Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Fyzika 1. ročník - informatická (83 hodín)

POZOROVANIE, MERANIE, EXPERIMENT 6
Chyby merania.
Odhad a znázornenie chyby merania.
Fyzikálne veličiny a ich jednotky.
Zaokrúhľovanie vypočítaných hodnôt
Meranie dĺžky telesa mikrometrickým meradlom.
Meranie dĺžky telesa posuvným meradlom
SILA A POHYB 35
Sila ako miera vzájomného pôsobenia
Grafické znázornenie sily. Tretí Newtonov zákon.
Skladanie síl pôsobiacich na teleso v jednej priamke
Skladanie rôznobežných sí pôsobiacich v jednom bode telesa.
Meranie sily
Rozklad sily na zložky
Rozklad tiažovej sily na naklonenej rovine
Overenie vzťahu medzi sklonom naklonenej roviny a veľkosťou pohybovej zložky tiažovej sily.
Trenie
Meranie trecej sily
Meranie trecej sily
Rozdelenie pohybov. Rovnomerný priamočiary pohyb
Rovnomerne zrýchlený pohyb.
Rovnomerne spomalený pohyb.
Nerovnomerný pohyb.
Voľný pád.
Riešenie úloh na pohyby.
Pohyb telesa bez pôsobiacej sily. Prvý Newtonov pohybový zákon.
Pohyb telesa pri pôsobení konštantnej sily, zrýchlenie.
Druhý Newtonov pohybový zákon.
Riešenie úloh na výpočet zrýchlenia.
Riešenie úloh na druhý pohybový zákon.
Krivočiary pohyb.
Dostredivá sila.
Pohyb telesa vo vzduchu a v kvapaline.
Aerodynamická a hydrodynamická odporová sila.
Hybnosť, impulz sily a zákon zachovania hybnosti.
Reaktívne motory.
Tuhé teleso, ťažisko telesa.
Moment sily a momentová veta.
Overenie momentovej vety z rovnováhy na páke.
Experimentálne určenie polohy ťažiska.
Energia, práca 7
Energia rotačného pohybu.
Mechanická práca.
Kinetická energia telesa.
Potenciálna energia telesa.
Riešenie úloh na výpočet práce a energie.
Práca pri deformácii pružiny.
Experimentálne štúdium vzájomných premien mechanických foriem energie.
Gravitačné pole a intenzita gravitačného poľa. 6
Gravitačná sila a gravitačný potenciál.
Tiažová sila a gravitačné zrýchlenie.
Pohyby telies v homogénnom tiažovom poli.
Pohyby telies v radiálnom gravitačnom poli.
Keplerove zákony.
Stavba vesmíru.
Elektrický náboj a jeho vlastnosti. 29
Coulombov zákon.
Intenzita elektrického poľa.
Elektrostatická indukcia.
Polarizácia dielektrika.
Kapacita vodiča, kondenzátor.
Spájanie kondenzátorov.
Riešenie úloh na deje v elektrickom poli.
Elektrický prúd.
Elektrické napätie..
Meranie jednosmerného elektrického prúdu..
Meranie elektrického napätia..
Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu.
Obvod s jedným zdrojom napätia a viacerými rezistormi.
Vnútorný odpor zdroja a elektromotorické napätie zdroja.
Aplikácia Ohmovho zákona pri riešení úloh.
Kirchhoffove zákony
Aplikácia Kirchhoffových zákonov.
Elektrický prúd v kovoch
Vlastné a prímesové polovodiče.
Elektrický prúd v polovodičoch.
Elektrický prúd v kvapalinách.
Elektrický prúd v plynoch.
Závislosť odporu kovového vodiča od teploty.
Voltampérová charakteristika rezistora a žiarovky
Zahrievanie vodiča prechodom elektrického prúdu.
Riešenie úloh na premeny elektrickej energie.
Úloha ističa elektrického prúdu

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028