Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Nemecký jazyk 3. ročník (132 hodín)

tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr>
Správy a politika 19
Úvod do témy
Organizácia a správa SRN
Organizácia a správa SRN, ppt
Predložky wegen a auβer
Vyjadrenie času
Skloňovanie podstatných mien
Predložkové väzby
Práca s časopisom Spitze
Prezentácie žiakov
Zhrnutie a opakovanie
Starí ľudia 14
Úvod do témy
Starí a mladí pod jednou strechou
Zámená zvratné a recipročné
Posluchové cvičenia
Text o „železných pároch“
Prezentácie žiakov
Zhrnutie a opakovanie
1. Školská písomná práca
Čítanie kníh 13
Úvod do témy
Čítanie mladých
Tvoríme rýmy
Vedľajšie vety s dass
Vzťažné vety
Prezentácie žiakov
Zhrnutie a opakovanie
Zoznamovanie 12
Úvod do témy
Rituály v pozdravoch
Počúvanie s porozumením
Precvičovanie slovnej zásoby
Recipročné zámená
Predložkové väzby
Čítanie s porozumením - „5 otázok okolo sveta“
Zhrnutie a opakovanie
Mestá a miesta 20
Úvod do témy
Predložky s 2. pádom
Bývanie v meste a na vidieku
Môj domov
Počúvanie s porozumením
Život vo veľkomeste
Zložené podstatné mená
Trpný rod
Zvolen-ppt
Spôsoby ubytovania študentov
Zhrnutie a opakovanie
Voľný čas a fitnes 19
Úvod do témy
Čítanie s porozumením
Počúvanie s porozumením
Čítanie s porozumením – rozhovor s novinárkou
Čítanie s porozumením – Význam fitnesu, rady a odporúčania
Čítanie s porozumením – Extrémne športy, ppt
Čítanie s porozumením – Šport vo voľnom čase, ppt
Konjuktív II.
Zhrnutie a opakovanie
Bežný všedný deň 18
Úvod do témy
Zvratné zámeno v datíve a v akuzatíve
Vzťažné zámená
Precvičovanie gramatických javov
Čítanie s porozumením - charakteristika
Etika pri stolovaní
Zdvojené spojky
Čítanie s porozumením – Prečo sú hamburgery obľúbené?
Počúvanie s porozumením – Multi-kulti
Zhrnutie a opakovanie
Vzdelanie a povolanie 17
Úvod do témy
Čítanie s porozumením – Štatistické porovnanie + spojky obwohl, trotzdem
Počúvanie s porozumením
Čítanie s porozumením – Študenti ako podnikatelia
Čítanie s porozumením – ponuky práce, obchodná korešpondencia
Počúvanie s porozumením – Reportáž – ľudia s nezvyčajným povolaním
Konjuktív pluskvamperfekta
Zhrnutie a opakovanie
2. školská písomná práca, oprava

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028