevňovať environmentálne myslenie študentov.
 • využívať ponuky environmentálnych organizácii (Slatinka, Živica, Strom života)
Formy práce výchovného poradcu:
 • poradenská a konzultačná činnosť smerom k žiakom a rodičom
 • spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových žiakov
 • spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou resp. ďalšími poradenskými zariadeniami
 • besedy, pracovné semináre a prednášky a iné aktivity na aktuálne témy
 • exkurzie na vybrané typy vysokých škôl a do výrobných podnikov
Formy práce komisie:
 • prednášky, besedy, videoprojekcie, výstavy, exkurzie, turistické vychádzky, plagáty a nástenky, brigády
 • stredoškolská odborná činnosť, olympiády
 • aktuálne ponuky mimovládnych organizácií
 • účelové cvičenia , KOŽAZ a letný pohybový kurz v 2. ročníku ( propagáciu ochrany životného prostredia)
 • separácia odpadov na škole (Zelená rota)

Harmonogram práce

JÚN
1. Príprava podkladov pre plán výchovného poradenstva a komisie na ochranu človeka, zdravia a prírody, vypracovanie plánu a oboznámenie vedenia školy s plánom
Formy a metódy: spolupráca s vedením školy, s členmi komisie na ochranu človeka, zdravia a prírody
Zodpovedný: výchovný poradca

SEPTEMBER
1. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na stredných školách
Formy a metódy: konzultačné programy na vypracovanie IVP pre žiakov so ŠVVP v 1.ročníku
Zodpovedný: výchovný poradca

2. Sledovanie prechodu žiakov zo základnej školy na stredoškolské štúdium Ako sa správne učiť
Formy a metódy: besedy so psychológom pre žiakov 1. ročníka
Zodpovední: výchovný poradca

3. Letný pohybový kurz - 2. ročník ochrana prírodného prostredia
Formy a metódy: beseda
Zodpovedný: p. Kvasnicová

4. Zelená rota - projekt na separáciu odpadov na škole
Formy a metódy: beseda a zber odpadov
Zodpovedný: p. Kvasnicová

OKTÓBER
1. Zdravý životný štýl
Formy a metódy: príprava zdravých jedál s ochutnávaním a hodnotením pre žiakov semináru 3. ročníka v rámci Svetového dňa zdravej výživy
Zodpovedný: p. Bónová

2. Možnosti štúdia na vysokých školách na Slovensku
Formy a metódy: besedy pre žiakov 4. ročníka zamerané na podmienky prijímania na VŠ
Zodpovedný: výchovný poradca

3. Návšteva veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia Vapac v Bratislave
Formy a metódy: exkurzia pre žiakov 4. ročníka
Zodpovedný: výchovný poradca

4. Vieš zachrániť život
Formy a metódy: praktickým tréning poskytovania prvej pomoci
Zodpovedný: p. Bónová

5. Sledovanie prechodu žiakov zo základnej na strednú školu
Formy a metódy: techniky na zvládnutie stresu z množstva učiva
Zodpovedný: výchovný poradca

6. Beseda o Laniciach
Formy a metódy: beseda o Laniciach – Združenie Slatinka
Zodpovedný: p. Kvasnicová


NOVEMBER
1. Nehejtuj
Formy a metódy: multimediálny projekt vzdelávania prostredníctvom faktov, emócií a zážitkových aktivít zameraný na prevenciu nenávisti pre žiakov 1. a 2. ročníka
Zodpovedný: výchovný poradca

2. Prihlášky žiakov na architektúru a umelecké smery VŠ
Formy a metódy: informačné a poradenské programy
Zodpovedný: výchovný poradca

3. Protidrogová prevencia
Formy a metódy: prezentácia pracovníkov Okresného riaditeľstva policajného zboru z Oddelenia prevencie o omamných látkach a ich nástrahách s praktickou ukážkou akcie policajného psa pri vyhľadávaní týchto látok
Zodpovední: p. Bónová

4. Profesijná orientácia žiakov
Formy a metódy: testovanie žiakov 2. ročníka pre štúdium na VŠ a budúce povolanie
Zodpovedný: výchovný poradca

DECEMBER
1. Svetový deň boja proti AIDS
Formy a metódy: beseda so psychológom, aktivity v rámci kampane boja proti AIDS Červené stužky
Zodpovedný : výchovný poradca


