Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Informatika 2.A - zameraná (66 hodín)

Základy programovania a algoritmizácie (2 x 30 kreditov) 24
Poučenie o bezpečnosti
Zásady štruktúrovaného programovania
Štruktúrované programovanie
Podprogramy – procedúry a funkcie
Procedúry bez parametrov
Procedúry s parametrami – volané hodnotou, odkazom
Funkcie, rekurzívne funkcie
Jednorozmerné pole
Dvojrozmerné pole
Vyhľadávanie sekvenčné, binárne
Triedenie cez maximum, bublinové
Triedenie vsúvaním, zlučovaním, QuickSort
Riešenie úloh pomocou podprogramov
Informácie okolo nás – práca s grafikou (30 kreditov) 8
Vektorový grafický editor – popis prostredia
Kreslenie základných útvarov a jednoduchých obrázkov
Operácie s objektmi – obrysy, výplň
Grafický editor – práca s textom, špeciálne efekty, tlač
Komunikácia prostredníctvom IKT (30 kreditov) 14
Služby internetu – WWW, protokoly HTTP, HTTPS
Hypertextový dokument, jazyk HTML
Formátovanie textu v jazyku HTML
Kaskádové štýly
Vkladanie obrázkov
Tabuľky v jazyku HTML
Dizajn webu, umiestnenie stránky na server, prístupové práva
Informácie okolo nás – Tabuľkový kalkulátor (30 kreditov) 12
Tabuľkový kalkulátor – charakteristika, popis, ovládanie
Editovanie tabuľky – typy vkladaných údajov
Formátovanie tabuľky a dátového obsahu buniek
Vkladanie vzorcov, funkcií, výpočty
Tvorba grafov, úprava dokumentu, tlač
Zadanie projektu – riešenie praktických úloh
Informačná spoločnosť (10 kreditov) 8
Aspekty využívania informačných technológií
Multimediálne encyklopédie,
E-learning,
Výučbové stránky, videokonferencie

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028