Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník (106 hodín)

Jazyk a reč 10
Všeobecné poznatky o jazyku
Slovenský jazyk v systéme jazykov
Dejiny spisovnej slovenčiny, kodifikácie, reformy
Jazyková kultúra 2
Jazyková norma
Spoločenské zásady komunikácie
Komunikácia 2
Devalvujúca komunikácia
Druhy otázok
Funkčné jazykové štýly 4
Rečnícky štýl
Práca s textom
Vybrané slohové útvary 4
Diskusný príspevok
Slávnostný prejav
Práca s textom
Kontrolné písomné práce a kontrolné diktáty 8
Kontrolný diktát č. 1
Kontrolný diktát č. 2
Kontrolné slohové práce č. 1 a č. 2
Súčasná epická próza - postmoderna 6
Postmoderna
Klasifikácia žánrových foriem epiky
Čítanie a interpretácia diel svetovej prózy
Súčasná epická próza – fantastická literatúra 4
Fantastická a sci-fi próza
Kompozícia diela, deformácia epického času a priestoru v rámci diela
Čítanie a interpretácia diel svetovej prózy
Súčasná epická próza – detektívny román 4
Detektívny román
Etika v detektívnom románe
Čítanie a interpretácia diel
Veľká epická próza – retrospektívny kompozičný postup 8
Retrospektívny kompozičný postup
Kompozičná štruktúra literárneho diela
Čítanie a interpretácia diel
Súčasná lyrická poézia 8
Lyrické básne
Čitateľský zážitok
Analýza textov
Populárna pieseň
Čítanie a interpretácia textov lyrickej poézie
: Dramatická literatúra – absurdná dráma 4
Absurdná dráma/absurdné divadlo
Nonsens, gag, pointa, irónia
Čitateľský/divácky zážitok
Čítania a interpretácia dramatických textov
Všeobecné otázky literatúry 3
Pojmový systém literatúry
Umelá literatúra a ústne šírená slovesnosť
Dejiny literatúry 39
Grécka antická literatúra
Rímska antická literatúra
Kresťanská a rytierska literatúra
Renesancia
Barok
Klasicizmus
Romantizmus
Realizmus
Moderna a avantgarda
Povojnové obnovenie naratívnej a intencionálnej prózy
Absurdná dráma proti totalitnému režimu

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028