Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Francúzsky jazyk – 2. ročník – začiatočníci (A2)

Učebný zdroj: Forum 1
Človek a spoločnosť, komunikácia
Téma Obsahový štandard
Počúvanie a s porozumením (krátke dialógy) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
Čítanie a počúvanie s porozumením (Pozvania) vyhľadanie špecifických informácií v texte
krátke dialógy na oslave
slovná zásoba
štruktúra pozvánky a oznámenia
Počúvanie s porozumením (Rýchlo poďte ďalej) dopĺňanie špecifických informácií do krátkeho textu na základe vypočutia nahrávky
vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
Počúvanie a čítanie s porozumením (Marie mešká na oslavu) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
určenie pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia na základe vypočutia nahrávky
pozorovanie tvarov slovies v zloženom minulom čase
Zložený minulý čas tvorenie tvarov slovies v zloženom minulom čase
pomocné slovesá avoir
pravidelné tvorenie minulých príčastí
nepravidelné minulé príčastia
pravidlá výberu pomocného slovesa + výnimky
zhoda minulého príčastia v rode a v čísle pri slovesách, ktoré tvoria zložený minulý čas s pomocným slovesom
Precvičovanie zloženého minulého času gramatické cvičenia (tvorenie minulého príčastia, nepravidelné minulé príčastia, výber pomocného slovesa, zhoda minulého príčastia, tvorenie tvarov slovies v zloženom minulom čase)
praktická aplikácia zloženého minulého času v bežnej komunikácii a v jednoduchom písomnom prejave
Počúvanie s porozumením (telefonický rozhovor) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
rozlišovanie udalostí v minulosti a v budúcnosti (na základe použitých slovesných tvarov)
pozorovanie tvarov slovies v blízkom budúcom čase
Blízky budúci čas tvorenie slovesných tvarov v blízkom budúcom čase
pomocné sloveso aller
neurčitky najfrekventovanejších slovies
gramatické cvičenia
praktická aplikácia blízkeho budúceho času v bežnej komunikácii a v jednoduchom písomnom prejave
Počúvanie a čítanie s porozumením (plán na prázdniny) dopĺňanie otázok do dialógu na základe prečítaného textu/vypočutej nahrávky
vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
svetové strany
orientácia na mape
Samostatné zámená tvary samostatných zámen
použitie samostatných zámen pri vyjadrení dôrazu na začiatku vety
použitie samostatných zámen po výraze c´est a po predložkách
Čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
tvorenie osnovy
reprodukcia textu
Rodina a spoločnosť
Téma Obsahový štandard
Čítanie s porozumením (portrét jednej rodiny) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba (rodina, rodinné vzťahy)
výrazy používané pri opise osoby
kladné a záporné ľudské vlastnosti
Rodina, rodinné vzťahy slovná zásoba – členovia rodiny, rodinné vzťahy
Opis rodiny opis členov rodiny – osobné údaje, vzhľad, povolanie, charakterové vlastnosti, záľuby, ... - ústny a písomný prejav
charakteristika rodiny ako celku
spoločne strávené chvíle v kruhu rodiny
rodokmeň
sviatky v rodine
frontálna prezentácia
Tematický celok: Domov a bývanie
Téma Obsahový štandard
Domov a bývanie slovná zásoba
okolie bydliska
druhy bydlísk
vonkajší opis bydliska
miestnosti v dome
zariadenie miestností + situovanie zariadenia v priestore
výhody a nevýhody bývania v meste a na vidieku
Opis domu/bytu opis okolia bydliska
druh bydliska
vonkajší opis bydliska
miestnosti v dome
zariadenie miestností
vzťah k vlastnému bydlisku
frontálna prezentácia
Človek a spoločnosť, komunikácia
Téma Obsahový štandard
Vyjadrenie času kalendár – slovná zásoba
ročné obdobia, mesiace, dni v týždni, prázdniny, dni pracovného pokoja
dátum - zápis
Ústny prejav – pozvanie na oslavu výrazy: pozvanie, prijatie a odmietnutie pozvania, gratulácia, poďakovanie
tvorenie dialógov
organizácia oslavy (príležitosť, miesto, čas, hostia, menu, darček, ...)
Písomný prejav – pozvánka na oslavu štruktúra pozvánky
vytvorenie pozvánky na oslavu, ktorá obsahuje základná údaje (príležitosť, miesto, čas, žiadosť o potvrdenie účasti) + miesto a dátum odoslania, oslovenie adresáta, adresu a podpis odosielateľa
písomné odmietnutie a prijatie pozvania (potvrdenie o účasti)
Krajina, ktorej jazyk sa učím/Slovensko/Multikultúrna spoločnosť
Téma Obsahový štandard
Reálie - čítanie s porozumením (pozvania, sviatky, oslavy) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
pravidlá spoločenského správania na oslavách (porovnanie Francúzsko x Slovensko)
druhy osláv
Sviatky slovná zásoba
druhy sviatkov – cirkevné, civilné, rodinné, mobilné, fixné, dni pracovného pokoja
sviatky na Slovensku – zvyky a tradície
sviatky vo Francúzsku – zvyky a tradície
porovnanie sviatkov na Slovensku a vo Francúzsku
1. školská písomná práca, oprava písomné overenie zvládnutia učiva za 1. polrok formou testu, zloženého z častí: počúvanie s porozumením, gramatika, lexika, čítanie s porozumením alebo formou slohovej práce s rozsahom min. 150 slov
oprava a rozbor písomnej práce
Čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
tvorenie osnovy
reprodukcia textu
Voľný čas a záľuby
Téma Obsahový štandard
Prázdniny slovná zásoba
rozdelenie prázdnin
prázdninové destinácie
prázdninové aktivity – športové, kultúrne, v prírode, doma, iné, ...
