Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Harmonogram predpokladaných akcií

Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene

Školský rok 2017 - 2018

Harmonogram akcií

Mesiac Akcia Ročník Termin Zodpovedný učiteľ
AUGUST Pracovná pedagogická rada 21.8. 2017 vedenie školy
Zasadnutia predmetových komisií 21.8. - 25.8.2017 vedúci PK
SEPTEMBER Adaptačný kurz + CPPPaP I. a PR. 4.- 8.9. 2017 príslušní učitelia a HM
Letný pohybový kurz - plávanie II. 31.8.-9.9. 2017 p. Slančíková
Letný pohybový kurz - turistika II. 4.9.- 8.9. 2017 p. Kvasnicová, Lizoň
Účelové cvičenie II. 6.9. 2017 vyučujúci TSV
Pracovná pedagogická rada 12.9. 2017 vedenie školy
Konferencia Deň obetí holokaustu a rasového násilia na TU Zvolen III. - IV. 7.9. 2017 p. Veselá, Huliaková, Samolejová
Exkurzia - Légiovlak vo Zvolene výber v rámci VP SED 8.9. 2017 p. Veselá
Exkurzia do Banskej Bystrice "Noc výskumníkov" PR A, SE A I. roč. p. Balážovič, Vidová
Európsky deň športu - športové aktivity na škole všetky 23. - 30.9. 2017 PK TSV
Európsky deň jazykov na GĽŠ - filmové predstavenie všetky 26.9. 2017 PK CJ
Exkurzia do Aliance Francaise v Banskej Bystrici III. - IV. p. Čutorová
Exkurzia do Hronského Beňadika v rámci vyučovania VP SED 3 IV. p. Veselá
Voľby do orgánov ŠŠR všetky 14.9. 2017 ŠŠR
Čo od nás chceš? - ŠŠR vo vestibule školy všetky 18.9.-22.9. 2017 Školská študentská rada (ŠŠR)
Deň bez áut všetky 22.9. 2017 Školská študentská rada (ŠŠR)
Žiaci so ŠVVP - Konzultačný program pre vypracovanie IVP I. p. Lazáriková
Projekt Zelená rota - beseda a zber odpadov I.- IV. p. Kvasnicová
OKTÓBER Pracovná pedagogická rada 3.10. 2017 vedenie školy
Triedne schôdzky Rady rodičovských združení všetky 3.10. 2017 RRZ
KABU I. 13.10. 2017 ŠŠR, PK 4
Účelové cvičenie I. PR, SE 23.10. 2017 vyuč. TSV
Literárno-prírodovedecká exkurzia Martin PR, SE p. Šuchmová + PK1 a PK5
Exkurzia do Goethe Institutu v Bratislave - návšteva cudzojazyčnej knižnice a workshop podľa dohody p. Cesnaková a vyuč. NEJ
Podujatia Frankofónna jeseň a jar všetky podľa ponuky p. Čutorová, Nováková
Pracovné stretnutie učiteľov z Litvy na Slovensku k projektu Prenosné vodné elektrárne p. Cesnaková, Moťovská
Exkurzia do Štátneho archívu v Banskej Bystrici v rámci VP SED 3 IV. p. Veselá
Exkurzia Krakov - Wielicka - Oswiencim III. - IV. p. Huliaková, Hobzová
Exkurzia Brno - Anatomické múzeum II. - III. p. Bónová
Súťaž ZENIT v programovaní - školské kolo I. - IV. 18. - 19. 10. 2017 p. Kvasnica
Noc v škole 20.10. 2017 ŠŠR, PK 5
Štúrove dni - Týždeň Ľ. Štúra všetky 24.-27.10. 2017 ŠŠR, PK 1, PK 6
Popoludnie so slovom a hudbou všetky p. Slováková, Šuchmová
Beseda s architektom výber p. Chylová
Halloween a vyrezávanie tekvíc všetky 27.10. 2017 ŠŠR, p. Čechová a PK 2
Sociálno-psychologický výcvik s pracovníkmi CPPPaP 2. časť I. p. Lazáriková
Vieš zachrániť život - praktický tréning poskytovania prvej pomoci I. p. Bónová
Správny životný štýl - príprava zdravých jedál v rámci Svetového dňa zdravej výživy III. p. Bónová
Beseda o Laniciach - Združenie Slatinka výber p. Kvasnicová
NOVEMBER Zasadnutia predmetových komisií vedúci PK
Hodnotiaca pedagogická rada 7.11. 2017 vedenie školy
Stužková slávnosť v reštaurácii Centrum Zvolen IV. B 16.11. 2017 p. Slováková
Stužková slávnosť v reštaurácii Palace Sliač IV. C 18.11. 2017 p. Škrinár
Deň otvorených dverí a prezentačné akcie 21.11. 2017 PK 3
Stužková slávnosť v reštaurácii Centrum Zvolen IV. E 25.11. 2017 p. Čutorová
Pracovné stretnutie učiteľov v SRN k projektu Život vo vode, pri vode a s vodou p. Cesnaková, Moťovská
Svet médií 3 - Multimediálne vzdelávanie PR, SE, I., II. 10.11. 2017 p. Šuchmová
