Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

AJ DLHÁ HISTÓRIA JE NA PAPIERI KRÁTKA

(Dôležité medzníky v histórii školy)

1919 – 1938

12. 5. 1919 - vtedajší minister školstva Československej republiky vyzval Stanislava Kovandu, profesora Štátneho gymnázia v Přerove, aby sa ujal potrebných prác pre otvorenie novej školy - Štátnej reálky vo Zvolene ako jej prvý riaditeľ

Stanislav Kovanda

29. 5. 1919 – 15.7. 1919 – trvanie prvého školského roka v priestoroch Mestskej detskej opatrovne – dnešné Lesnícke a drevárske múzeum na Námestí SNP

1919 – sťahovanie do nových priestorov v ďalších budovách pri dnešnom Lesníckom a drevárskom múzeu na Nám. SNP

1920 – rozšírenie priestorov školy do tzv. Ferienčíkovho domu na Nám. SNP

25.8. 1921 – rozšírenie priestorov školy do budovy Ľudovej školy

3.9. 1921 – Zmena názvu školy – Československé štátne reformované reálne gymnázium Dr. M. Štefanoviča

1923 – 1926 – výstavby novej budovy gymnázia s areálom

1926 – slávnostné odovzdanie novej budovy gymnázia do užívania – dnes Vedecká knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene

1938 – politické udalosti po Mníchovskej zmluve a Viedenskej arbitráži zasiahli do učiteľského zboru výraznými zmenami – nútený odchod väčšiny českých profesorov a dlhoročného riaditeľa Stanislava Kovandu

Budova Reálneho gymnázia

1938 – 1945

1938 – menovanie nového riaditeľa školy Pavla Nemetha

1939 – 1945 – mnohí študenti a učitelia pôsobia v ilegálnom hnutí proti ľudáckemu režimu, za čo niekoľkí zaplatili aj svojím životom

1944 – od Slovenského národného povstania bola budova školy sídlom Vojenskej nemocnice

1. 9. 1944 – dočasnou správou školy bol poverený Ján Garaj

8. 5. 1945 – obnova vyučovania po skončení 2. svetovej vojny

1945 – 1989

1948 – reorganizácia školstva – osemročné gymnázium sa mení na Strednú školu a štvorročné gymnázium

1950 – menovanie nového riaditeľa Ondreja Hrčku

1952 – škola uvoľňuje svoju dôstojnú budovu pre Vysokú školu lesnícku a drevársku a sťahuje sa do novej budovy Národnej školy – dnešnej Základnej školy na Jilemnického ulici

1953 – škola sa mení na Jedenásťročnú strednú školu

1957 – odlúčenie časti tried a vznik Dvanásťročnej strednej školy, novým riaditeľom sa stáva Ján Bartoš

1959 – menovanie nového riaditeľa školy Jána Mamojku

1.9. 1960 – zmena názvu – Stredná všeobecnovzdelávacia škola

1.9. 1960 – sťahovanie školy do budovy bývalej Meštianskej školy – dnešná Stredná zdravotnícka škola na Kozáčekovej ulici

1960 – menovanie nového riaditeľa školy Tomáša Pánisa

1961 – opätovné menovanie Jána Mamojku do funkcie riaditeľa školy

1968 – potlačenie tzv. obrodného procesu v spoločnosti a udalosti po augustovom vstupe vojsk Varšavskej zmluvy ovplyvnili menovanie nového riaditeľa Štefana Baláža

1.9. 1969 – škola sa vracia k názvu – gymnázium

1987 – menovanie nového riaditeľa školy Milana Kalinu

1988 – sťahovanie do nových priestorov – súčasné sídlo školy na Hronskej ul. 1467/3

1989 – udelenie čestného názvu – Gymnázium Ľudovíta Štúra

1989 – 2013

1990 – voľba nového riaditeľa školy RNDr. Jozefa Bilyho

1993 – škola sa ako prvá na Slovensku napája na internetovú sieť

17.2. 1999 – otvorenie Centra pre individuálne vzdelávanie študentov v anglickom jazyku za pomoci Britskej rady

2002 – zriaďovateľom školy sa stáva Banskobystrický samosprávny kraj

2003 – škola získava titul „Najlepšia škola Infoveku“

2004 – po výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy opätovné vymenovanie RNDr.Jozefa Bilyho do funkcie

6.6. 2005 – premiéra školského predstavenia „Pomáda“ v anglickom jazyku

2007 – zápas učiteľov, žiakov, rodičov za nepremiestňovanie sídla školy a proti odvolaniu riaditeľa školy zriaďovateľom

2007 – poverenie Mgr. Pavla Kiapeša vedením školy na dobu určitú

1.1. 2008 – po výberovom konaní sa riaditeľkou školy stáva PhDr. Eva Chylová

1.9. 2008 – získanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov na projekt rekonštrukcie školy – „Obnova a stavebné úpravy Gymnázia Ľ: Štúra Zvolen“

