Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Fyzika 3. ročník (33 hodín)

Vlnenie 23
Vznik vlnenia a rozdelenie
Rovnica postupnej mechanickej vlny
Interferencia vlnenia
Stojaté vlnenie, kmitňa, uzol
Šírenie vlnenia. Huygensov princíp
Zvuk a jeho vlastnosti. Ochrana pred škodlivými účinkami zvuku
Meranie rýchlosti zvuku
Elektromagnetické vlnenie. Rýchlosť elektromagnetického vlnenia
Elektromagnetický dipól
Šírenie elektromagnetického vlnenia
Ochrana pred škodlivými účinkami elektromagnetického vlnenia.
Vlastnosti svetla. Index lomu. Odraz a lom svetla.
Optická sústava. Optické zobrazovanie. Rovinné zrkadlo.
Guľové zrkadlá a zobrazovanie na nich
Šošovky a zobrazovanie nimi. Optické vlastnosti ľudského oka.
Disperzia svetla
Interferencia svetla
Ohyb svetla(difrakcia)
Polarizácia svetla a jej využitie
Meranie vlnovej dĺžky svetla
Elektromagnetické žiarenie. Infračervené a ultrafialové žiarenie
Základné pojmy spektrálnej analýzy. Čiarové spektrá
Rӧntgenové žiarenie
Základy fyziky mikrosveta 10
Základné pojmy kvantovej fyziky
Fotoelektrický jav a Einsteinova teória tohto javu
Stavba atómu a jeho elektrónového obalu. Modely atómu
Laser
Časticové zloženie jadier, väzbová energia, hmotnostný úbytok
Syntéza a štiepenie jadier
Reťazová reakcia. Jadrový reaktor
Prirodzená a umelá rádioaktivita
Zložky rádioaktívneho žiarenia a ich vlastnosti
Časový priebeh rádioaktívnej premeny. Rádionuklidy - využitie, nebezpečenstvo

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028