Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Charakteristika školy

Gymnázium Ľudovíta Štúra je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá svojím absolventom poskytuje úplné štvorročné a osemročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Jedným z hlavných cieľov školy je nielen príprava žiakov na štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania a na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach, ale hlavný význam má príprava pre praktický život a ich vlastné vzdelávacie aktivity.

V zmysle tohto cieľa škola vytvorila podmienky pre voľbu voliteľných predmetov a vzdelávacích aktivít tak, aby každý žiak mohol získať zručnosti podľa svojich záujmov, schopností a plánov do budúcnosti.

Škola disponuje moderným materiálno-technickým a didaktickým vybavením. Je zapojená do realizácie rozličných dlhodobých i krátkodobých projektov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje plne kvalifikovaný vekovo vyvážený pedagogický zbor.

Študenti gymnázia sú každoročne úspešní v rôznych celoštátnych i medzinárodných súťažiach, pri získavaní štipendií na štúdium v zahraničí ako aj pri prijímacích rozhovoroch na prestížne vysoké školy. Škola svojim absolventom poskytuje kvalitné základy pre ich ďalšie štúdium a následné uplatnenie sa na trhu práce.

Víziou školy je absolvent vybavený základnými nástrojmi na samostatné celoživotné vzdelávanie, ktorý pozná svoje schopnosti, rozumie sám sebe, uvedomuje si základné humanistické hodnoty a zvláda spoluprácu v tíme pri riešení spoločných úloh. Absolvent školy v súlade so svojimi schopnosťami a etickými hodnotami spoločnosti si dokáže stanoviť vlastné reálne životné ciele, prekonávať prekážky, náročné životné situácie a vie preukázať dostatok pevnej vôle tieto životné ciele úspešne naplniť.

Profil absolventa Gymnázia Ľudovíta Štúra je založený na základných – kľúčových kompetenciách, ktoré získal ako produkt celkového procesu vzdelávania a aj sebavzdelávania a ktoré vie prakticky a efektívne uplatniť nielen počas ďalšieho štúdia, ale najmä vo svojom profesionálnom a osobnom živote:

 • kompetencie k celoživotnému učeniu sa
 • kompetencie sociálne a komunikačné
 • kompetencie uplatňovať v praxi matematické myslenie a poznanie v oblasti prírody, vedy a techniky
 • kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • kompetencia riešiť problémy
 • kompetencie občianske, personálne, pracovné
 • kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
 • kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 • kompetencie finančnej gramotnosti

V záujme dosiahnutia tejto vízie si škola stanovila nasledovné pracovné stratégie, ktoré uvádza skratkou MIAU. Tieto stratégie majú viesť študentov k uchopeniu troch základných otázok a dosiahnutiu jednej kľúčovej odpovede:

 • Motivovať – Prečo niečo robiť?
 • Inšpirovať – Čo robiť?
 • Aktivizovať – Ako to robiť?
 • Úspech zažiť – Aby každý mal príležitosť zažiť úspech!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028