2009 – v roku 90. výročia založenia školy opúšťa jej brány 10 000. absolvent – Stanislav Smutný

2009 – získanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov na projekt modernizácie spôsobov vyučovania „Moderná výučba v modernej škole“, do ktorého sa zapája 26 učiteľov

1.7.2009 - začiatok veľkej rekonštrukcie školy

1.3. 2010 – Spustenie novej webovej stránky školy

3.5. 2010 - Slávnostné ukončenie rekonštrukcie školy spojené s oslavou 90. výročia založenia školy

3.5. 2010 - premiéra muzikálu Pomáda ...pohyb, pocit, spomienka

11.10. 2011 - ukončenie rekonštrukcie učebne chémie

19.2. 2012 - Predstavenie muzikálu "Všetci sme na jednej lodi"

19.9. 2012 - Zriadenie novej učebne francúzskeho jazyka

31.10. 2012 - získavame ocenenie na pôde OFDM "Najlepšia stredná škola"

15.11.2012 – ukončenie rekonštrukcie odbornej učebne fyziky a dvoch učební biológie - otvorenie nových odborných učební dejepisu, geografie, slovenského jazyka s knižnicou a francúzskeho jazyka

1.12. 2012 – začiatok realizácie projektu bilaterálnej výmennej medzinárodnej spolupráce so strednou školou v španielskej Tarrege v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Školské partnerstvá pod názvom „Spoznávanie sa navzájom cez históriu“ – 24 žiakov a 2 učitelia

december 2012 – ukončenie realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd a súvisiace prepojenia“ v celkovej výške 270 875,05 EUR

1.1. 2013 – po výberovom konaní opätovné vymenovanie PhDr. Evy Chylovej do funkcie riaditeľky školy

V dňoch 26.-27. apríla 2013 na súťaži Štúrovo pero si prevzali naši redaktori z rúk poroty diplom a Cenu Júliusa Budaya pre najlepšieho nováčika súťaže stredoškolských časopisov za svoj školský časopis UNTITLED.

Jún 2013 – škola získava grant z OP Vzdelávanie na projekt ŠTÚR 2013 v celkovej výške 345 943,19 Eur, ktorý bol pre prieťahy zo strany zriaďovateľa /BBSK) vrátený.

Žiačka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene Vanda Výbohová si 5. júna 2013 prevzala z rúk ministerky zdravotníctva mimoriadne ocenenie za svoju výtvarnú prácu a tvorivý nápad v 19. ročníku celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou "Prečo som na svete rád/rada".

V júni 2013 navštívili naši študenti v rámci projektu "Spoznávanie sa cez históriu" strednú školu v španielskej Tarrege. Počas pobytu navštívili kultúrne, historické pamiatky.

V celoštátnom kole súťaže Supertrieda 2013, ktoré sa konalo 20. júna 2013 v Dome kultúry v Ružinove v Bratislave získali naši študenti Cenu poroty za kolektívny prejav.


október 2013 – žiak Vladimír Macko získava Gorazdovu plaketu za reprezentáciu SR v medzinárodných matematických a informatických súťažiach.

Naši študenti – Jozef Ondriga a Filip Čonka získali 16. 11. 2013 na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou AMAVET najvyššie ocenenie za najlepší vedecký projekt z rúk dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prvý študentský ples Gymnázia Ľudovíta Štúra zorganizovala Školská Študentská Rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v Divadelnej reštaurácii pri Divadle JGT vo Zvolene dňa 14. 2. 2014.

V rámci projektu Comenius - partnerstvá medzi Gymnáziom Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Institut d´Educació Secundária Alfons Costafreda v meste Tàregga v Španielsku navštívilo 24 španielskych študentov našu školu v dňoch 2. – 12. 4. 2014.

Za účasti významých hostí bolo dňa 4.6.2014 slávnostné zahájenie vysielania prvej Študentskej televízie na Slovensku.

Dňa 24.9.2014 sa za účasti Dariny Diošiovej a Pavla Heriana z projektu KomPrax a Miss Slovensko 2014 – Laury Longauerovej konalo slávnostné otvorenie altánku v átriu školy.


1.9. 2014 – zlúčenie tried z 8-ročného Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene s Gymnáziom Ľudovíta Štúra, štúdium sa rozširuje o 8-ročnú formu gymnaziálneho štúdia.

Na Majstrovstvách Slovenska v dištančnom plávaní s plutvami získala dňa14. 9. 2014 na najdlhšej trati 3000m titul študentka I. C triedy Gabriela Michalčáková.

19. 11. 2014 sa uskutočnila otváracia konferencia k projektu "Moderná škola" prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha.

