Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Nemecký jazyk – 2. CJ pre 2. ročník – začiatočníci (A2)

Učebný zdroj: Themen aktuell 1, 2
Orientácia v meste
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Predložky s 3. a 4. pádom opakovanie a doplnenie predložiek
Slovesá stellen, stehen, legen, liegen a lassen práca s pracovným zošitom
Precvičovanie gramatických javov posluchové texty 6, 7, 9
Berlín – hlavné mesto SRN základné krajino-vedné informácie
Orientácia v meste – zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Kúpiť a darovať
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
„Želania, želania“ práca s textom
Skloňovanie podstatných mien – D, A skloňovanie podstatných mien
Posluchové cvičenia posluch s porozumením
Pozvanie na oslavu štruktúra, obsah, slovná zásoba
Osobné zámená skloňovanie osobných zámen
Stupňovanie prídavných mien a prísloviek pravidelné a nepravidelné stupňovanie
„Teraz som šťastnejší“ čítanie s porozumením
Kúpiť a darovať – zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Nemecký jazyk a literatúra
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Nemecky hovoriace krajiny základné informácie – forma cvičení
Známe osobnosti Nemecka a Rakúska kvíz – posluch s porozumením
Radové číslovky dátum a roky - precvičovanie
Genitív podstatných mien práca s textom
Symboly miest nemecky hovoriacich krajín priraďovanie obrázkov ku krátkym textom
„Srdce Európy“ čítanie s porozumením
Zhrnutie témy a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Výzor a osobnosť
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy, opakovanie stupňovania slovná zásoba
Prídavné mená skloňovanie prídavných mien
„Našli ste svoj štýl?“ práca s textom
Posluchové texty 16 tvorba dialógov
Text o pankáčovi čítanie s porozumením, diskusia
Zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
1.      Školská písomná práca Testovanie gramatických javov v kombinácii s novou lexikou
Oprava písomnej práce
Škola, vzdelanie a povolanie
Téma Obsahový štandard
Vstupná koláž slovná zásoba
Vedľajšia veta so spojkou „weil“ práca s textom, precvičovanie gramatického javu
Préteritum modálnych slovies préteritum modálnych slovies
„Ste spokojný so svojím povolaním?“ práca s textom, precvičovanie gramatického javu
Školský systém v SRN schematické znázornenie školského systému
Vedľajšia veta so spojkou „wenn“ stavba vedľajšej vety
Pracovné ponuky (obchodná korešpondencia) čítanie ponúk, príprava na písanie žiadosti
Zhrnutie a opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Zábava a televízia
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy programová štruktúra
Zvratné slovesá, listy čitateľov časovanie zvratných slovies, postavenie vetných členov
Predložkové väzby slovies predložkové väzby slovies, cvičenia
Podmieňovací spôsob tvorenie podmieňovacieho spôsobu
Text o Gabrielle Riedel diskusia o pouličných umelcoch
Práca s časopisom SPITZE lúštenie tajničky, čítanie príbehu
Zhrnutie témy, opakovanie precvičovanie, práca s pracovným zošitom
Zábava a televízia
Téma Obsahový štandard
Úvod do témy slovná zásoba
Prídavné mená skloňovanie stupňovaných prídavných mien
Posluchové texty 4, 6 precvičovanie slovnej zásoby
Problémy s autom posluch s porozumením
Výrobný proces trpný rod
Práca na smeny čítanie s porozumením
Posluchový text 15 posluch s porozumením
Záverečná písomná práca
Oprava písomnej práce
Opakovanie a záverečná klasifikácia zhrnutie učiva

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028