Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  


O projekte

logo_esf

Názov projektu: „Moderná výučba v modernej škole“

Kód ITMS projektu: 26110130267

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú OPV-2008/1.1/04-SORO

Dĺžka trvania projektu: 1. október 2009 - 30. september 2011

Cieľ projektu: Cieľom projektu je tvorba a implementácia inovatívneho vzdelávania prostredníctvom e-learningu a moderných pomôcok do výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom vybudovania moderného gymnázia.

Špecifické ciele projektu:
1. Tvorba elektronických študijných materiálov
2. Vzdelávanie prostredníctvom e-learingu

Proces realizácie projektu

1. Tvorba elektronických študijných materiálov
  • Tvorba metodiky a štruktúry virtuálnej výučby prostredníctvom e-learningu
  • Príprava učiteľov pre elektronické vzdelávanie v rámci metodiky e-learningu a prípravy na tvorbu študijných materiálov
  • Určenie štruktúry e-learningových materiálov pre jednotlivé predmety
  • Inovácia, tvorba a implementácia obsahu predmetov do prostredia e-learningu
  • Tvorba elektronických materiálov, cvičení a testov v rámci zvolených predmetov a ich následná implementácia do virtuálneho prostredia
2. Vzdelávanie prostredníctvom e-learningu
  • zriadenie modernej PC učebne
  • zriadenie modernej knižnice
  • zabezpečenie systému elektronického vzdelávania (e-learning)
  • výučba pomocou moderných meracích zariadení

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028