Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Etická výchova 1. ročník (33 hodín)

Komunikácia 13
Komunikácia a jej význam,
Verbálna a neverbálna komunikácia
Rozhovor ako základ kultivovanej komunikácie
Emócie v komunikácii
Empatia a asertivita
Zdravá a nezdravá kritickosť
Riešenie konfliktov
Komunikácia a prostriedok prosociálneho správania
Masmediálna komunikácia
Dôstojnosť ľudskej osoby 9
Poznanie svojich silných a slabých stránok
Sebaovládanie a sebavýchova
Pozitívne hodnotenie druhých,
Umenie hľadať prijateľný kompromis
Akceptovanie ľudí s odlišným svetonázorom
Tolerancia, rešpekt a úcta k inakosti- iné rasy, etniká, handicapovaným
Ľudská dôstojnosť a náboženská etika
Etika sexuálneho života 11
Psychohygiena všedného dňa,
Priateľstvo, láska, partnerstvo, manželstvo
Poslanie ľudskej sexuality
Počatie a prenatálny život
Prevencia pohlavne prenosných chorôb a AIDS
Dôsledky predčasného sexuálneho života
Prirodzené a umelé metódy regulácie počatia
Mravný dopad promiskuitného života, prostitúcie a pornografie na človeka

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028