Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

Dejepis, Náuka o spoločnosti, Geografia, Umenie a kultúra, Etická výchova, podnikateľská a spotrebiteľská výchova, Ekonomika, Dejiny umenia

Cieľom práce PK:
Utvárať a upevňovať vedomosti v rôznych oblastiach
 • orientácia v politických, právnych a ekonomických faktoch
 • poznanie histórie na základe kritickej analýzy školských historických prameňov
 • hľadanie súvislosti svetových a národných dejín a prepojením so súčasnosťou
 • kultúrna gramotnosť a schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok
 • prostredníctvom základných geografických poznatkov vedieť hodnotiť a porovnávať rôzne prírodné i kultúrne krajiny sveta
 • poznať globálne environmentálne problémy ľudstva a viesť k ekologickému mysleniu a konaniu
 • rozvoj pozitívneho vzťahu k prírode a Slovensku
 • rozvoj praktických zručností a jednoduchá aplikácia teórie do praxe
 • získanie a príprava na predmetové súťaže
Formovať a u študentov etické vlastnosti
 • správna hodnotová orientácia mladých ľudí,
 • predchádzanie prejavov intolerancie
 • zabezpečovanie prevencie šírenia legálnych aj nelegálnych drog
 • výchova k osvojeniu si všeľudských hodnôt v duchu demokracie a humanizmu
 • rozvoj občianskeho a právneho vedomia
 • vnímanie kultúrnych artefaktov, umeleckých prejavov a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú súčasť svojho života
 • formovanie povedomia kultúrnej identity
 • viesť žiakov k samostatnosti, tvorivosti a zodpovednosti za vlastné vzdelanie
 • rozvíjať u žiakov logické a tvorivé myslenie, vytrvalosť a cieľavedomosť
Vo vyučovacom procese a na zasadnutiach PK
 • využívanie progresívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania
 • prehlbovanie odborno-metodickej prípravy
 • výmena pedagogických skúseností
 • tvorba dokumentov jednotlivých predmetov, ich prerokovanie a spoločné riešenie problémov so Školským vzdelávacím programom
 • systematické dopĺňanie vybavenia kabinetov a odbornej učebne pomôckami

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028