Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Geografia 1. ročník (66 hodín)

Zdroje poznávania, mapa, diagram 8
Geografia ako veda. Mapa, mierka mapy. Poloha bodu na Zemi,
Obsah mapy, rozdelenie máp podľa obsahu
Geografia v praxi
Výpočtové úlohy na využitie mierky mapy
Rozbor a spracovanie štatistických údajov
Zhotovenie diagramov a tabuliek z podkladových údajov
Zem vo vesmíre, tvar a pohyby Zeme 8
Slnečná sústava, Zem vo vesmíre. Planéta Zem – tvar a rozmery
Pohyby zeme – obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme a ich dôsledky
Časové pásma – miestny a pásmový čas
Riešenie úloh na pohyby Zeme
Mesiac – slapové javy, zatmenia
Zákonitosti litosféry 11
Zákonitosti litosféry, základné jednotky pevnín a oceánov
Litosferické dosky a ich pohyby. Georeliéf
Vnútorrné (endogénne) pochody a procesy- horotvorné pochody
Zemetrasenie, sopečná činnosť, cunami
Vonkajšie (exogénne) pochody a procesy
Povrchové celky kontinentov
Zákonitosti atmosféry 13
Základná charakteristika atmosféry a klimatotvorné činitele
Atmosferické procesy – rozloženie teploty a zrážok na Zemi
Prúdenie vzduchu v troposfére, - vzduchové hmoty, tlakové útvary
Podnebné pásma a oblasti
Arktické, subarktické, mierne, subtropické, ekvatorialne, subekvatorialne, tropické pásmo
Zmeny klímy - globálne problémy atmosféry
Podnebie kontinentov
Práca s klimatickými diagramami
Zákonitosti hydrosféry 12
Zákonitosti hydrosféry, rozdelenie zásob vody na Zemi
Svetový oceán - vlastnosti a pohyby morskej vody
Vodstvo súše – ľadovce, jazerá, rieky, typy riek podľa režimu odtoku
Podpovrchová voda - zdroje pitnej vody a ich význam
Globálne problémy hydrosféry - znečisťovanie vody
Porovnanie hydrologickej siete kontinentov
Zákonitosti pedosféry a biosféry 14
Základná charakteristika pedosféry a biosféry
Vertikálne členenie pedosféry a biosféry
Horizontálne členenie pedosféry a biosféry
Bioklimatické pásma (typické pôdy, rastliny, živočíchy)
Základná charakteristika poľnohospodárstva .
Príčiny odlesňovania a typy poľnohospodárskych krajín
Ekosystémy Zeme a ich zmeny
Problém výživy obyvateľstva

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028