organizované a individuálne cestovanie (výhody a nevýhody - porovnanie)
Ústny prejav – opis svojich prázdnin obľúbené prázdninové destinácie
obľúbené prázdninové aktivity
trávenie voľného času podľa ročných období
frontálna prezentácia
Počúvanie s porozumením (krátke dialógy) zachytenie špecifických informácií v texte
slovná zásoba (voľný čas, v cestovnej kancelárii, rezervácia ubytovania, program dovolenky)
Počúvanie s porozumením (Muž môjho života) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
pozorovanie tvarov zámen, ktoré nahrádzajú priamy predmet
Priamy predmet charakteristika priameho predmetu, jeho postavenie vo vete a vo vzťahu k slovesu
najfrekventovanejšie slovesá, ktoré na seba viažu priamy predmet
tvary osobných zámen, ktorými sa nahrádza priamy predmet
postavenie predmetových zámen vo vete (vo vzťahu k slovesu)
zhoda minulého príčastia v rode a v čísle s priamym predmetom, ktorý predchádza slovesu v zloženom minulom čase
gramatické cvičenia
Gramatické cvičenia precvičovanie gramatických javov týkajúcich sa priameho predmetu (jeho nahradenie osobnými predmetovými zámenami, tvary týchto zámen, ich postavenie vo vete, zhoda minulého príčastia)
Človek a spoločnosť, komunikácia
Téma Obsahový štandard
Čítanie s porozumením (Inzeráty) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
zdroje uverejňovania inzerátov
rubriky inzercie
najfrekventovanejšie výrazy v inzerátoch
Počúvanie s porozumením (Snežilo) vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
doplnenie špecifických informácií do krátkeho resumé na základe vypočutia nahrávky
pozorovanie tvarov slovies v imperfekte
pozorovanie základných rozdielov v použití zloženého minulého času a imperfekta
Imperfektum pravidelné tvorenie slovesných tvarov imperfekta (základ a koncovky)
nepravidelné sloveso v imperfekte
Rozdiely v používaní zloženého minulého času a imperfekta použitie zloženého minulého času
použitie imperfekta
porovnanie rozdielov v použití
príklady
Gramatické cvičenia precvičovanie tvarov slovies v imperfekte
precvičovanie rozdielov v použití zloženého minulého času a imperfekta
Slovesá zakončené na –cer, -ger, -yer pravopisné výnimky pri časovaní
príčiny týchto výnimiek
gramatické cvičenia
Čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
tvorenie osnovy
reprodukcia textu
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
Téma Obsahový štandard
Ľudské telo slovná zásoba
časti tela
fyzické charakteristiky
Prídavné meno zhoda prídavného mena v rode a v čísle s podstatným menom (pravidelná, nepravidelná)
postavenie prídavného mena vo vzťahu k podstatnému menu
antonymá
gramatické cvičenia
Charakterové vlastnosti slovná zásoba
kladné a záporné charakterové vlastnosti
antonymá
Ústny a písomný prejav – opis a charakteristika osoby osobné údaje
vzhľad, fyzické charakteristiky
charakterové vlastnosti
záľuby
vzťah k danej osobe
frontálna prezentácia
Človek a spoločnosť, komunikácia/Multikultúrna spoločnosť
Téma Obsahový štandard
Vyjadrenie trvania času slovná zásoba
najfrekventovanejšie výrazy na vyjadrenie trvania času
príklady
precvičovanie
Písomný prejav – rozprávanie príbehu v minulom čase rozprávanie príbehu na základe kresleného komiksu
opis jednotlivých častí komiksu
opis deja a jeho okolností v prítomnom a minulom čase
kompozícia rozprávania
rozlišovanie použitia zloženého minulého času a imperfekta (príp. prítomného času)
používanie časových výrazov a výrazov vyjadrujúcich napredovanie deja
Reálie (Postoje a gestá) – čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
neverbálna komunikácia a jej nástroje
porovnanie používania nástrojov neverbálnej komunikácie vo Francúzsku a na Slovensku
2. školská písomná práca, oprava písomné overenie zvládnutia učiva za 1. polrok formou testu, zloženého z častí: po
oprava a rozbor písomnej práce
Čítanie s porozumením vyhľadanie špecifických informácií v texte
slovná zásoba
tvorenie osnovy
reprodukcia textu

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028