SJL, DEJ, ANJ - Projekt Novembrové maky 11. november 10.11. 2017 p. Hameršmídová + PK1, PK2, PK3
"Nehejtuj" - multimediálny projekt vzdelávania zameraný na prevenciu nenávisti I. - II. p. Lazáriková
Vyzdob si dvere! - súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere všetky 6.- 24.11. 2017 ŠŠR
Protidrogová prevencia - prezentácia pracovníkov OR PZ všetky p. Bónová
Profesijná exkurzia - testovanie pre štúdium na VŠ II. p. Lazáriková
DECEMBER Stužková slávnosť v reštaurácii Palace Sliač IV. D 1.12. 2017 p. Moťovská
Stužková slávnosť v reštaurácii Centrum Zvolen IV. A 2.12. 2017 p. Hranec
Slávnostná pedagogická rada - predvianočné posedenie 19.12.2017 PK 3
SJL - Divadelné predstavenie všetky podľa večernej ponuky členovia PK 1
RUJ - Divadelné predstavenie v SND v Bratislave III. podľa ponuky SND p. Slančíková
NEJ, OBN - Viedeň (historické pamiatky, Freudovo múzeum), vianočný trh II., IV. p. Moťovská, Mikšík, Cesnaková
Mikuláš 6.12. 2017 ŠŠR
Predvianočné dopoludnie 2017 všetky 22.12. 2017 p. Slováková, Šuchmová, PK1 a PK2
Vianočné Whatever, všetky 22.12. 2017 ŠŠR
Svetový deň boja proti AIDS - aktivity v rámci kampane boja proti AIDS, Červené stužky p. Lazáriková (VP)
Plánované rodičovstvo - beseda s lekárom IV. p. Slančíková
Prezentácia školy na burze SŠ STREDOŠKOLÁK p. Lazáriková (VP)
JANUÁR Triedne schôdzky Rodičovského združenia 9.1. 2018 RRZ
Uzatvorenie známok za 1. polrok všetky 26.1. 2018 všetci učitelia
Klasifikačná porada a prerokovanie kritérií k prijímacím skúškam všetky 29.1. 2018 vedenie školy
Odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok všetky 31.1. 2018 vedenie školy
Prezentácia školy na rodičovských združeniach ZŠ deviatakov vedenie školy, p. Lazáriková
Univerzitný vedecký park na Prír. fakulte UK v Bratislave - bádanie v prírodných vedách pre talentovaných žiakov SOČ III. - IV. p. Lazáriková (VP)
Vymaľuj si! (Obraz GĽŠ) všetky 19.1. 2018 ŠŠR
Mládež a kriminalita - trestno-právna zodpovednosť mládeže - beseda s príslušníkom polície III. p. Bónová
FEBRUÁR Zasadnutia predmetových komisií vedúci PK
Pracovná pedagogická rada 27.2. 2018 vedenie školy
Zimný pohybový kurz - lyžovanie, snowboard I. 1. termín p. Kvasnicová
Zimný pohybový kurz - korčuľovanie, zimná turistika I. 1. termín vyučujúci TSV
Účelové cvičenie I. + SE vyučujúci TSV
Voľba voliteľných predmetov II. - III. p. Janoušková a VP
Prihlášky žiakov na VŠ - individuálne konzultácie IV. p. Lazáriková
ANJ - Divadelné predstavenie anglicky píšuceho autora všetky podľa ponuky divadla p. Čechová, Oravcová
Návšteva žiakov z Litvy v rámci projektu Prenosná vodná elektráreň všetky p. Cesnaková, Moťovská, Balážovič
Valentínska pošta všetky 5.-14.2. 2018 Školská študentská rada
Študentský ples 9.2. 2018 Školská študentská rada
MAREC Zimný pohybový kurz - lyžovanie, snowboard I. 2. termín p. Kvasnicová
Zimný pohybový kurz - korčuľovanie, zimná turistika I. 2. termín vyučujúci TSV
Účelové cvičenie I. + SE vyučujúci TSV
EČ a PFIČ MS SJL IV., OK 13.3. 2018 p. Janoušková
EČ a PFIČ MS CUJ IV., OK 14.3. 2018 p. Janoušková
EČ MS MAT IV., OK 15.3. 2018 p. Janoušková
Pedagogická rada ku Dňu učiteľov 2018 27.3. 2018 PK 4
SOČ - školské kolo všetky p. Prokajová, Balážovič
FYZ - Master Classes - prednášky časticová fyzika na UMB v Banskej Bystrčici p. Balážovič
GEG - environmentálna exkurzia I.- II. p. Kvasnicová
Sociálno-psychologický výcvik s pracovníkmi CPPPaP II. p. Lazáriková
English Week výber 19. - 23.3. 2018 p. Nováková
Formálny deň 8.3. 2018 ŠŠR
Neformálny deň 8.3. 2018 ŠŠR
Deň vďaky učiteľom 28.3. 2018 ŠŠR
Svetový deň vody - Malé vodné elektrárne - beseda s enviromentálnou tematikou výber p. Kvasnicová
Hovorme o sexe - výchovný program I. p. Slančíková
