Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Anglický jazyk 1. CJ pre 2. ročník (B2) 132 hodín

Matrix Intermediate
Práca
Téma Obsahový štandard
Úvodná hodina -organizačné pokyny
Upevňovanie učiva -opakovanie učiva 1. roč.
-gramatické javy, slovná zásoba, rečové zručnosti
„Vynikajúca príležitosť“ -čítanie s porozumením
-slovná zásoba o brigádnickej a dobrovoľníckej práci
-použitie špecifickej slovnej zásoby
Predprítomný priebehový čas -formy a použitie
„Prežitie“ -počúvanie s porozumením
Inzerát na brigádu -jazykové a štylistické náležitosti inzerátu
-čítanie s porozumením
-počúvanie s doplnením textu
Vzdelávací systém Veľkej Británie -špecifická slovná zásoba o vzdelávaní
-čítanie s porozumením
Slovesá s koncovkou -tvorba a použitie gerundia
„-ing“ -väzby s „ing“ formami
Žiadosť o prácu s životopisom –formálna a obsahová stránka žiadosti o zamestnanie a životopisu
„39 krokov“ -čítanie s porozumením
Upevňovanie učiva -opakovanie prebratých gramatických javov a slovnej zásoby
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu -analýza
* Práca v SAC
Šport
Téma Obsahový štandard
„Jamajské bobové družstvo“ -čítanie s porozumením
- slovná zásoba týkajúca sa športu
Predminulý čas - formy a použitie nového gramatického času
„Chodník obrov“ -počúvanie s porozumením rozprávania a športe
Povery v športe - čítanie s porozumením, dedukcia neznámych slov a diskusia
Vyjadrenie pravdepodobnosti a istoty - použitie modálnych slovies „may, might, could“ a výrazov „probably vs. definitely“
„Šport pre celú rodinu“ - formálne a obsahové náležitosti krátkeho článku
Dve básne - čítanie a počúvanie básničiek s porozumením s dedukciou neznámych slov
Upevňovanie učiva - precvičovanie nových gramatických javov a slovnej zásoby
Kontrolný test
Oprava
* Práca v SAC
Neuveriteľné skutočnosti. Príbeh
Téma Obsahový štandard
„Duchovia pochodujú“ -poukázanie na náležitosti príbehu (miesto, čas, postavy, dej), gramatické a jazykové atribúty
-čítanie s porozumením
Záporné predpony - tvorba slov pomocou záporných predpôn (-un,- il,-ir,-in,.-im,-dis)
Podmieňovacie súvetia -reálna a nereálna podmienka
-konštrukcia a použitie
„Letiaca krava“ -počúvanie neuveriteľného príbehu s porozumením
- výber z možností
„Duch“ -písomný prejav – príbeh
- naratívne gramatické časy
-výrazy na vyjadrenie postupnosti deja
- interpunkcia priamej reči v texte
1. školská písomná práca
Oprava 1. školskej písomnej práce
„Nádherné miesta“ -čítanie s porozumením o výnimočných prírodných útvaroch
Vyjadrenie odporučenia -modálne sloveso „should /ought to“
-formy a funkcie
„Baskervill“ - čítanie a počúvanie ukážky detektívneho príbehu s porozumením
-dedukcia neznámych slov z textu
Upevňovanie učiva - opakovanie prebratých gramatických javov a slovnej zásoby
Kontrolný test
Oprava testu –analýza
* Práca v SAC
Cestovanie
Téma Obsahový štandard
„Neobyčajná prehliadka Londýna“ -slovná zásoba spojená s cestovaním
- čítanie s porozumením
-zistenie informácií z textu
-čítanie z mapy
Nepriama reč -mechanizmus tvorby nepriamej reči (posun gramatických časov, zmena zámen)
-konštrukcia nepriamej otázky
Na letisku, na stanici -počúvanie s porozumením, doplnenie chýbajúcej informácie
Rezervácia ubytovania -zdvorilé formy kladenia otázok v súvislosti s rezerváciou
Sydney -čítanie s porozumením ukážky z turistického sprievodcu
-slovná zásoba o turisticky atraktívnych miestach
Vyjadrenie nevyhnutnosti -modálne slovesá „have to/ do not have to/need not“
-formy a funkcie
E-mail -štúdium ukážky formálnej e-mailovej korešpondencie
-typické jazykové prostriedky danej korešpondencie
-poukázanie na rozdiely klasickej formy písania
„Traja muži v člne“ -čítanie s porozumením ukážky klasickej literatúry
Upevňovanie učiva -opakovanie prebratých gramatických javov a slovnej zásoby
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu -analýza
* Práca v SAC
Obdobia v živote človeka
Téma Obsahový štandard
„Mám na to vek“ -slovná zásoba o dospelosti a detstve
-čítanie s porozumením textu o dospelosti
-dedukcia významu frázových slovies z kontextu
- predložky na vyjadrenie času
Trpný rod -konštrukcia a použite trpného rodu v rôznych gramatických časoch
„Zmena je život“ -počúvanie s porozumením
Životné udalosti -popis významných udalostí z obrázkov
- gratulácia, želanie, pozdrav, darček
„Meniaca sa tvár EU“ -čítanie s porozumením o možnostiach mladých v EU
-diskusia o výhodách/nevýhodách EU
Predložkové spojenia -predložkové spojenia s rôznymi slovnými druhmi
Neformálny list -forma a jazykové prostriedky typické pre neformálny list
2. školská písomná práca
Oprava 2. školskej písomnej práce
Upevňovanie učiva -opakovanie prebratých gramatických javov a slovnej zásoby
Kontrolný test
Oprava kontrolného testu -analýza
* Práca v SAC
Huckleberry Fin -čítanie s porozumením
-dedukcia neznámych slov z textu
Záver - hodnotenie práce v školskom roku

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028