Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Informatika 1. ročník zameraná (66 hodín)

Informácie okolo nás (30 kreditov) 4
Poučenie o bezpečnosti
Informatika – údaj, informácia
Jednotky informácií
Digitalizácia, kódovanie
Komunikácia prostredníctvom IKT (30 kreditov) 6
Internet - princípy
e-pošta
Web - vyhľadávanie
Princípy fungovania IKT (20 kreditov) 6
Hardvér –princíp práce
Von Neumanova štruktúra
Vstupno – výstupné zariadenia
Informácie okolo nás – Textová informácia (30 kreditov) 10
Jednoduchý dokument
Formátovanie dokumentu
Aplikácie na spracovanie textu
Pokročilé formátovanie
Štýly
Informácie okolo nás – Prezentácia informácií (30 kreditov) 8
Aplikácie na tvorbu prezentácií
Zásady tvorby prezentácie
Multimediálne prvky v prezentácii
Pravidlá prezentovania
Informačná spoločnosť (10 kreditov) 6
Riziká informačných technológií
Malvér, počítačová kriminalita
Autorské práva na softvér
Postupy, riešenie problémov, alg. myslenie (2 x 30 kreditov) 26
Algoritmický problém
Spôsob zápisu algoritmov
Syntax, spustenie programu
Základné príkazy
Príkaz vstupu, výstupu
Príkaz priradenia
Príkaz vetvenia neúplný
Príkaz vetvenia úplný
Príkazy cyklu
Cyklus While
Cyklus Repeat
Cyklus FOR
Opakovanie

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028