Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

Charakteristika predmetov

Dejepis

Každý vzdelaný človek by mal poznať svoju minulosť, aby sa z nej mohol poučiť v prítomnosti. Hlavným poslaním dejepisu, ako vyučovacieho predmetu, je zoznamovať žiakov tak s národnými, ako aj svetovými dejinami, učiť ich tieto dejiny kriticky hodnotiť, vytvárať si na ne vlastný názor, a tak vedieť nájsť paralely medzi minulosťou a prítomnosťou.

odborný garant predmetu: PhDr. Olga Orfánusová

Náuka o spoločnosti

Náuka o spoločnosti ponúka pohľad na spoločenské fenomény, otvára priestor pre pochopenie zložitých spoločenských vzťahov a ich kritickú reflexiu. Podáva komplexný prierez spoločenskovednými témami, pripravuje žiaka nielen na štúdium na vysokej škole, ale najmä na praktické zvládnutie úloh vyplývajúcich z rôznych životných situácií. Náuka o spoločnosti zahŕňa spoločenské vedy: psychológia, sociológia, právo, politológia, filozofia, ekonómia

odborný garant predmetu: Mgr. Branislav Mikšík

Geografia

Predmet rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje in spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti šetrného využitia a ochrany krajiny človekom, kultúrne odlišnosti regiónov sveta a Slovenska. Vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, so štatistickými, obrazovými i matematickými materiálmi a učí ich vyhodnocovať.

odborný garant predmetu: RNDr. Anna Hobzová

Podnikateľská a spotrebiteľská výchova

Obsah predmetu je zameraný na schopnosť študentov dokázať charakterizovať podstatu podnikania, identifikovať hlavné výhody a nevýhody začatia podnikania, zamyslieť sa nad svojimi vlastnými schopnosťami a danosťami na podnikanie. Zároveň tiež formovať povedomie študentov ako spotrebiteľov. Umožniť im v súlade s množstvom získaných informácií rozhodovať o sebe, o svojich nákupoch, registrovať vplyv reklamy aj podporu predaja na konanie a rozhodovanie pri nákupe.

odborný garant predmetu: Ing. Daniela Hicová

Umenie a kultúra

Tento predmet rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje. Predmet vedie žiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú súčasť svojho života. Rozvíjajú sa tu žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.

odborný garant predmetu: PhDr. Miroslava Mesiariková

Náboženská výchova

Vyučovací predmet formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.

odborný garant predmetu: Mgr. Jolana Nociarová

Etická výchova

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosti s vlastnou identitou a prosociálne zameranou hodnotovou orientáciou. Nejde iba o poskytovanie informácií o morálnych zásadách ale o snahu zážitkovým učením si osvojiť mravné normy a realizovať ich v každodennom živote. Etická výchova čerpá z viacerých predmetov a oblastí a je otvorená globálnej spoločnosti, orientovaná na úctu k človeku, k prírode, životnému prostrediu, národným hodnotám a pod.

odborný garant predmetu: Mgr. Miriam Turayová

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028