Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Podnikateľská a spotrebiteľská výchova pre 2. ročník (33 hodín)

Podnikanie v trhovej ekonomike 9
Ekonomický kolobeh
Rozlíšenie ekonómie a ekonomiky
Vývoj ekonomického myslenia
Podnikanie z pohľadu ekonómie
Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie
Výrobné faktory
Peniaze a ich úloha v ekonomike, inflácia ako ekonomický jav
Finančné inštitúcie
Daňová sústava
Podnikanie, plánovanie a financovanie podnikania 10
Ja a podnikanie – sebapoznanie (otestovanie schopnosti podnikať)
Podnikanie a zamestnanie
Osoba podnikateľa
Organizačno-právne formy podnikania
Založenie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným
Podnikateľský zámer (podnikateľský plán tzv. business plán)
Financovanie podnikania (podnikateľský resp. zakladateľský rozpočet)
Manažment a marketing a ľudské zdroje 3
Manažment – plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrolovanie
Marketing – trh, marketingový mix, reklama
Manažment ľudských zdrojov (HRM)
Etika v podnikaní 1
Etika v podnikaní – pojem, zásady
Deti sú spotrebitelia 2
Rodinné financie a rozhodovanie
Označovanie výrobkov a služieb
Etické správanie sa na trhu 1
Reklama a ovplyvňovanie správania spotrebiteľov
Výber a rozhodovanie na trhu 1
Cena, kvalita a bezpečnosť tovarov a služieb
Ochrana práv spotrebiteľov 5
Spotrebiteľské práva a povinnosti
Systém ochrany spotrebiteľa v Slovenskej republike a na trhu Európskej únie
Reklamácie spotrebiteľa
Nové formy predaja a elektronický obchod
Nečestné obchodné praktiky voči spotrebiteľom
Aktívna účasť spotrebiteľov na trhu 1
Nástrahy hier a súťaží

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028