Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Chémia 2. ročník (66 hodín)

Prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie 22
Prvky s, vodík
Alkalické kovy a ich zlúčeniny
Kovy alkalických zemín a ich zlúčeniny
Charakteristika p – prvkov
Prvky p1 až p6
Dôležité zlúčeniny , význam, využitie
Charakteristika d - prvkov
Výroba kovov, korózia, zliatiny
Význam a využitie kovov a ich zlúčenín
Charakteristika, rozdelenie organických látok 12
Charakteristika a rozdelenie organických zlúčenín
Zloženie a štruktúra, väzby
Chemické reakcie
Uhľovodíky 17
Charakteristika, rozdelenie, názvoslovie alifatických uhľovodíkov
Alkány, alkény, alkadiény, alkíny – štuktúra, chemické vlastnosti, využitie
Aromatické uhľovodíky – význam a vlastnosti
Zdroje uhľovodíkov
Deriváty uhľovodíkov 15
Charakteristika, rozdelenie, názvoslovie derivátov uhľovodíkov
Halogénderiváty
Hydroxyderiváty
Étery
Karbonylové zlúčeniny
Karboxylové kyseliny
Nitroderiváty
Aminy

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028