Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

PREDMETOVÁ KOMISIA CUDZÍCH JAZYKOV

Ciele:

V rámci jazykového vzdelávania sa snažíme našich žiakov pripraviť pre potreby dnešnej spoločnosti, na používanie cudzieho jazyka v pracovnej praxi, v osobnom a sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné. Našim cieľom je rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií a komunikačných zručností (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav). Pri vyučovaní cudzích jazykov využívame efektívne metódy výučby a modernú didaktickú techniku. Naša škola disponuje špeciálnou učebňou – samovzdelávacím centrom pre výučbu anglického jazyka.

Vyučujeme:

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • francúzsky jazyk
  • ruský jazyk

Naši žiaci sa povinne učia dva cudzie jazyky. Na konci štúdia dosiahnu v prvom cudzom jazyku úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).
V druhom cudzom jazyku dosiahnu úroveň A2 (v prípade, že si v 3. a 4. ročníku zvolia voliteľný predmet Druhý cudzí jazyk, dosiahnu úroveň B1). Každý žiak povinne maturuje z jedného cudzieho jazyka.

Hodinová dotácia 1. cudzieho jazyka 1. - 4. ročník: 4 – 4 – 4 – 4
Hodinová dotácia 2. cudzieho jazyka 1. – 4. ročník: 3 – 2 – 2 (+2) – 2 (+2)

Od 3. ročníka ponúkame jazykové zameranie (posilnenie prvého a druhého cudzieho jazyka prostredníctvom nižšie uvedených voliteľných predmetov).


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028