Za oblasť neformálneho vzdelávania – kvalitnú podporu študentov pre ďalší život a pracovný trh, ponuku ďalšieho vzdelávania aj podporu zamestnancov v ďalšom vzdelávaní Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene získalo v marci 2015 Cenu VÚC a Cenu Ministra SR.

6. 5. 2015 - z príležitosti 95. výročia založenia školy žiaci pripravili predstavenie Škola hrou - život ťa naučí a predviedli ho v Divadle JGT. Pri tejto príležitosti škola vydala multimediálne CD – GĽŠ – 95. rokov.

Máj 2015 – odhalenie drevenej sochy Ľudovíta Štúra v životnej veľkosti vo vstupnej hale školy – dar Školskej študentskej rady z príležitosti 95. výročia založenia školy.Jún 2015 – projekt Študentská televízia získava celoštátne ocenenie Brilliant 2015.

2015 – realizácia projektu z EHP a Úradu vlády s názvom Moderná škola - prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha“ v celkovej výške 37 670,- EUR – v rámci ktorého sa zrealizovalo zachytávanie dažďových vôd, výstavba dažďových záhrad v átriu a v areáli školy, vodotrysk v átriu, oddychové plochy, výsadba 20 stromov na školskom ihrisku a pod.2015 – realizácia Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – vybudovanie digitálnej učebne s 20 tabletmi, interaktívnou tabuľou a NTB.

2015 – zavedenie internetovej žiackej knižky a internetovej triednej knihy.

2015 – zbúranie nefunkčnej drevenice v areáli školského ihriska.

9. -16.6.2015 výmenný pobyt študentov so školou v nemeckom Dortmunde.

27.11.2015 – žiak Matej Miklian získava 1. miesto v celoštátnej súťaži mladých moderátorov Sárova Bystrica.

2016 – realizácia vlastného projektu Školskej študentskej rady – Nájdi si svoj spoj v hale.15.5.2016 – učiteľ PaedDr. Marek Balážovič, PhD. získava v celoštátnej ankete Zlatý Amos ocenenie Najlepší učiteľ fyziky.

1.4.2016 - Nadežda Ivancová – získava 1. miesto v medzinárodnej súťaži Begegnung mit Osteuropa.

15.4.2016 - Leonard Žilka – 1. miesto v celoštátnej súťaži Olympiáda v nemeckom jazyku.

15.4.2016 - Lukáš Kamenský – víťaz celoštátnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen a víťaz v celoštátnom kole Olympiády v slovenskom jazyku.

28.4.2016 - Radka Veselá a Andrea Škvareninová – víťazky celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii 02 – Matematika a fyzika.

2017 – získanie a realizácia výmenných medzinárodných projektov ERASMUS+:

  • Život vo vode, pri vode a s vodou – so školami v Nemecku a Taliansku
  • Prenosná vodná elektráreň - so školou v Litve

2017 – Mimoriadne úspechy žiakov – z 563 žiakov školy získalo 160 žiakov umiestnenie na 1. – 3. mieste v krajských, celoštátnych a medzinárodných vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, predmetových olympiádach a v Stredoškolskej odbornej činnosti (Čo je takmer každý tretí žiak školy!)

2.4.2017 - Nikoleta Puchovanová vyhrala Slovenský pohár v stolnom tenise.

10.4.2017 - Denis Kaufmann – šampión v medzinárodnom kole súťaže Matematický Skokan.

12.4.2017- Berenika Kuttnerová – víťazka Olympiády z ruského jazyka.

25.4.2017 - Družstvo chlapcov - Majstri Slovenska vo floorbale

28.4.2017 - Nina Gábrišová a Anna Hronská získali 1. miesto v celoštátnom kole súťaže SOČ – Teória kultúry – medailón Márie Mázorovej.

28.4.2017 - Marcel Palaj sa stal víťazom celoštátneho kola SOČ – Matematika a fyzika.

Október 2017 – realizácia outdoorového ihriska na školskom dvore – svojpomocne.

6. 12. 2017 - Gymnázium Ľudovíta Štúra získalo Pohár prezidenta Slovenského olympijského výboru pre najlepšiu strednú školu na Slovensku, ktorá sa svojimi aktivitami zapojila do Olympijských festivalov Slovenska. Cenu osobne škole odovzdal prezident SOV Anton Siekel za účasti najúspešnejších olympionikov Mateja Tótha, Eleny Kaliskej a Jany Gerekovej - Daubnerovej.

31.12.2017 - Po desiatich rokoch vo funkcii riaditeľky sa PhDr. Eva Chylová rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na škole a odísť do dôchodku.1.1. 2018 - Po výberovom konaní sa riaditeľkou školy stala RNDr. Ivetta Vidová.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028