Drogy, to teda nie! Kvíz v Krajskej knižnici Zvolen výber p. Bónová
APRÍL Hodnotiaca pedagogická rada všetky 10.4. 2018 vedenie školy
Individuálne konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov všetky 17.4. 2018 RRZ
Besedový týždeň 16. - 20.4. 2018 Školská študentská rada
Educate Slovakia 16. - 20.4. 2018 p. Nováková
ANJ - Exkurzia Spoznávame Londýn PR, SE 24.-28.4.2018 p. Balková, Nováková
Odborná exkurzia v predmete - Literárna Orava II. p. Šuchmová a PK 1
Návšteva žiakov zo SRN a Talianska v rámci projektu Život vo vode, pri vode a s vodou výber p. Cesnaková, Moťovská, Škrinár
GEG, DEJ - Exkurzia Zaujímavosti Slovenska (súčasť ŠkVP) I., III., IV., PR, SE p. Kvasnicová, Hobzová, Hranec+ PK5
FYZ - Exkurzia do Planetária v Žiari nad Hronom p. Prokajová, Balážovič
BIO - Exkurzia do Arboréta Borová Hora vo Zvolene p. Škrinár, Lazáriková
Profesijná orientácia: strojársky podnik CONTINENTAL, VOLKSWAGEN Slovakia III. p. Lazáriková
Deň Zeme - brigáda v mestskom parku Lanice p. Kvasnicová
Riziká brigádnických prác v zahraničí - beseda III. p. Bónová
MÁJ Študentská vedecká konferencia všetci PK5
Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka bez PS p. Hameršmídová
Uzatvorenie známok za 2. polrok IV. 11.5. 2018 všetci učitelia
Prijímacie skúšky do 1. ročnka, 1. kolo, 1. termín 14.5. 2018 PK 5
Účelové cvičenie PR 14.5. 2018 vyučujúci TSV
Klasifikačná pedagogická rada IV. 15.5. 2018 vedenie školy
Prijímacie skúšky do 1. ročnka, 1. kolo, 2. termín 17.5. 2018 p. Hameršmídová
Účelové cvičenie II. 17.5. 2018 vyučujúci TSV
Rozlúčka žiakov 4. ročníka IV. 18.5. 2018 PK 1
Odovzdávanie vysvedčení za 2. polrok IV. 18.5. 2018 tr. učitelia
Chocolate day všetky 18.5. 2018 ŠŠR
Akademický týždeň IV. 21.-25.5. 2018
Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka po PS p. Hameršmídová
Rodičovské združenie rodičov budúcich žiakov 1. ročníka p. Hameršmídová
Ústna forma internej časti maturitných skúšok 28.5.-1.6. 2018 p. Janoušková
KOŽAZ - Kurz ochrany života a zdravia III. 28.5.-1.6. 2018 p. Lizoň
BIO - Exkurzia do Arboréta v tesárskych Mlyňanoch II. p. Bónová, Krnáč
GEG - Recyklácia odpadov - exkurzia II. - III. p. Kvasnicová
JÚN Zasadnutia PK vedúci PK
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení IV. 4.6. 2018 p. Janoušková
Prijímacie skúšky do 1. ročníka - 2. kolo 19.6. 2018 p. Hameršmídová
Uzatvorenie známok PR, SE, I. - III. 25.6. 2018 všetci vyučujúci
Gymnaziáda a Beh olympijského ohňa - XI. ročník PR, SE, I.-III. 26.6. 2018 PK6
Ice-cream Day 26.6. 2018 Školská študentská rada
Klasifikačná pedagogická rada PR, SE, I.-III. 26.6. 2018 vedenie školy
Možnosť školských výletov PR, SE, I.-III. 27.-28.6. 2018 tr. učitelia
Ukončenie 2. polroku, odovzdávanie vysvedčení PR, SE, I. - III. 29.6. 2018 triedni vyučujúci
Vyhodnocovacia pedagogická rada / výjazdová 29.6. 2018 vedenie školy /PK 3
Výjazdová porada vedenie školy
Exkurzia Salzburg - Neuschwanstein - Mníchov-spoznávanie nemecky hovoriacej krajiny I. - III. 4.-7.6. 2018 p. Moťovská, Hobzová, PK2 a PK3
Stretnutie žiakov v Litve v rámci projektu Prenosná vodná elektráreň p. Cesnaková, Balážovič
Exkurzia do výpočtového laboratória TU vo Zvolene II.A vyučujúci INF
Školské kolá olympiád v jednotlivých predmetoch sa budú konať podľa Termínovníka IUVENTY a ostatných súťaží.
Besedy na spoločenské a aktuálne témy sa budú konať podľa možností pozvaných hostí.
Predpokladané termíny, ktoré sa týkajú maturantov, platia v prípade, že žiaci 4. ročníka budú maturovať v týždni od 28.5. do 1.6. 2018.
Tento harmonogram je otvorený aj iným podujatiam a ich termínom.

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028