2. Zelená rota - projekt na separáciu odpadov na škole
Formy a metódy: brigáda - príprava odpadov na odvoz
Zodpovedný: p. Kvasnicová

3. Plánované rodičovstvo
Formy a metódy: beseda s lekárom so žiakmi 4. ročníka v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Zodpovedný: p. Slančíková

4. Burza stredných škôl STREDOŠKOLÁK
Formy a metódy: prezentácia školy na burze stredných škôl
Zodpovedný: výchovný poradca

JANUÁR
1. Prezentácia školy na rodičovských združeniach základných škôl
Zodpovední: vedenie školy a výchovný poradca

2. Mládež a kriminalita – trestno-právna zodpovednosť mládeže
Formy a metódy: beseda s policajtom pre žiakov 3. ročníka
Zodpovedný: koordinátor prevencie drogových závislostí

3. Univerzitný vedecký park na PrifUK v Bratislave
Formy a metódy: exkurzia pre žiakov spojená s prezentáciou prístrojového vybavenia a možnosťou vedeckého bádania
Zodpovedný: výchovný poradca

FEBRUÁR
1. Prihlášky žiakov 4. ročníka na VŠ
Formy a metódy: individuálne konzultácie
Zodpovedný: výchovný poradca

2. Voľba voliteľných predmetov žiakov 2. ročníka
Formy a metódy: beseda na triednických hodinách o kritériách pri prijímaní na vysoké školy
Zodpovedný: výchovný poradca

3. Organizácia prezentácií vysokých škôl najmä technického zamerania na Slovensku
Formy a metódy: besedy vybraných žiakov so zástupcami príslušných fakúlt
Zodpovedný: výchovný poradca

MAREC
1. Svetový deň vody – Malé vodné elektrárne
Formy a metódy: beseda s environmentálnou tematikou
Zodpovedný: p. Kvasnicová

2. Sociálno – psychologický výcvik pre žiakov 2. ročníka
Formy a metódy: trening zameraný na sebapoznanie, sebareflexiu, EQ a komunikáciu realizovaný psychológmi z CPPPaP
Zodpovedný: výchovný poradca

3. Hovorme o sexe
Formy a metódy: výchovný program o dospievaní pre žiakov 1.a 2. ročníka
Zodpovedný: p. Slančíková

4. Drogy to teda nie
Formy a metódy: kvíz organizovaný Krajskou knižnicou vo Zvolene
Zodpovedný: p. Bónová

APRÍL
1. Riziká brigádnických prác v zahraničí
Formy a metódy: beseda s policajtom o nástrahách ponúkaných prác v zahraničí pre žiakov 3. ročníka
Zodpovedný: koordinátor prevencie drogových závislostí

2. Deň Zeme
Formy a metódy: brigáda v mestskom parku Lanice
Zodpovedný: p. Kvasnicová

3. Návšteva strojárskeho podniku ( CONTINENTAL, VOLKSWAGEN SLOVAKIA)
Formy a metódy: exkurzia pre žiakov 3. ročníka so záujmom o štúdium na technických smeroch VŠ
Zodpovedný: výchovný poradca

MÁJ
1. Študentská vedecká konferencia
Formy a metódy: prehliadka prác študentskej vedeckej činnosti
Zodpovedný: výchovný poradca

2. Recyklácia odpadov
Formy a metódy: exkurzia pre žiakov 2. - 3. ročníka
Zodpovedný: p. Kvasnicová

3. Základy prvej pomoci na kurze KOŽAZ
Formy a metódy: praktické ukážky pre žiakov 3.ročníka
Zodpovední: p. Kvasnicová, p. Bónová

JÚN
1. Monitorovanie úspešnosti prijatia absolventov na vysokoškolské štúdium
Zodpovední: VP a triedni učitelia v maturitnom ročníku

2. Vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP
Formy a metódy: kompletizácia dokumentácie žiakov so ŠVVP za školský rok 2017/2018
Zodpovedný: VP

3. Zhodnotenie a analýza práce výchovného poradcu a komisie na ochranu človeka, zdravia a prírody za školský rok 2017/2018

Vypracovala: RNDr. Soňa Lazáriková

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028