Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Biológia – 1.ročník (66 hodín)

Životné prostredie a organizmy 4
Životné prostredie a jeho zložky
Vzťah organizmu a prostredia
Spoločenstvo a populácia
Základné typy ekosystémov
Život a voda – život v sladkých vodách 12
Fytoplanktón
Riasy
Zooplanktón
Bezstavovce sladkých vôd
Ploskavce
Mäkkýše
Obrúčkavce
Článkonožce
Hmyz
Ryby – stojaté vody
Ryby – tečúce vody
Obojživelníky
Život a voda – život v mori 7
Morské riasy
Morské bezstavovce
Morské mäkkýše
Ostnatokožce
Drsnokožce a ryby
Plazy
Cicavce
Život a voda – život pri vode (rastliny) (6) 6
Výtrusné rastliny – rozmnožovanie
Výtrusné rastliny – zástupcovia
Semenné rastliny
Dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové rastliny
Vodné rastliny
Rastliny lužných lesov, mokradí a močiarov
Život a voda – život pri vode (živočíchy) 5
Bezstavovce pri vode
Stavovce pri vode
Morfologické znaky
plazov, vtákov, cicavcov
Význam živočíchov pri
vode pre vodný ekosystém
Správanie živočíchov
Špecializácia rastlín a živočíchov – vysokohorské spoločenstvá 2
Adaptácia organizmov na špecifické podmienky prostredia
Významné druhy vysokohorských rastlín a živočíchov
Špecializácia rastlín a živočíchov – život v extrémnych podmienkach 2
Život za polárnym kruhom, hlboko v mori, v púšti
Život v sladkej vode, v slanej vode, v jaskyni a v pôde
Špecializácia rastlín a živočíchov – život na úkor iných (parazity) 4
Parazitizmus, jeho formy, parazitické a poloparazitické rastliny
Huby a spôsoby parazitizmu
Prvoky a spôsob parazitizmu
Parazitické živočíchy a cesty nákazy
Život s človekom - rastliny a huby v službách človeka 8
Rastliny ako potrava
Liečivá a drogy
Krmoviny
Huby
Vyššie huby
Okrasné rastliny
Priemyselné využitie rastlín a húb
Význam nahosemenných rastlín pre človeka
Život s človekom - živočíchy v službách človeka 4
Význam hospodárky významných druhov živočíchov pre človeka
Živočíchy ako významná pomoc v športe, v zdravotníctve
Spoločníci v domácnosti
Živočíchy – rozdiely v spôsobe života
Život s človekom - adaptácia na život v ľudských sídlach 3
Živočíchy záhrad a polí
Živočíchy v ľudských
sídlach
Živočíchy a urbanizácia
Mikrosvet 5
Vírusy
Baktérie
Riasy
Huby
Prvoky
Prehľad systému živej prírody 4
Jednobunkovce
Rastliny
Huby
Živočíchy

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028