Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  


NÁZOV PROJEKTU - TVORBA WEB STRÁNKY

Ciele projektu

 • Poznať formát dokumentu HTML
 • Používať značky HTML jazyka
 • Používať parametre tagov HTML jazyka
 • Vytvoriť webovú stránku
 • Upraviť HTML stránku pomocou CSS

Očakávané vedomosti a zručnosti žiakov

 1. Vedieť vytvoriť základnú štruktúru webovej stránky
 2. Poznať značky HTML jazyka pre formátovanie textu a odsekov, vkladanie obrázkov, tvorbu tabuliek a vytvorenia hypertextových odkazov
 3. Vedieť nastaviť parametre značiek HTML jazyka
 4. Vytvárať webové stránky
 5. Upravovať výsledný vzhľad webovej stránky pomocou kaskádových štýlov

Úlohy a činnosti

 1. Vytvorte webovú stránku na vami zvolenú tému. Pri tvorbe webovej stránky dodržujte autorský zákon (pri použití materiálov z internetu má byť použitý zdroj - URL) a školský poriadok školy.
 2. Vytvorte si šablónu www stránky. Pre tvorbu šablóny použite tabuľku alebo textové polia.
 3. Projekt sa bude skladať z min. 5 vlastných webových stránok. Prepínanie medzi vlastnými www stránkami zabezpečte pomocou hypertextových odkazov.
 4. Okrem textu bude projekt obsahovať obrázky (min. 5), tabuľky, hypertextové odkazy na externé zdroje a ďalšie objekty. Text na webových stránkach bude odsadený od okraja rámca, v ktorom sa bude nachádzať a odseky budú zarovnané podľa okraja.
 5. Výsledný vzhľad stránky docieľte použitím CSS štýlov. Pre CSS štýly si vytvorte vlastný externý súbor.
 6. Vytvorený projekt umiestnite na školský server gymzv.sk pomocou FTP klienta

Obsah stránky

 • Stránku môžete orientovať ako osobnú, alebo tematickú
 • Tematická sa venuje
  • napr. Vašej záľube, koníčku (snowboarding)
  • zvolenej téme v niektorom z vyučovacích predmetov (Slovenský kras)
 • Pri voľbe tematiky nevyberajte veľmi široké oblasti (Téma Slovensko nie je vhodná)

Funkčnosť

 • Všetky odkazy musia byť funkčné, vložené linky musia fungovať, obrázky sa zobrazia
 • Pre pomenovanie všetkých súborov používajte zásadne malé písmena anglickej abecedy, číslice, znaky podčiarkovník alebo spojovník
 • V žiadnom prípade nepoužívajte v názvoch súborov medzeru
 • Úvodná stránka má názov index.html
 • Na formátovanie vlastností textu používajte CSS, preferujte uloženie v externom súbore
 • Nepoužívajte neštandardné fonty, nekombinujte pätkové a bezpätkové písmo
 • Veľkosti vkladaných objektov odporúčame definovať v percentách
 • Pokiaľ neexistuje špeciálny dôvod, stránka by pri zobrazovaní nemala presahovať šírku danú rozlíšením monitora, takže nie je potrebný horizontálny posuvník
 • Svoje stránky skúste pred publikovaním skontrolovať aj v iných prehliadačoch
 • Každý Váš html súbor má obsahovať metadata o použitom kódovaní, v našich podmienkach sa najčastejšie používa kódovanie UTF alebo Windows-1250
 • Vítané je použitie PHP, Flash, Javascriptu, vlastných animovaných gifov, dynamických prvkov vo svojich stránkach

Obrázky

 • Nevkladajte obrázky vo formáte BMP, používajte PNG, GIF, JPG
 • Obrázky pred vložením zmenšite na tú veľkosť, ktorú nastavíte parametrami v IMG SRC
 • Na zmenšenie, orezanie, či úpravu kvality použite grafický editor pred vložením do html

Dizajn, estetika

 • Pozadie, farbu textu, fonty a veľkosť písma voľte tak, aby umožňovali dobrú čitateľnosť
 • Jednotlivé stránky by mali byť jednotne farebne ladené
 • Pri tlačidlách, resp. niektorých obrázkoch (napr. erby) dobre ukáže použitie priehľadnosti
 • Úprava HTML stránok pomocou CSS

Kritériá hodnotenia

Hodnotená oblasť Body
Počet vlastných www stránok je minimálne 5 0 – 3
Využitie značiek HTML jazyka a znalosť značiek HTML jazyka (nastavenie odsekov, nastavenie nadpisov) 0 – 5
Vytvorenie obsahu www stránky (text, obrázky, tabuľky, hypertextové linky atď) a umiestnenie na školský server 0 – 5
Vloženie a nastavenie obrázkov, nastavenie obtekania obrázkov textom 0 – 3
Funkčné prepojenie stránok, funkčné linky na externé zdroje 0 – 3
Použitie a vytvorenie vlastných kaskádových štýlov a doplnenie formátovania pomocou kaskádových štýlov (zarovnanie odsekov podľa okraja, odsadenie prvého riadku odseku, riadkovanie, odsadenie textu od okraja objektu) 0 – 5
Farebné ladenie stránky 0 – 3
Dizajn www stránky 0 – 3

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028